Progressief Ermelo tegen woningbouwplannen

geplaatst in: 2008 | 0

Progressief Ermelo heeft zich in de gemeenteraad uitgesproken tegen de woningbouwplannen op het DVS terrein. Naar de mening van Progressief Ermelo komen er te weinig goedkope woningen. En daar was het nu juist om begonnen bij de beoogde verhuisplannen. Ook het feit dat EFC mee zou moeten gaan verhuizen naar de Telgtereng kon niet op instemming van PE rekenen. Daarnaast had PE veel kritiek op de gebrekkige communicatie van de kant van het college van Burgemeester en wethouders in de richting van de omwonenden.

Het volledige betoog dat raadslid Laurens Klappe namens de PE fractie gehouden heeft was het volgende:

Inhoudelijk opmerkingen over het voorstel
Progressief Ermelo heeft de volgende hoofdpunten in zijn beoordeling van het plan


Woningbouw

Door het aangepaste voorstel van het college wordt de kern uit verhaal gehaald: veel goedkope bouw. Het proces van uitvoering wordt voortgezet zonder dat de essentie gegarandeerd is. Wat is zin van DVS te verhuizen als er geen goedkope woningen gebouwd worden. De wens van Progressief Ermelo is dat er minimaal 40 % goedkope woningen komen en het zwaartepunt op huur komt te liggen.

College verwijst in de stukken naar de notitie van oktober 2005: Dit betrof alleen verplaatsing naar Zanderij. Dat is nu Telgtereng geworden. De nieuwe feiten sindsdien zijn:

 • dat Zanderij gekoppeld is aan het project en
 • EFC mee moet verhuizen.

Het college heeft in eerder discussies aangegeven dat verplaatsing naar Telgtereng goedkoper zou kunnen uitpakken dan herinrichting van de Zanderij. Dit zien we onvoldoende terug in de woningprijzen. Het standpunt van PE in 2005 was (raadsnotulen 18 oktober 2005):

De kans dat er voor starters gebouwd kan worden en dat er goedkope woningbouw mogelijk zou zijn, zijn voor progressief Ermelo essentiële voorwaarden om akkoord te gaan met welk plan dan ook.

Op 1 februari 2007 heeft de raad ook gesproken over een tussenrapportage: Samen met DP en GB heeft Progressief Ermelo toen een motie ingediend. Een van de beoogde uitspraken was:

Het college opdracht te geven daarvoor met nadere voorstellen te komen voor goedkopere woningbouwprojecten met als richtprijs de grens voor een Nationale Hypotheek Garantie (zoals bijvoorbeeld met cascobouw, goedkoop koop, erfpachtconstructies, gebonden eigendom enz.) (was punt 4 van de motie)

Deze is verworpen. Voor een aantal partijen was de toezegging van toenmalig wethouder Bilder voldoende:

De ambitie van het college is om te komen met voorstellen die leiden tot de bouw van zeer betaalbare woningen. Het college is zich er daarbij van bewust dat de prijs van 160.000 euro geen haalbare prijs is voor een groot deel van de starters. Het streven is dan ook om woningen op de markt te zetten met prijzen die beduidend lager liggen dan de genoemde 160.000 euro, waarbij onder meer gebruik zal worden gemaakt van een aantal constructies zoals die ook door een aantal raadsleden zijn genoemd.

In tweede termijn zei de wethouder:

De heer Bilder geeft aan dat het college er vertrouwen in heeft met voorstellen te kunnen komen voor goedkope woningbouw, waarbij wordt gekeken naar de uiteindelijke lasten die een woning met zich meebrengt.

In het nu voorliggende raadsvoorstel staat nog steeds:
23% goedkoop, (KWP: 30-35 % goedkoop, zie blz 9 evaluatie structuurvisie en niet de 20 % volgens college): en ondanks vergroting van het aantal te bouwen woningen van 343 naar 376. Er komt 60 % betaalbaar: dit is overigens wel aanmerkelijk meer dan in het KWP vermeld. Verder zal 17% duur te bouwen worden aan de Sportlaan (het KWP spreekt van maximaal 35 – 40%).

Daarnaast zal ook op de Zanderij duur gebouwd gaan worden: hebben we geen behoefte aan. In december hebben we al geconstateerd dat de procentuele verhouding in de prijsklassen hetzelfde was als de bebouwing van het Taweb terrein en nauwelijks beter is dan die van het Trefpunt. Twee locaties die geld moesten opbrengen. Als we alle woningen van Trefpunt, Taweb en DVS optellen komen we aan 581 woningen. Slechts 3 % valt dan in de goedkope huur (de 18 op trefpunt).

Dus: inclusief opbrengsten de van Taweb, Trefpunt en eventueel Zanderij voldoen we op DVS terrein nog niet eens aan het KWP voor wat betreft goedkope woningen. Dit is voor Progressief Ermelo onvoldoende.

Het voorstel voor een kaderstellende discussie met de gemeenteraad (was punt 3 uit afgewezen motie van 1 februari 2007) is goed. Maar dit zou voorafgaand moeten zijn aan de besluitvorming.

EFC

Volgens evaluatie structuurvisie, ook deze avond behandeld, wordt er momenteel eerder te veel gebouwd dan te weinig. Mede om die reden moet Zanderij/EFC dient losgekoppeld te worden van DVS.

 • Inpassing van DVS op Telgtereng kan dan beter
 • Financiele risico’s (minder grondaankoop en herinrichting) worden kleiner als EFC blijft.
 • Omwonenden zullen minder bezwaar hebben.
 • De camping heeft er geen last van
 • de woningbouw wordt getemporiseerd

De verplaatsing EFC heeft geen meerwaarde: Het is de wens van DVS vanuit eigenbelang, daar is op zich niets mis mee, maar het kost de samenleving veel:

 • geen financieel voordeel
 • risico’s worden er door vergroot
 • meer ruimte op Telgtereng nodig = kosten
 • potentiële bouwlocatie wordt (vroegtijdig) opgesoupeerd
 • zelfs een eventueel gezamenlijk hoofdveld wordt niet gerealiseerd

Gezamenlijk gebruik sportcomplex levert een groot BTW risico op en er vindt zelfs geen integratie plaats in de vorm van bijvoorbeeld een hoofdveld.

Sportlaan

Voor de ontsluiting van de Sportlaan/DVS zuidelijk zou er eerst een onderzoek naar mogelijkheden en wenselijkheden gedaan worden. Nu is het de bedoeling om de haalbaarheid te onderzoeken. Het lijkt een nuance verschil, maar PE wil graag de voor en nadelen en mogelijk andere opties ook onderzocht zien. Al was het alleen maar omdat de haalbaarheid juist omstreden is.

Communicatie

PE heeft vanaf het begin het belang van het betrekken van bewoners benadrukt. College heeft er te weinig aandacht aan geschonken. Nu zetten bewoners hakken in het zand. Het college komt ook nu niet verder dan eerst een nieuwsbrief te verspreiden en de mensen duidelijk te maken wanneer men betrokken wordt in het geheel. Essentieel is dat overeenstemming bestaat tussen gemeente en betrokkenen over de wijze van participatie. Lukt dit niet dan zijn juridische procedures te verwachten waarvan de de toekomstige bewoners aan de Sportlaan de dupe van zullen zijn.


Conclusie van Progressief Ermelo op raadsvoorstel is:
Op te veel onderdelen zijn nog onduidelijkheden en worden verkeerde keuzes gemaakt:

 • Het woningbouwprogramma is onduidelijk
 • Het meegaan van EFC heeft te veel nadelige consequenties
 • De financiele risico’s (BTW, eventuele mogelijkheden EFC terrein, extra grondwerving voor EFC) zijn nog te groot

Om deze redenen is Progressief Ermelo tegen het voorstel.