interpellatiedebat over telgtereng

geplaatst in: 2008 | 0

Oppositie neemt college onder vuur

Namens de voltallige oppositie in de gemeenteraad heeft Progressief Ermelo een interpellatiedebat aangevraagd voor de gemeenteraadsvergadering van 22 mei 2008
Op 2 april 2008 is de fractie van Progressief Ermelo in het bezit gekomen van een vertrouwelijke interne notitie die opgesteld is onder verantwoordelijkheid van de gemeente Ermelo. De fractie heeft dit stuk daarop voorgelegd aan de voorzitter van de raad. Het stuk bleek te dateren van november 2007. Op 18 april bleek dat ook weekblad Kontakt in bezit was van dit stuk.

Reden voor PE om een debat te willen. De zaken de PE en de andere partijen aan de orde willen stellen zijn de volgende:

 

Naar aanleiding van onze vragen en gezien het feit dat het stuk bij de pers terechtgekomen was, heeft u op 18 april de gemeenteraad geïnformeerd over de achtergronden van dit stuk.gen
Uit de notitie blijkt dat er serieus onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid om geen sportpark aan te leggen op de Telgtereng, maar daar woningbouw te realiseren.
1 U heeft de gemeenteraad niet geïnformeerd, ook niet vertrouwelijk, dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Daarmee is de raad belangrijke informatie onthouden. Waarom heeft u hiervoor gekozen?

De fractie van PE heeft op 8 april het volledige dossier over de verplaatsing van DVS’33 opgevraagd om dit in te kunnen zien.
2 Het betreffende PE raadslid, Laurens Klappe, moest dit doen onder het toeziend oog van een ambtenaar. Waarbij de ambtenaar te kennen gaf de opdracht te hebben gehad de stukken vooraf te screenen op al dan niet van vertrouwelijke informatie. Is hier dan geen sprake van minachting van de raad als hoogste orgaan van de gemeente Ermelo? En van belemmering van het functioneren van raadsleden?
3 Waarom zat de vertrouwelijke notitie niet in dit dossier?

In het kader van de wettelijke actieve informatieplicht van het college van B&W aan de gemeenteraad is het noodzakelijk dat u de raad goed, juist en volledig informeert.
( Zie Art. 169, Gemeentewet:
1. Het college en elk van zijn leden afzonderlijk geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
2. Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang)
4 Door de ontstane situatie hebben we geen vertrouwen meer dat we alle relevante informatie hebben ontvangen als raad. Is er op dit moment nog meer informatie die we als raad moeten hebben?

De genoemde fracties zijn van mening dat het voor het goed functioneren van de gemeente noodzakelijk is dat er een transparante werkorganisatie is met over en weer vertrouwen tussen ambtelijke organisatie, college en raad. Dat waarschijnlijk iemand uit de organisatie een vertrouwelijke notitie naar zowel een raadslid als naar de pers heeft gelekt, ondermijnt dit vertrouwen.
5 Wat zegt dit lekken volgens u over het functioneren van de organisatie en de aansturing door het college?

In uw notitie van 16 april aan de gemeenteraad, naar aanleiding van het gelekte stuk, stelt u voor het betreffende stuk intern te houden.
6 Bent u met ons van mening dat, zeker nu het ook in het bezit van de pers is, het alsnog openbaar gemaakt moet worden?
7 Als u een andere mening heeft, wat zijn dan uw argumenten?

In de notitie van 16 april geeft u een toelichting op de gevolgde procedure.
U geeft aan dat de financiële berekening later herroepen zou zijn door DHV. Wij vinden dat de raad hierover geïnformeerd moet worden.
8 Bent u bereid de aangepaste berekening van DHV aan de raad te verstrekken?

Op 19 november heeft u een memo gestuurd naar de provincie.
9 Wij willen als raad dit memo inzien. Bent u bereid dit te verstrekken?

In de vierde alinea (van het stuk van 16 april) schrijft u dat het bewuste stuk ‘nooit de status van concept is ontstegen en is zelfs nooit als zodanig bij het college ter tafel gekomen’, terwijl verderop in het stuk onder het hoofdstukje ‘Rechtstreeks woningen bouwen in de T.E.’ staat dat u toch wil vasthouden aan de ingezette lijn ‘In die zin is ook op 8 november 2007 aan het college geadviseerd’.
10 Wij willen als raad dit advies inzien. Bent u bereid dit te verstrekken?
11 Wij verwachten dat hierbij een financiële onderbouwing zit. Bent u bereid dit te verstrekken?

In ieder geval in de periode november, december 2007, januari 2008 heeft u regelmatig contact gehad met de provincie over de zoekzones zoals die in het streekplan vermeld staan. Desgevraagd door de fractie van de SGP over deze zoekzones, in de raadsvergadering van 13 december 2007, meldde u; citaat: ‘Wethouder Vliek zegt dat het gebied Telgtereng valt binnen de provinciaal goedgekeurde kaders van het zoekgebied voor stedelijke functies en niet stedelijke vernieuwingen. Het gaat niet om een zoekzone voor woningbouw’
12 Waarom laat u dan in november onderzoek doen naar de mogelijkheid van woningbouw op de Telgtereng terwijl u blijkbaar van mening bent dat het geen zoekzone voor woningbouw betreft?

Volgens de streekplankaart is de Zanderij geen zoekzone voor woningbouw. U heeft gemeld dat dit een ambtelijke omissie betrof (raadsvergadering 31 mei 2007). Door de provincie wordt dit niet zo aangegeven.
13 Waarop is uw mening gebaseerd dat dit een ambtelijke fout was en waar ligt deze fout dan volgens u, bij de gemeente of de provincie?

Op 16 mei heeft de provincie aan de fractie van PE laten weten dat de provincie ‘in de  streekplanuitwerking voorzien heeft in voldoende ruimtelijke reservering voor de behoefte aan stedelijke functies als wonen, werken, winkels, sportvelden en -accommodaties, sociaal-culturele voorzieningen, scholen, kerken e.d.. ( ). Voor de gemeente Ermelo heeft dit o.a. geresulteerd in een zoekzone ter plaatse van de Telgter Eng en de Zanderij. (voor de exacte locaties en het beoordelingskader verwijs ik u naar onze site www.gelderland.nl/streekplan/uitwerkingen)’. Einde citaat.

Uit een mondelinge toelichting (op 16 mei, door de heer Jan van Dooren, hoofd RO van de provincie) blijkt dat het aan de gemeente Ermelo zelf is de zoekzones in te vullen, waarbij uiteraard ook woningbouw tot de mogelijkheden behoort. Dit stuit, wat de provincie betreft, niet op ruimtelijke bezwaren.
14 In de raadsvergaderingen van 13 december 2007 en 17 januari 2008 heeft u gezegd dat  op de Telgtereng geen woningbouw mogelijk is. Dit is in tegenspraak met de informatie van de provincie. Bent u met ons van mening dat u de raad onjuiste informatie heeft gegeven?

Tot slot
15 Wij zijn van mening dat de besluitvorming in het project Telgtereng onzorgvuldig is, omdat het op onvolledige argumenten en op onjuiste informatie is gebaseerd. Wat is uw mening als college?
16 Bent u met ons van mening dat de besluitvorming over de Telgtereng opnieuw bekeken moet worden door de gemeenteraad, gelet op de nieuwe informatie?
17 Vindt u dat u als portefeuillehouder van dit politiek gevoelige onderwerp nog geloofwaardig bent voor de raad?