Ontevreden over voorstel bezuinigingen

geplaatst in: 2011 | 0

“We zijn teleurgesteld en ontevreden over het voorstel voor de bezuinigingen. Belangrijke reden daarvoor is dat het voorstel onvoldoende informatie biedt om besluiten te kunnen nemen.” Dat was de kern van de reactie die fractievoorzitter Aline Verhoef-Franken gaf tijdens de commissievergadering van 17 maart op het voorstel van het college voor de bezuinigingen. Daarnaast zetten ze vraagtekens bij een aantal specifieke bezuinigingen, onder andere bij welzijn en bij verkeer. Mogelijkheden voor een andere benadering liggen onder andere in het benutten van de kennis van de organisaties waarop bezuinigd wordt en in regionale samenwerking.

Een meerderheid van de raad vond dat het voorstel van het college nog niet rijp was voor besluitvorming, die voor 31 maart gepland stond. Het college gaat reageren op de gemaakte opmerkingen en vragen en komt met een voorstel voor een aangepast proces.

Aline Verhoef gaf tijdens de commissievergadering drie redenen aan waarom er onvoldoende informatie in het voorstel zit. Ten eerste zijn de maatschappelijke effecten, de gevolgen van de bezuinigingen niet in beeld gebracht. Een belangrijke oorzaak daarvoor ligt in het gekozen proces. PE heeft eerder voorgesteld om in een vroeg stadium, voor de concept-voorstellen, met betrokken organisaties in gesprek te gaan. Zij hebben de kennis in huis om mogelijkheden en effecten te bespreken. Hier is helaas niet voor gekozen en nu ligt er mede daardoor een voorstel zonder goede informatie over effecten. Een aantal voorbeelden van voorstellen waarbij het effect té onduidelijk is om nu een besluit over te kunnen nemen zijn maatschappelijk werk, onderwijsbegeleiding, cultuureducatie basisonderwijs en activering uitstroom werkzoekenden.

Tweede reden is dat bij de voorstellen niet is vermeld hoeveel de voorgestelde bezuiniging is in relatie tot het totale bedrag van een bepaald budget. Derde reden is dat er te veel pm-posten zijn opgenomen. Voor een deel is dat te begrijpen, maar de vraag was om deze wel waar mogelijk te verduidelijken, bijvoorbeeld door het aangeven van een bandbreedte.

Onevenredige bijdrage welzijn

De voorgestelde bezuinigingen op welzijn stonden tijdens de commissievergadering volop in de belangstelling. De fractie van PE heeft daarbij ingebracht:

– In welzijn gaat veel geld om. Maar een groot deel van dit geld is niet te beïnvloeden, omdat het bijvoorbeeld gaat om rijksgeld dat rechtstreeks naar uitkeringen gaat. Daarom levert welzijn een onevenredig aandeel.

– PE ondersteunt de visie van samenwerking voor de sociaal-maatschappelijke organisaties, zowel inhoudelijk als qua accommodaties. Dat is iets waar PE ook al jaren op aandringt.

– Er is afgesproken bij de bezuinigingen de zorg voor mensen die het echt nodig hebben te ontzien. In het voorstel moet beschreven worden wie we onder deze groep verstaan.

– Er wordt een logische relatie gelegd met het komende wmo-beleidsplan. Maar we kunnen niet eerst bezuinigen en dan beleid bedenken. Dat betekent haast maken met het plan en temporiseren van bezuinigingen op dit beleidsveld totdat we een plan hebben.

– Voor het wijkgericht werken geldt iets vergelijkbaars. Ook daar moeten de plannen nog vastgesteld worden.

– PE zet op dit moment vraagtekens bij een aantal voorgestelde bezuinigingen: algemeen maatschappelijk werk, buurtbemiddeling, logopedie, activering uitstroom. Allemaal posten waarvan PE denkt dat je, door er op te bezuinigingen, wel eens nog grotere nadelige effecten en ook meer kosten kan krijgen. Ook hier geldt: eerst de effecten in beeld, dan pas besluiten.

– De bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking steunt PE niet. Een zorgzaam Ermelo betekent ook zorg voor mensen buiten onze gemeentegrenzen.

– Het is goed dat er een onderzoek komt naar de binnensportaccommodaties. Er mist echter een afweging ten aanzien van de buitensport. De investeringen en kosten uit de concept-sportnota moeten zorgvuldig tegen de concept-bezuiniging worden afgewogen.

Oog voor zwakke verkeersdeelnemers

Daarnaast zet Progressief Ermelo grote vraagtekens bij de voorstellen voor verkeer. Hier wordt de kaasschaaf gehanteerd, in plaats van dat er keuzes gemaakt worden. Waarom is bijvoorbeeld bij voorbaat besloten om niet te onderzoeken of er op het onderhoud van wegen bezuinigd kan worden? En het lijkt erop dat in deze bezuinigingen een verkapte wijziging van het beleid zit. Duurzaam veilig wordt ter discussie gesteld en veel maatregelen treffen de zwakke verkeersdeelnemers. Voorbeelden daarvan zijn de bezuinigingen op het bestrijden van de wortelopdruk (trottoirs!), de looproutes zorginstellingen en EOZ (Ermelo Onbelemmerd en Zorgzaam) voor het openbaar vervoer.

Hertenkamp en Schaapskooi

De bezuinigingen op het hertenkamp en de Schaapskooi verbazen PE. Bij het hertenkamp gaat het om een gering bedrag, maar met een groot maatschappelijk belang. Kan dit echt niet anders worden opgelost, bijvoorbeeld door de inzet van de sociale werkvoorziening. Voor de Schaapskooi zijn de effecten niet in beeld gebracht. Wel is de schaapskooi van groot belang, o.a. voor de recreatie en voor natuur- en milieueducatie. Mogelijke sluiting van het bezoekerscentrum is daarom geen optie.