Visie algemene begraafplaats 2010-2025

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Eén van de agendapunten in de raadsvergadering van 13 december 2012 was de Visie algemene begraafplaats 2010-2025. De kern van het raadsvoorstel was het op gang brengen van een begraafcyclus voor algemene graven en graven voor bepaalde tijd en het stoppen met uitgeven van graven voor onbepaalde tijd. Er werden door de verschillende partijen amendementen en een motie ingediend waarin onder meer voorgesteld werd om toch de mogelijkheid te behouden tot uitgeven van graven voor onbepaalde tijd (aangenomen) en het creëren van een speciaal ingerichte kinderbegraafplaats met de mogelijkheid tot begraven van immatuur geborenen (aangenomen). Hieronder kunt u de inbreng van raadslid Dirk de Vries Reilingh lezen.

MdV, Progressief Ermelo is zeer positief over het voorliggende raadsvoorstel.

De zes voorgestelde primaire uitgangspunten vormen samen een evenwichtig geheel.

Doelstelling van het voorgestelde beleid is dat er op termijn een evenwicht ontstaat tussen de behoefte aan nieuwe graven en de beschikbare lege plaatsen binnen de begraafplaats.

Tot nu toe is dat evenwicht er niet. De begraafplaats heeft sinds 1917 al twee keer een forse uitbreiding ondergaan en het lijkt onvermijdelijk dat er omstreeks 2024 opnieuw een uitbreiding nodig is. Deze uitbreiding zal plaats moeten vinden in een waardevol stuk bos ten zuiden van de huidige begraafplaats. Wij betreuren dit ten zeerste, maar wij accepteren dit verlies aan natuur als er een zodanig evenwicht wordt gecreëerd, dat er in principe geen verdere uitbreidingen nodig zullen zijn.

Daarvoor moet een beleid gevolgd worden waarin dit raadsvoorstel voorziet.

Essentieel daarbij is dat er een begraafcyclus op gang komt waaraan alle graven in principe meedoen. Als dit wordt vormgegeven dan zou er over ongeveer 40 jaar sprake kunnen zijn van een evenwicht tussen behoefte en aanbod aan begraafplekken. Om dat te bereiken zijn alle elementen uit het voorliggende voorstel noodzakelijk. De belangrijkste daarbij is dat er geen graven voor onbepaalde tijd meer worden uitgegeven. Als die mogelijkheid wel zou blijven bestaan, kan er nooit een evenwicht ontstaan. Aan de eventuele behoefte aan langjarige grafrechten wordt in het voorstel tegemoet gekomen door het aanbod van onbeperkte verlenging van het grafrecht voor bepaalde tijd.

Hiermee wordt, naar onze mening, zoveel als mogelijk rekening gehouden met alle opvattingen die er leven over het begraven.

Daarnaast zal er een actief ruimingsbeleid op gang moeten komen.

In dit verband zouden wij graag onderzocht willen hebben hoeveel graven uit het verleden nog in aanmerking komen voor ruiming.

Verder wachten wij de nadere uitwerking van deze visie af in een begraafverordening.

MdV, zoals u merkt is PE zeer te spreken over dit voorstel en hoeft er wat ons betreft weinig tot niets aan gewijzigd te worden.