Notitie RO instrumenten

geplaatst in: 2011 | 0

In de notitie Ruimtelijke Ordening instrumenten staan de procedures voor verschillende ro-instrumenten, zoals het bestemmingsplan, beschreven en wat de rol van raad en college hierbij. Het is een wat technisch onderwerp, maar wel van belang. René Arts gaf tijdens de raadsvergadering van 27 januari aan dat PE de notitie op de meeste onderdelen kan steunen. Er waren echter een aantal punten die anders zouden moeten.

Bij grotere afwijkingen van het bestemmingsplan moet de raad voorafgaand aan een beslissing van het college een verklaring van geen bedenkingen afgeven. De raad kan een lijst met categorieën van gevallen vaststellen waarin het college dat niet hoeft te doen. Het college had een voorstel voor een lijst gedaan. René Arts zei hierover: “Wij hebben veel lijsten gezien. In onze ogen waren de meeste beter dan die van Ermelo, zoals die nu voorgesteld wordt. Voorbeelden zijn de lijsten van de gemeente Heerde en Barneveld. …. Er zijn echter nog nergens concrete ervaringen opgedaan in het werken met de lijst. Daarom stellen we voor om na een jaar te evalueren; dat is altijd goed, met welke lijst we ook gaan werken.” Uiteindelijk besloot de raad, ook met steun van PE, via een amendement om een gewijzigde lijst vast te stellen (naar het voorbeeld van de gemeente Heerde). De motie die PE om na een jaar te evalueren werd unaniem door de raad gesteund.

Een tweede punt voor PE was dat de raad bij de start van elke procedure voor een bestemmingsplan vooraf geïnformeerd zou moeten worden. PE stelde hiervoor een “een praktische en haalbare oplossing voor waarbij niet aan de positie van de raad getornd wordt”, aldus René Arts. Een amendement waarin deze oplossing was verwoord kreeg echter niet de steun van de raad. Het kan nu gebeuren dat een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd en dat de raad achteraf constateert het niet eens te zijn met het plan zoals het ter inzage is gelegd. Een onwenselijke situatie.