Algemene Beschouwingen Kadernota 2007

geplaatst in: 2007 | 0

De kleuren rood en groen spelen een belangrijke rol bij kleurenblindheid. Onze fractie heeft de indruk dat het college een beetje kleurenblind is, omdat deze twee kleuren wat verbleken in de kadernota. Kleurenblindheid komt overigens veel vaker voor bij mannen dan vrouwen, of dat onze gedachtegang over het college ondersteunt laten we maar aan uw eigen oordeel over.

PE is gelukkig niet kleurenblind, daarom zullen we uitleggen waarom we rood en groen zo belangrijk vinden en u voorbeelden geven om het in te kleuren.

Rood

En we bedoelen hiermee sociaal rood.

Ik had het er net bij de jaarrekening al over: een heel aantal zaken die niet af zijn of vertraagd zijn betreft sociale zaken, dus welzijn, onderwijs, cultuur, etc. Net bij de jaarrekening heb ik al het jeugdbeleid, het onderzoek naar de sociaal-culturele accommodaties en de de evaluatie wijkgericht werken genoemd. Uit de kadernota komen nog een aantal andere belangrijke projecten naar voren die vertragen. Ik noem de heroverweging van het welzijnsplan en het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs.

Wat betekent dat?

  • Dat betekent dat we als raad nu geld op hoofdlijnen gaan verdelen, terwijl we niet weten welke investeringen voor al deze sociale zaken nodig zijn.
  • Dat betekent ten tweede dat we op sociaal gebied niet bieden aan onze inwoners wat zou moeten. De cijfers uit de staat van de gemeente bevestigen dit ook. De tevredenheid van burgers over cultuurvoorzieningen is een 5,8 en de tevredenheid van hen over welzijnsvoorzieningen een 5,8. Nog geen eens een voldoende dus. (blz. 12 bijlage)
  • En voor PE betekent het in ieder geval dat we toch bewust wel andere keuzes maken. Zoals over de compensatie op de extra kosten voor vervoer voor gehandicapten over 2006, waarbij ten onrechte (zo blijkt uit een rechterlijke uitspraak) cliënten te weinig bijdrage hebben ontvangen. We zullen daarvoor een motie indienen.

Het wordt tijd dat er extra ingezet wordt op de realisatie van projecten op de sociale beleidsterreinen. Vorig jaar had een meerderheid van de raad structureel 200.000 euro over voor extra ambtelijke inzet en inhuur op ruimtelijke plannen. Wij dagen het college uit om bij de begroting te komen met een aanpak hoe ze de door ons geconstateerde achterstanden zal wegwerken. En we vragen de andere raadsfracties hierover hun mening te geven.

Ermelo moet roder.

Groen

Twee punten: Het klimaatbeleid en het stimuleren van het fietsen in Ermelo.

Ten eerste: Het klimaatbeleid
Een meerderheid van de raad heeft er mee ingestemd om dat een stille dood te laten sterven. Het is opgenomen in algemeen beleid en het komt wel goed. Dat gaat in tegen de algemene landelijke tendens, waar juist weer het belang van klimaatbeleid weer wordt benadrukt. Een voorbeeld zijn de afspraken die onlangs binnen de VNG zijn gemaakt. Ermelo vertoont de film van Al Gore. Een goed initiatief. Wij zijn trouwens ook erg benieuwd naar de uitkomsten van de enquête die onder bezoekers is gehouden. En die horen we vast nog wel van u. Maar alleen het vertonen van de film is onvoldoende. Dat hoort onderdeel te zijn van een bredere visie op inzet voor het klimaat. En vooral, wat doen we als gemeente zelf? Anders is het slechts iets om goede sier mee te maken en blijft het een doekje voor het bloeden.

Ten tweede: De fiets
In de prestatie-indicatoren in het programma verkeer en vervoer worden streefcijfers gegeven voor het aantal parkeerplaatsen voor de auto en de fiets in het centrumgebied. (blz. 3 bijlage) De autoparkeerplaatsen moeten stijgen van 2950 naar 4289, dus ruim 300 plaatsen extra. De fietsparkeerplaatsen moeten stijgen van 615 naar 725, dus maar 100 plaatsen extra. Als je echter door de Stationsstraat loopt is het overduidelijk dat er fietsparkeerplaatsen te kort zijn. PE wil daarom meer plekken, en liefst ook overdekte, voor fietsen. De groei zou dus juist moeten zitten in de fietsplekken en niet in de autoplekken. Een kwestie van keuzes maken.

Twee voorbeelden, het klimaatbeleid en de fiets. Ermelo moet groener.

Onze boodschap zal inmiddels duidelijk zijn: We roepen u op om, naast al die ruimtelijke plannen die er in de gemeente zijn, het rood en groen niet uit het oog te verliezen. Ermelo moet roder en groener. We hebben een aantal voorbeelden gegeven van hoe dat kan. Dus als u het moeilijk vindt om deze kleuren goed te zien, dan helpt Progressief Ermelo u graag een handje.

Aline Verhoef
fractievoorzitter