Begroting 2007 – 2010

geplaatst in: 2006 | 0

In de raadsvergadering van 19 oktober 2006 is de begroting voor 2007 vastgesteld. Tegelijk is bepaald waar het financieel overschot over 2005 aan besteed zou moeten worden. Progressief Ermelo heeft daartoe een aantal voorstellen gedaan. Het op weer peil brengen van de vergoedingen voor vervoersvoorzieningen voor gehandicapten, het weer door de gemeente bekostigen van het schoolzwemmen en het reserveren van geld voor het kunnen aanleggen van fietspaden. Helaas hebben we voor geen van deze voorstellen een meerderheid in de gemeenteraad kunnen vinden.

De door fractievoorzitter Aline Verhoef uitgesproken tekst tijdens de begrotingsbehandeling:

Kadernota
Voortbordurend op de kadernota heeft het college een begroting voor volgend jaar gepresenteerd. Al bij de kadernota heeft Progressief Ermelo aangegeven op een aantal belangrijke onderwerpen andere keuzes te maken. Daar blijven we de insteek van het college te mager vinden of maken we ons zorgen over de ingeslagen weg. Vooral op sociale onderwerpen, ik noem de invoering van de brede school en het jeugdbeleid maar bijvoorbeeld ook het onderzoek naar de ontsluiting van Kerkdennen. Ik zal op deze onderwerpen nu niet verder ingaan, die komen de komende maanden nog terug. Over de aanleg van fietspaden, een ander punt waarop PE meer wil inzetten dan nu in de plannen staat, kom ik zodadelijk al terug, bij de besteding van het overschot.

Daarnaast nog drie specifieke punten:

Woningbouw
In het collegeprogramma staat bij de doelstelling om betaalbare woningen te bouwen dat er gezocht wordt naar creatieve oplossingen. Bij de kadernota hebben we aangegeven dat we een concrete uitwerking hiervan missen. Deze voorstellen vinden we nu ook in de begroting niet terug. Een gemiste kans, want naast plannen als woningbouw op het DVS-terrein, zullen we ook andere schaarse grond in Ermelo zo goed mogelijk moeten benutten. Denk dan aan meer (gestapelde) HAT-eenheden, niet-grond gebonden woningen en dergelijke.

OZB
U stelt voor een voorgenomen stijging bij de niet-woningen van 1,5% niet door te voeren en het tekort dat dit oplevert terug te halen via de OZB-woningen. Als reden geeft u aan de hoge lastendruk voor bedrijven. We hebben bij de kadernota gevraagd om een uitleg over de totale lastendruk voor bedrijven, maar hier onvolledig antwoord op gekregen. Tevens hebben we vraagtekens gezet bij het terughalen via de OZB-woningen. U kondigt nu in de begroting een onderzoek aan naar de lastendruk voor bedrijven, maar blijft tegelijkertijd voorstellen om de druk te verplaatsen van de niet-woningen naar de woningen. Dat kan niet kloppen, het is toch raar om niet eerst de uitkomsten van het onderzoek af te wachten? Wij blijven het niet eens met dit voorstel.

Vervoerskosten WVG
En er zit ons nog een oude belofte van de raad dwars, die nog steeds niet ingelost is. Bij de kadernota hebben we wederom gesproken over het terugdraaien van de bezuiniging op de vervoerskosten WVG. En weer werd de hete aardappel doorgeschoven. “Bij de WMO wordt het opgelost.” Maar ook bij de WMO is het niet opgelost. “Eerst maar eens kijken hoe het eerste jaar gaat.” Ondertussen zitten velen al jaren zonder een vergoeding voor deze vervoerskosten. Wij pleiten er daarom voor dat er nu toch eindelijk een voorstel komt om die bezuiniging op de vervoerkskosten te repareren. En we zijn inmiddels al wat jaren verder, dus om hoeveel mensen en geld het nu precies gaat is wat onduidelijk aan het worden. En onze al eerder gedane suggestie om deze vergoeding inkomensafhankelijk te maken moet ook uitgezocht worden. Daarom vragen wij van het college een onderbouwd voorstel met alternatieven voor een ruimhartiger beleid voor de vervoerskosten. Wij dienen daarvoor een motie in. Het voorstel moet er eind eerste kwartaal 2007 liggen, zodat we vanaf de tweede helft 2007 kunnen starten met een mogelijke inlossing van de oude belofte over de vervoerskosten.

Graag horen we de reactie van onze collega-raadsleden en het college.