Woningbouwlocatie Groevenbeek Noord

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Het raadsvoorstel Woningbouwlocatie Groevenbeek Noord is om te komen tot de realisering van een duurzame woningbouwlocatie op deze locatie ten Oosten van de Retiefstaat, achter de school en het DVS terrein. De door de ChristenUnie en Progressief Ermelo voorbereidde motie om bij het stedenbouwkundige schetsplan vast rekening te houden met de mogelijkheid van een fietspad achter het terrein van DVS langs tot aan de Sportlaan, hoefde niet ingediend te worden omdat de wethouder al in eerste termijn aangaf dit verzoek mee te nemen in de opdracht aan de ontwikkelaars. Hieronder de inbreng van raadslid Dirk de Vries Reilingh.

Voorzitter, het voorliggende plan is een interessant, maar ook heel ambitieus plan.
Er gaat geprobeerd worden om een aantal belangrijke huisvestingsdoelen in een enkel plan te realiseren.
Progressief Ermelo is blij dat het uitgangspunt is om een flink percentage in dit plan te laten bestaan uit goedkope woningen.
Wij zouden wel blij zijn als een deel hiervan in de huursector gerealiseerd zou kunnen worden. Wij zijn van mening dat ze dan nog beter bereikbaar worden voor de doelgroep, namelijk de starters met de smalle beurs.
Een tweede uitgangspunt in dit plan is om de woningen extreem energiezuinig te maken. Ook dit juichen wij van harte toe en wij hopen dat dit binnen de financiële kaders mogelijk is.
Indien er spanning zou komen op de koopprijzen dan zijn wij van mening dat er ook serieus gekeken zou moeten worden naar de mogelijkheid van erfpacht, als middel om de koopsommen lager te houden.
Het derde uitgangspunt: voorrang geven aan plaatselijke of regionale ontwikkelaars ondersteunen wij, maar wij vinden wel dat er niet geaarzeld moet worden om breder te kijken als daar aanleiding toe is.
Wij wachten in spanning de verdere ontwikkelingen af. Wij zijn blij dat op korte termijn een onderzoek gaat starten naar de omvang van de mogelijke bodemvervuiling en wij hopen van harte dat de saneringskosten zullen meevallen.
Wij hebben begrepen dat de raad niet het laatste woord kan hebben bij de eindbeslissing over de winnende inschrijving, maar pleiten er wel voor om de commissie en/of de raad zoveel mogelijk mee te laten delen in de voortgang van het proces, teneinde een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.
In dit verband zou het misschien mogelijk zijn om de voorziene PowerPoint presentatie van de ingediende ontwerpen toegankelijk te maken voor commissieleden.
Tot slot nog iets over de ontsluiting. Zoals bij ieder bouwplan moet er een besluit genomen worden over de ontsluiting. In dit plan wordt voorgesteld om een weg aan te leggen naar de Paul Krugerweg, Deze is ook bedoeld voor gemotoriseerd verkeer. Het ligt voor de hand om tevens een ontsluiting vast te leggen voor het fietsverkeer. Zoiets zou heel goed passen in een milieuvriendelijk wijkje.