Reactie op begroting 2011

geplaatst in: 2010 | 0

Tijdens de raadsvergadering van 11 november werd de begroting voor het komende jaar besproken en vastgesteld. Progressief Ermelo ziet een aantal grote opgaven voor de komende jaren. Fractievoorzitter Aline Verhoef-Franken benoemde onder andere de structuurvisie, goedkope woningbouw, uitvoering van het klimaatbeleid en de zorg. Daarnaast gaf ze een aantal punten in de begroting aan waar PE het niet mee eens is. Lees meer voor de complete inbreng tijdens de vergadering.

Er ligt veel werk voor ons de komende jaren. Zoals de Structuurvisie en de Centrumvisie. Daarnaast vindt Progressief Ermelo het werken aan goedkope woningbouw en de concrete uitvoering van het Klimaatbeleid erg belangrijk. Verder zien we dat het Rijk en de provincie taken naar gemeentes willen schuiven, overigens zonder daar meestal het benodigde geld bij te doen. Voorbeelden daarvan zijn de reïntegratie naar werk, veranderingen in de AWBZ en de jeugdzorg. De zorg zal het komende jaar zeker onze aandacht nodig hebben.

Er zijn een aantal punten in de begroting waar we het niet mee eens zijn. Ook die willen we niet onbenoemd laten.

Bij de voorstellen voor nieuw beleid in 2011 vallen de investeringen in de sport op. Het college maakt hierbij het voorbehoud dat we hierover pas beslissen als we besluiten over de Sportnota cq. Sportaccommodatienota. Dat voorbehoud willen we hier nadrukkelijk onderstrepen. Daarmee geven we nu overigens nog geen inhoudelijk mening over de voorstellen. Wel vinden we dat het college dit te voorbarig in de begroting heeft opgenomen. Bovendien zetten we grote vraagtekens bij het dekken van deze investeringen uit de Reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling. Die hebben we bestemd voor andere zaken, zoals de uitvoering van het klimaatbeleid en de centrumvisie.

Bij het nieuwe beleid voor 2011 wordt ook extra geld gevraagd voor het vervangen van asfalt door klinkers (in het kader van het Wegenbeheersplan). Bij de bespreking van de actualisatie van dit plan in februari van dit jaar heeft onze fractie daarbij een voorbehoud gemaakt. Per weg moet bekeken worden of het voor die weg ook wenselijk is. Het college heeft toen aangegeven dat de plannen nog nader ingevuld moesten worden en dat bij reconstructie het per wegvak bekeken wordt. Nu lijkt het in de begroting een doel op zich te zijn om een bezuiniging te kunnen realiseren. We maken daarom de kanttekening dat we daarover pas willen besluiten in het kader van de integrale afweging bij de bezuinigingen.

En tenslotte bij het nieuwe beleid het tegenvallende dividend van Alliander. Principieel vinden we dat de dekking voor deze tegenvaller niet zou moeten komen uit de bezuinigingen maar door het extra beleggen van Nuon-gelden. Maar gelet op de ongunstige beleggingssituatie kunnen we er voor komend jaar mee instemmen. Volgend jaar willen we bekijken hoe dan de dividend-ontwikkeling en de beleggings-omstandigheden zijn. Zodat we dan opnieuw de afweging kunnen maken om alsnog extra te beleggen.

We zetten verder nog steeds vraagtekens bij de (kosten van) de rotonde bij de Margrietschool, de onderbesteding op het budget van de vervoersvoorzieningen in de WMO en een opnieuw aangekondigde mogelijke verdere verschuiving van de ozb-lasten van niet-woningen naar woningen.

Er zijn ook een aantal moties aangekondigd. De motie over Ermelo Millenniumgemeente van de CU dienen we mede in. ook wij waren als fractie aan het bekijken of Ermelo een millenniumgemeente zou kunnen worden. We waren blij met het voorstel van de CU en zijn van harte mede-ondertekenaar. We willen daarbij extra aandacht vragen voor de mogelijkheden om met de zorginstellingen ideeën te ontwikkelen (we zijn niet voor niets een zorggemeente). Daarnaast willen we benadrukken dat we als gemeente zelf een taak hierin hebben, een taak die we hopelijk met onder andere de uitvoering van het Klimaatbeleid ook snel concreet kunnen maken. Daarnaast moet het vooral gaan leven bij onze inwoners. Zodat de millenniumgemeente niet iets van de gemeente maar van de gemeenschap wordt.

De motie van het CDA over de inzet van BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) tijdens het uitgaan en het VVV-kantoor als nieuwe locatie voor het politiebureau steunen we niet. We willen wel kijken naar de huidige overlast en eventueel noodzakelijke en mogelijke maatregelen. Maar we vinden de motie te vergaand op dit moment.

We maken een aantal kanttekeningen bij de begroting, maar we zijn het eens met de grote lijn en kunnen daarom ermee instemmen.