PE tegen inhoud woonvisie

geplaatst in: 2008 | 0

In de raadsvergadering van 20 november 2008 moest de raad een beslissing nemen over de nieuwe woonvisie. Dit stuk moet tevens gaan gelden als structuurvisie in het kader van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening. Een belangrijks stuk dus waar veel van afhangt voor de verdere ontwikkeling van Ermelo en de soort huizen die er in de komende tien jaren gebouwd gaan worden.
Progressief Ermelo heeft zich tegen de visie uitgesproken. Er worden te veel woningen gebouwd dan voor Ermelo nodig is en die er gebouwd zullen worden, worden veel te duur. Bovendien worden er te weinig huurwoningen gebouwd.
Ook de bebouwing van de Zanderij blijkt helemaal niet nodig.
Verder leest u de hoofdlijnen van het betoog van raadslid Laurens Klappe.

 

PE wil op een aantal procedurele en inhoudelijke aspecten van de woonvisie ingaan:

Procedureel
1. Procedureel niet juist om in een meningsvormende vergadering impliciet het besluit te nemen deze woonvisie als basis voor structuurvisie te gaan nemen.

2. Volgens Progressief Ermelo moet een structuurvisie een afweging van meerdere aspecten bevatten. Zoals groen, sport, economisch, ruimtelijke ordening, sociaal en uiteraard ook wonen. Wonen is dus echter slechts een onderdeel van een structuurvisie.

3. Hoewel wij veel waardering hebben voor de inzet van UWOON in Ermelo hebben wij er wel moeite me dat UWOON een zo groot stempel op de woonvisie kan zetten. Zo hebben ze b.v. een rol in 8 van de 10 actiepunten uit hoofdstuk 3 (doelgroepen beleid). 

4. Waarom zijn de notities kwalitatief woonprogramma en overzicht nieuwbouw vertrouwelijk? Zo kan de burger niet afwegen of de raad de goede besluiten neemt.

5. Aangegeven wordt dat er nog een overzicht van de te verwachten bevolkingsprognose voor de lange termijn komt. Deze moet meegenomen worden in de woonvisie.

Inhoudelijk

1. Volgens PE wordt er te veel gebouwd en niet de goede woningen:
a. Te veel woningen, tot duizend te veel. Leegstand/niet te verkopen
b. Eerst worden de dure gebouwd, daarna de goedkope. Het risico bestaat dat straks de goedkope helemaal niet gebouwd zullen gaan worden.
c. Alleen monitoren, zoals college voorstelt, om in de gaten te houden war er gebeurt is volstrekt onvoldoende. Er is nu al concrete actie nodig. We moeten een aantal plannen afblazen, en dat moeten we snel doen. Anders zijn plannen straks niet niet meer terug te draaien en/of volgen er schadeclaims. Is het college het hier mee eens, en zo ja welke plannen zouden volgens het college dan voor afblazen in aanmerking komen?
d. Ga binnen de bestaande plannen de goede (goedkope huur) woningen bouwen. Eventueel kunnen we hier zelf als gemeente in investeren.
e. Hoe snel gaan we bouwen? Gezien de vraag van eigen inwoners en de moeilijke situatie op de woningmarkt willen we heel gefaseerd bouwen, zeker de goedkope woningen. We willen immers bouwen voor de eigen inwoners?
f. Hoe zit het met de huizen die in Harderwijk beschikbaar zijn voor Ermelo’ers, hoe zitten die in de tellingen, welke prijsklasse?
g. Hoe reëel is het om de stagnatie van eerdere jaren alsnog te willen compenseren terwijl de landelijke cijfers op algehele krimp wijzen. accepteren we dit of willen we tegen de stroom in roeien?

2. Doorstroming is het uitgangspunt. Gebaseerd daarop wordt er duurder gebouwd, in de hoop dat er goedkope huurwoningen vrij komen. De praktijk van vele jaren leert dat dit niet gebeurt. Willen we echt in de behoefte van goedkope huurwoningen voorzien, dan zullen we ze moeten bouwen.

Vraagpunt hierbij: de verkoop van goedkope huurwoningen. Op zich is PE voor verkoop van huurwoningen aan eigenaren, maar laten we ons dan richten op duurdere huurwoningen.

3. Goedkope woningen: het college geeft aan dat dit woningen tot 170.000 euro zijn. Maar een nadere uitwerking in hoe goedkoop dan precies ontbreekt. Streven we bijvoorbeeld naar een x-aantal woningen van 130.000 euro? Dat zouden wij willen vastleggen.

4. De grote afwijking van het KWP3 (bijna 5 % voor < 170.000 koop) is niet acceptabel (dus minder goedkope woningen dan volgens afspraak met de provincie).

5. In de woonvisie is weinig te lezen over de problemen van verdichting. Alle kleine plekjes opvullen tast het dorpse en groene karakter al snel aan. Een visie om dit te voorkomen ontbreekt in de woonvisie.

6. Is er bijvoorbeeld over nagedacht om, als we dan toch zoveel willen bouwen we niet beter gelijk een stap richting Telgter Eng of over de Arendlaan kunnen zetten? Wat PE hoeft dit overigens niet, maar dan houden we wel stukjes groen in het dorp over.

7. We missen in de woonvisie helemaal het element van duurzaam, energiezuinig bouwen.

8. Het idee van nultredenwoningen is prima.

Conclusies:
PE vindt deze woonvisie niet rijp voor de inspraak:

1. Er wordt veel te veel gebouwd.

2. Er wordt te weinig goedkoop – met name huurwoningen- gebouwd. Het college wil via monitoren dit oplossen. Dit is echter volstrekt onvoldoende, we moeten nu duidelijke keuzes maken voordat het te laat is en het roer in handen nemen.

3. De woonvisie is gebaseerd op het principe van doorstroming. Daar geloven we na jaren praktijkervaring niet in.

4. Er is sprake van een te grote afwijking van het KWP.