De Enk: uitbreiding Hema?

geplaatst in: 2009 | 0

In de raadvergadering van 8 oktober 2009 stond de mogelijke uitbreiding van de HEMA op de agenda. Voor Progressief Ermelo een lastig punt. Om meerdere redenen. Woordvoerder Laurens Klappe legt uit waarom.
Vooraf willen we iets melden over de positie van twee raadsleden van PE mbt dit onderwerp. PE heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat er geen sprake mag zijn van de schijn van belangenverstrengeling  van leden van de raad of college bij onderwerpen waarbij men enerzijds als raadslid en anderzijds als burger bij betrokken is.
In het geval van de Enk zou dit aan de orde kunnen zijn.

Van twee van de leden van de fractie zou opgemerkt kunnen worden dat ze belangen hebben bij dit project. Als echtgenote van een mede eigenaar van een van de naburige te ontwikkelen panden en de tweede als aanwonende.
De beide leden zijn aanwezig bij de bespreking van dit onderwerp. Er is geen sprake van een stemming over dit onderwerp en omdat geen van beide woordvoerder is bij dit onderwerp. Voor de wordt per keer een afweging gemaakt tussen de belang  van het onderwerp, de mogelijke belangenverstrengeling en het belang van het kunnen uitoefenen van de verantwoordelijkheid van het raadslid zijn.
Overigens willen we opgemerkt hebben dat PE niet alleen staat in de mogelijke schijn van belangvermenging, dit geldt ook voor andere leden van deze raad. Dit geeft tevens een dilemma aan. Immers, daar waar het gaat om de inrichting van het centrum is bijna iedere dorpeling in meer of mindere mate belanghebbende. Dat is tevens de charme van de gemeentepolitiek.
PE vindt het belangrijk dat zowel andere raadsleden als de burgers weten van de positie van in iedere geval twee leden van de fractie van PE.

Inhoudelijke/procedure opmerkingen:
Als PE willen we positief beginnen. Wij zijn van mening dat er inderdaad wel eens iets mag gebeuren aan het gebied rond de Enk. En ook dat we waardering hebben voor het particuliere initiatief om tot verbetering te komen.

Tot zover het positieve nieuws.
Echter, al twee jaar is het college bezig met dit onderwerp en gesprekken met Infinitas. Het is een slechte zaak dat de raad nu pas formeel bij de gedachtevorming betrokken wordt.
Er is voorlichting gegeven door Infinitas aan zowel de raadsleden als aan omwonenden. Waarvoor dank. Net als eerder opgemerkt bij de plannen van Veldwijk/Meerkanten missen we de regierol van het college in deze: informatieverstrekking aan de burgers en raad is een verantwoordelijkheid en taak van de gemeente.
PE is van mening dat voortgaan met dit plan een onaanvaardbaar voorschot nemen betekent op de ontwikkeling van het Centrumplan (CP). De volgorde moet zijn eerst een integraal CP en daarna uitwerking van de deelplannen.

Vragen:
• Er zal ongetwijfeld planschade optreden, wie wordt daarvoor verantwoordelijk?
• Er worden weer appartementen gepland. Is er inmiddels geen sprake van een overschot aan deze woningcategorie?
• Wat vindt de winkeliersvereniging van de voorstellen?
Bedenkingen:
• Het plan is te grootschalig en te hoog voor deze locatie
• Het dorpse karakter van de omgeving wordt aangetast
• Door deze ontwikkeling ontstaat het risico van leegstand elders (stationsstraat tussen Rabo en AH)

Collegevoorstel:
Het (vermeende) tekort aan parkeerplaatsen kan ook aangepakt worden met andere maatregelen (uitbreiding blauwe zone, verbeteren fietsmogelijkheden, betaald parkeren). In o.a. Nijkerk zijn hier goede ervaringen mee.
Gratis parkeren bestaat niet. Of zoals een bureau voor Centrumontwikkeling het  deze week op de radio verwoorde: als het gratis parkeren als verkoopargument gebruikt wordt is er meer aan de hand.
De voorgestelde locatie leent zich niet voor zowel uitbreiding Hema, bouwen woningen en parkeren.  De gedacht van het vormen van een parkeerfonds spreekt ons aan. De locatie van een evt. parkeergarage mag niet afhangen van de toevalligheid van de plannen van ‘de Hema’ .
Het is onverantwoord om nu al een greep te doen in de kas voor een onvoldragen plan.
Als raad hebben we nu twee keer een ‘best practice’ verhaal gehoord van buurgemeenten. Eerst Nijkerk over betaald parkeren, recent Barneveld over de noodzaak om eerste een Centrumvisie te ontwikkelen en dan pas aan de slag gaan.
Beide keren leggen we dit naast ons neer.
Progressief Ermelo wenst niet mee te werken aan kortzichtig ad hoc beleid.