Beantwoording vragen over huishoudinkomenstoets

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

In onderstaande raadsbrief beantwoordt het college de door PE raadslid Alex Kleijnen gestelde vragen over de huishoudinkomenstoets:

De leden van de raad
van de gemeente
Ermelo

Geachte leden,

De wetgeving rondom de Wet werk en bijstand (WWB) is eind 2011 aangescherpt in de vorm van een huishoudinkomentoets. Gemeenten hebben tot 1 juli 2012 de tijd gekregen de huishoudinkomentoets in te voeren en het gehele cliëntenbestand te screenen.

Na de val van het kabinet Rutte is tussen een aantal partijen een wandelgangenakkoord gesloten, waarin ook een passage is opgenomen over het afschaffen van de huishoudinkomentoets. Deze passage leidt echter tot veel onduidelijkheid bij de gemeenten en de VNG. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat de gemeenten zo snel mogelijk meer informatie krijgen over de gevolgen van het akkoord voor de huishoudtoets. Tegelijk meldt het ministerie dat het begrijpelijk is als gemeenten de activiteiten rond de uitvoering van de huishoudinkomentoets tijdelijk opschorten.

De fractie Progressief Ermelo heeft aan ons college de vraag gesteld hoe wij tegen deze kwestie aankijken en of wij overwegen de voorbereidingen van de huishoudinkomentoets op te schorten.

Voor de gemeente Ermelo ligt de uitvoering van de WWB ligt bij de Sociale Dienst Veluwerand (SDV). De SDV moet in het kader van de huishoudinkomentoets voor 1 juli 2012 246 cliënten herbeoordelen. Inmiddels zijn 120 besluiten genomen en heeft met 79 cliënten al een gesprek plaats gevonden. Tot en met 15 mei 2012 staat voor 47 cliënten een gesprek gepland.
Om van alle cliënten dezelfde informatie binnen te hebben heeft het dagelijks bestuur besloten de gesprekken af te ronden, maar de formele besluitvorming op te schorten, tot er meer duidelijkheid is over de huishoudinkomentoets.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,            A.A.J. Baars,
secretaris,             burgemeester,