Progressief Ermelo wil socialer en groener beleid

geplaatst in: 2008 | 0

Jaarlijks stelt de gemeenteraad de kadernota vast. In deze nota staat verwoord wat de gemeenteraad wil bereiken in het komende jaar. In het najaar moet het college dit vertaald hebben in financiële voorstellen, zodat dan de begroting vastgesteld kan worden. De bespreking van de kadernota is dus het moment om aan te geven wat iedere politieke partij wil. Dit wordt ook wel de algemene beschouwingen genoemd. Donderdag 19 juni zijn deze algemene beschouwingen gehouden.

Vorig jaar heeft Progressief Ermelo bij de Kadernota geconstateerd dat het beleid roder (lees: socialer) en groener moet.
Het lijkt erop dat onze boodschap toen een beetje is overgekomen. Maar we zijn er nog niet. Wat gaat er beter en wat moet nog anders?

Wat gaat beter?
• De woonzorgzones. De eerste bij de Baanveger is gerealiseerd. En we zien de inzet van het college om deze ook in de andere wijken te realiseren.
• Speelmogelijkheden in de wijken. Uit de jaarrekening blijkt dat de tevredenheid hierover is gedaald. Dat baart ons zorgen. Maar het is goed dat er een nieuw speelbeleidsplan komt, die staat in de lijst met prioriteit 1.
• Het armoedebeleid. De voorzieningen lijken beter gebruikt te worden. En vorige week hebben we als gemeenteraad uitgebreid stilgestaan bij mogelijke verdere verbeteringen. Dat voorstel komt binnenkort. We zien er naar uit.
PE heeft niet voor niets in zijn verkiezingsprogramma staan dat “(Stille) armoede niet voor zou mogen komen in een welvarende gemeente als Ermelo”.
• Er zit goede voortgang in de fietspaden langs de Telgterweg en Oude Telgterweg.
• Het klimaatbeleid was een stille dood gestorven. Maar volgend jaar is geld gereserveerd om het nieuw leven in te blazen. Het is nog wel wat voorzichtig. We verwachten bij de begroting scherpere doelstellingen voor wat we willen bereiken in Ermelo en hoe. En we denken dat voorbeeldgedrag van de gemeente zelf daarbij belangrijk is (Dus: wat doet de gemeente zelf om bijvoorbeeld haar eigen accommodaties klimaatneutraal te krijgen?)
En misschien krijgen we dan ook eindelijk de resultaten van de enquête die is gehouden bij de vertoning van de klimaatfilm “An inconvenient truth” van Al Gore? Of komt die waarheid te ongelegen?

Wat moet nog anders?
• We hebben het net bij de jaarrekening al genoemd. Het college wil geen onderzoek doen naar de sociaal-culturele accommodaties. Toch is er al jaren een tekort. En, zo mogelijk belangrijker, hoe kunnen we het nut en de mogelijkheden van deze accommodaties vergroten voor Ermelo? Wat kunnen deze plekken betekenen voor de sociale ontmoeting tussen wijkbewoners? Hoe is de relatie met de brede school? Hoe zit het met de combinatie van functies als onderwijs voor allochtonen en opleidingen voor reïntegratie op de arbeidsmarkt voor werklozen, bijvoorbeeld in combinatie met kinderopvang? Bovendien lijkt er vanuit de provincie financiële ondersteuning voor dit soort initiatieven te zijn. De provinciale subsidie voor ‘vitaal platteland’ mag komend jaar ook benut worden voor wijkcentra. Kunnen we dit gebruiken?
Vragen, vragen. Maar vooral mogelijkheden, mogelijkheden, wat ons betreft. Wij willen daar antwoord op. Daarom zullen we zodadelijk voorstellen om wel een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de sociaal-culturele accommodaties in Ermelo.

• En nogmaals de wijken. Want wij denken dat het goed samenleven in Ermelo begin met aandacht voor je buren, je straat, je wijk. Het wijkgericht werken is daarbij een belangrijk onderdeel. De evaluatie heeft veel te lang geduurd, er zijn klachten over de communicatie met de gemeente van de wijkplatforms, één wijkplatform heeft zelfs zijn werkzaamheden opgeschort. Het college heeft enkele weken geleden toegezegd dat we voor de zomer meer informatie krijgen over het plan van aanpak van de evaluatie. De evaluatie zelf komt daarna dus nog. Eigenlijk had die evaluatie er gisteren moeten zijn, dan zouden we morgen kunnen beginnen met het aanpakken van de problemen.
En bovendien, u vraagt op voorhand al wel geld voor een extra ambtenaar. Dat vinden we niet goed. Laten we eerst een kijken wat exact de problemen en de oplossingen zijn.

• En voor de derde keer de wijken. We kennen het standpunt van het college over de brede school. U kent ook ons standpunt dat we u te terughoudend vinden. Want, zeker ook in relatie tot de betekenis die een brede school in de wijk kan hebben, zouden we graag meer initiatief van de gemeente willen.

• Het Pakhuis. Op zich een mooi project. Cultuur, milieu en toerisme bij elkaar. Maar nu wordt er, slechts summier onderbouwd, 20.000 in 2008 en 54.000 in 2009 extra gevraagd. Op onze vraag de vorige vergadering of er niet gekeken kan worden naar het genereren van extra inkomsten, zeker nu de officiële museumstatus is verkregen, kregen we geen goed antwoord. Op deze wijze kunnen we niet instemmen met dit extra geld, en kiezen we ervoor dit anders te besteden.

Bijvoorbeeld door een aantal projecten met prioriteit 2 naar voren te halen, sociale projecten vanzelfsprekend. Het gaat dan om:
o 10.000 voor het Huisbezoekproject 75+
o 17.000 voor de SWOE voor meer uren voor de ouderenadviseur
o 5.000 voor voortzetting van het project Gewoon Meedoen.

• En nog een groen punt. Kort geleden spraken we in deze raad over overdekte fietsenstallingen in het centrum. De locatie hier op het Raadhuisplein was volgens het college niet geschikt. Maar een alternatief is er ook nog niet. En naast een overdekte fietsenstalling, willen we ook meer ‘gewone’ stallingen. Het zijn er veel te weinig. Fietsen staan kris-kras door de winkelstraat. Onvriendelijk voor de al dan niet gehandicapte bezoeker van het winkelcentrum (niet echt sociaal), maar vooral ook onvriendelijk voor de fietser (niet echt groen). Dat kan echt beter!

2009 wordt volgens Progressief Ermelo het jaar van de waarheid.

We hebben al een aantal punten genoemd die anders moeten. Daarnaast zijn er plannen die we kritisch volgen. We noemen er twee:

• Het project Telgtereng. O.a.: Hoe wordt de communicatie met belanghebbenden opgepakt? Wat gebeurt er met de Zanderij? Hoe zit het met de financiële risico’s? Wordt er duurzaam gebouwd ( – meteen een mooie verbinding met het gemeentelijk klimaatbeleid!)  En boven alles, de doelstelling van het hele project: Worden er echt écht betaalbare woningen gebouwd op het DVS-terrein, zoals is beloofd?

• De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
o Er ligt een beleidsplan met veel plannen. Maar gaan we de papieren plannen nu echt omzetten in acties? Wat gaan de Ermelose inwoners er concreet van merken?
o De aanloop naar het regelen van de huishoudelijke hulp door de gemeente was moeilijk. Er is nu extra geld. Worden de achterstanden nu echt weggewerkt?

2009 dus als jaar van de waarheid. Presenteert het college straks een begroting die roder en groener is?
Wij hebben onze ideeën daarvoor nu hier neergelegd, we hopen ze in oktober terug te zien.