Waar een wil is, is een weg – Alex Kleijnen

geplaatst in: Algemeen, En dat vind ik | 0

De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheden op het terrein van de zorg. Dat heeft te maken met de overheveling van taken vanuit de AWBZ (= volksverzekering = recht op zorg) naar de WMO (= gemeente = aanspraak op zorg) De eerste bezuinigingen op de AWBZ zijn reeds in gang gezet. Zo zien we dat mensen met een lichte tot matige beperking geen/minder begeleiding krijgen geïndiceerd. Tevens wordt er bezuinigd op de sociale werkvoorziening en mensen met een I.Q. boven de 70 worden uit de AWBZ geschrapt. En als de kabinetsplannen doorgaan, zal de dagopvang, met wederom een fikse korting, eveneens onder de gemeente, onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden gebracht. Het einde is nog lang niet in zicht. Daarbij gaat in de komende jaren het aantal senioren stijgen. Ook het aantal dementerenden zal groeien. Met de vergrijzing neemt de zorgvraag toe. En dat alles dus met een terugloop van financiële middelen vanuit de landelijke overheid. Dat is kortweg geschetst de uitdaging waar de gemeente voor staat. Gelukkig is Ermelo geen armlastige gemeente, er is voldoende buffer om de voorzieningen en de ondersteuning op peil te houden. Mijn inzet is: waar een wil is, is een weg. En dat vind ik! Alex Kleijnen