Telgtereng gestopt!

geplaatst in: 2009 | 0

Alternatieven goedkope woningen?

Na een lange discussie heeft de gemeenteraad besloten om te stoppen met het project om woningen te bouwen op het DVS-terrein en op de Zanderij en een nieuw sportpark aan te leggen op de Telgtereng.
Als fractie waren we verrast, maar vooral ook tevreden en blij dat het project eindelijk is gestopt.

Tegen het project
Het oorspronkelijke idee, twee voetbalverenigingen op de Zanderij en goedkope woningen op het DVS-terrein, was prima. Toen dat niet lukte en het college van b en w vroeg om de mogelijkheden op de Telgtereng te onderzoeken, konden we daarmee instemmen. Maar met de plannen die toen gepresenteerd werden konden we niet uit de voeten. Er waren onvoldoende goedkope woningen in het plan opgenomen, op de Zanderij zouden ook woningen komen en de landschappelijke inpassing van het sportpark op de Telgtereng was niet goed. Bovendien werden de (financiële) risico’s steeds groter, bleek dat het totaal aantal woningen dat in Ermelo gepland staat veel te groot wordt en had het college het draagvlak bij veel betrokkenen verspeeld.
Steeds weer hebben we deze argumenten voor het voetlicht gebracht, maar alleen de oppositiepartijen bleven tegen het plan. Bij de beslissing over wel of niet doorgaan in de raadsvergadering begin april was het CDA om, en was er een meerderheid tegen de plannen.

 

Goedkope woningen?
Het is goed dat het plan gestopt is. Maar het oorspronkelijke doel, goedkope woningbouw, is niet gerealiseerd. Als fractie hebben we steeds gewezen op voldoende alternatieve locaties in het dorp. Voorbeelden zijn Het Trefpunt, De Driesprong en De Verbinding. Daar gaan we nu mee aan de slag.

De volledige test van de raadsbijdrage van PE luidde als volgt:

PE is blij dat nu eindelijk een besluit genomen kan worden over een go – no voorstel van de kant van het college.

Vanwege al de haken en ogen hebben we gedurende de afgelopen jaren regelmatig gevraagd op welk moment er sprake zou zijn van het go or no-go moment. Voortdurend is dit naar voren geschoven, waardoor we begin dit jaar in de problemen kwamen door een bestemmingsplan vast te moeten stellen terwijl niet eens zeker was of we door wilden gaan.

temporisering
Toegezegd is destijds dat het college met alternatieven zou komen om zodoende een goede afweging te kunnen maken.
Drie weken geleden werden wij onaangenaam verrast met een notitie waarin alleen wat mogelijke alternatieven genoemd zijn, zonder enige onderbouwing. Hierop hadden wij dan ook forse kritiek.
Wat we wilden weten was:
hoeveel woningen kunnen waar gebouwd worden tegen welke prijzen en op welke termijn.
Die informatie werd niet verstrekt.

Vanavond zijn we weer onaangenaam verrast. Met een raadsvoorstel waarbij de eerder door u gepresenteerde ‘alternatieven’, gekoppeld aan de uitstelvariant, weer net zo gemakkelijk van tafel worden geveegd.
Met als argumenten:
• dat uitstel onzekerheid met zich brengt,
• het juridisch gezien tot onderuithaling van het bestemmingsplan zal leiden en
• financieel onverantwoorde risico’s met zich brengt.

Waarom komt deze informatie nu pas?
Had dit niet voor 26 maart uitgezocht moeten worden, daar heeft u toch drie maanden de tijd voor gekregen?

Het was uw eigen suggestie om te opteren voor de uitstel variant. Er is niet eens sprake geweest van een voorstel om tot uitstellen over te gaan, waarom staat dan nu in het raadsvoorstel, onder punt 1:  ‘af te zien van de uitstelvariant’

Conclusie kan niet anders zijn dat u uw huiswerk niet tijdig uitvoert en bestuurlijk een zwalkend beleid voert.

tweede punt
Het tweede punt in het raadsvoorstel: doorgaan en realiseren van de oorspronkelijke doelstelling: ‘het behalen van een migratiesaldo nul’ getuigt van een grote mate van onzorgvuldigheid, geschiedvervalsing en verwoorden van kolder.

De doelstelling is altijd geweest:
• goedkope woningbouw mogelijk maken. Daartoe hebben de verenigingen hun medewerking verleend.
Later heeft u er van gemaakt:
• het realiseren van een eigentijds sportpark
• en nu is de doelstelling weer: het behalen van migratiesaldo nul (overigens, bedoeld wordt het inwonertal op peil te houden, daarbij is ook het geboorte/sterftecijfer van belang en niet het op 0 houden van het migratiesaldo. Sterker nog: woningbouw is nodig om een positief migratiesaldo te bewerkstelligen in verband met de gezinsverdunning).

PE is voorstanden van het bouwen van goedkope woningen.
We blijven er voorstander van dat u serieus naar alternatieven zoekt. Met name binnen de bestaande projecten.
Met de gewijzigde marktomstandigheden moeten er kansen zijn om dit te realiseren.

Voor ons het go alternatief geen begaanbare weg gebleken.
In uw notitie draagt u daartoe belangrijke argumenten aan:
• de woningbehoefte niet zo groot is als eerder veronderstelt
• doorgaan betekent afwijken van het KWP 3 en in feite bouwen voor de regio
• Ook lijken de financiële consequenties minder risicovol dan bij doorgaan.

Daarnaast kunnen we onze bezwaren vanuit het verleden herhalen:
• er is nog steeds geen garantie voor goedkope woningen aan de Sportlaan
• er is onvoldoende landschappelijke inpassing mogelijk aan de TE
• De zanderij moet bebouwd gaan worden.

En wat u toch vooral moet aanspreken: het bestuur geeft daarmee duidelijkheid en toont zich een betrouwbare overheid (onderaan pagina 4).

Een zinsnede die we zeker ook kunnen onderschijven is die in de laatste alinea: Het is aan de raad hierover te beslissen. Ons college past hierin terughoudendheid. Indien uw raad hiertoe besluit ontstaat een nieuw beleidskader.
Dat uw college hieraan met volle overtuiging uitvoering aan zal geven kunnen wij ons echter niet voorstellen.

Toch is voor PE duidelijk dat we moeten stoppen met het pland verplaatsing naar TE.

punt 3
Dat brengt ons bij punt 3 van het raadsvoorstel. De ‘als dit, dan dat’ formulering vanher punt is geen voorstel. Dit zou veranderd moeten worden in : ‘omdat de raad doorgaan niet wenselijk acht, wordt gestopt met het project. Het college opdrdacht geven om de mogelijkheid van het oorspronkelijke doel, goedkope woningbouw mogelijk maken, verder onderzoeken en nader uit te werken;.

Laurens Klappe.