Vragen over beleid kapvergunningen

geplaatst in: 1998 | 0

Naar aanleiding van de gang van zaken rond het kappen van een groot aantal bomen op het voormalig Bosbadterrein, heeft de fractie van Progressief Ermelo schriftelijk vragen gesteld aan wethouder van de Beek.

PE heeft de indruk dat er sinds de wijziging van de regeling van kapvergunningen in de Algemene Politie Verordening bij de bevolking onduidelijkheid is ontstaan over de juiste procedure en de rechten die bezwaarmakers hebben. Met name het begrip ‘zienswijze’ is voor veel burgers een onbekend fenomeen.

Progressief Ermelo heeft van harte ingestemd met de wijzigingen omdat burgers eerder de gelegenheid krijgen om hun mening kenbaar te maken. Zij kunnen dit momenteel nog doen voordat de gemeente het besluit genomen heeft om de kapvergunning al dan niet te verlenen. Zo kan de gemeente er in haar besluitvorming rekening mee kan houden.

Progressief Ermelo kan zich echter niet aan de indruk onttrekken dat deze gang van zaken te weinig onder de aandacht van de burgers is gebracht. PE stelt voor om de voorlichting te verbeteren. Momenteel staat onder de aankondiging “Aanvraag kapvergunningen” in het Ermelo’s Nieuwsblad: “Belanghebbenden kunnen binnen vier weken hun zienswijze kenbaar maken, ingaande op de dag na de datum van deze publikatie”. Het lijkt ons beter duidelijker te vermelden dat dit het kenbaar maken van bezwaren inhoudt.

Nadat een kapvergunning verleend is, kunnen burgers nog een officieel bezwaarschrift indienen. Anders dan vroeger, hoeft het indienen van een bewaarschrift niet automatisch te leiden tot schorsing van het kappen. Progressief Ermelo wil van de wethouder weten welke criteria de gemeente hanteert. Oftewel: wie maakt op grond van welke afweging uit of de kapvergunning al dan niet geschorst wordt? In het bovengenoemde geval van het Bosbadterrein bevreemdt het PE ons dat de kapvergunning niet geschorst is.