Vervolg proces bezuinigingen

geplaatst in: 2011 | 0

Het college gaat verder met de uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen. De gemeenteraad heeft donderdag 31 maart ingestemd met een nieuw voorstel van het college over het proces en de planning van deze bezuinigingen. Belangrijk punt in het voorstel was voor Progressief Ermelo de manier waarop inwoners en organisaties kunnen meepraten over de voorstellen. In een amendement was dit nog eens verwoord. Het college deed een toezegging dat er een open gesprek zal plaatsvinden met inwoners en organisaties en dat de raad hier tijdig een verslag van zal krijgen. Gelet op deze duidelijke toezegging bracht PE het amendement vervolgens niet meer in te stemming.

Nieuw voorstel

In de raadscommissievergadering twee weken daarvoor was duidelijk geworden dat het toenmalige voorstel van het college niet voldeed aan de verwachtingen van de raad. Ook Progressief Ermelo miste de argumentatie bij een deel van de voorstellen en vond dat de mogelijke effecten onvoldoende in beeld waren gebracht. Het feit dat, tegen de wens van PE in, veel te laat met de betrokken organisaties wordt gesproken is hier mede debet aan. Tijdens de raadsvergadering lag er een nieuw voorstel van het college. Daarin is een aanzet gemaakt om meer de achterliggende visie te verwoorden en werden voorstellen gedaan voor het proces. Dit voorstel geeft vertrouwen voor het vervolg.

Vraagtekens bij enkele voorstellen

Uitgangspunt voor het proces is dat alles bespreekbaar is, met uitzondering van de zorg voor mensen die het echt nodig hebben. Tijdens de raadsvergadering heeft PE wel aantal punten meegeven waarbij we grote vraagtekens zetten, gelet op het mogelijke effect of de hoogte van de bezuiniging. Het gaat dan bijvoorbeeld om het maatschappelijk werk (en daarmee samenhangend de bezuinigingen op buurtbemiddeling en onderwijsbegeleiding) en het geld voor de activering en uitstroom van werkzoekenden. We willen niet dat mensen tussen wal en schip gaan vallen, met daarbij ook nog als gevolg dat de uiteindelijke kosten hoger zijn. Daarnaast zijn het schrappen van de totale subsidie ten behoeve van het informatiecentrum van de Schaapskooi en het totaal schrappen van de subsidie voor ontwikkelingssamenwerking voor PE onbespreekbaar.

Alternatieven

Progressief Ermelo heeft nu, en in de vorige vergadering, ook alternatieven genoemd. Belangrijk punt is dat de mogelijkheden en effecten voor bezuinigingen op onderhoud grijs (wegen e.d.) en op buitensport in beeld gebracht moeten worden. Deze worden nu zonder goede onderbouwing buiten de bezuiniging gehouden. Het college heeft toegezegd dit in de komende voorstellen mee te nemen.