Brede school

geplaatst in: 2006 | 0

In de raadsvergadering van 7 december 2006 heeft Progressief Ermelo een amendement ingediend om de gemeente te bewegen een actieve houding aan te nemen bij het totstandkomen van een Brede School. Waarbij de gemeente niet alleen ondersteunend werkt maar ook zelf initiatieven ontwikkelt. Helaas is er vanuit de gemeente een soort van angst voor te veel werk. Ook oneigenlijke argumenten als kapitaalvernietiging worden gebruikt. Progressief Ermelo is de laatste die aan kapitaalvernietiging wil doen. Wij zijn juist van mening dat huidige leegstaande lokalen (11 stuks) beter ingezet kunnen worden. Verenigingen en andere instanties zullen zich eerder melden bij de gemeente voor een ruimte indien de gemeente een actievere houding aanneemt. Wat ons betreft dus logisch dat de gemeente de rol van coördinator en initiatiefnemer op zich neemt. De brede school is geen doel op zich maar een middel om een sociale samenleving te creëren.

Als nevenfuncties voor huidige schoolgebouwen moet men niet alleen aan kinderopvang denken, maar bijvoorbeeld ook aan een ruimte voor een spreekuur van de wijkagent of van het wijkplatform. Ook het Groene-Kruisgebouw zou goed binnen een dergelijk concept passen. Een aantal scholen hebben aangegeven op termijn hieraan mee te willen werken daar er binnen afzienbare tijd flinke investeringen gedaan moeten worden met betrekking tot de huisvesting.

Vandaar de oproep van Progressief Ermelo aan de gemeente te komen tot een actieve houding. De motie van Progressief Ermelo is mede ingediend door de Christen Unie en Gemeentebelang. Helaas bleek de meerderheid van de raad niet genegen deze positieve zaken voor de samenleving op te pakken.