Aanpassing minimabeleid

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2012  kwam aan de orde een voorstel van het college om het minimabeleid aan te passen. Hieronder de inbreng van raadslid Alex Kleijnen

Voorzitter, het college heeft er verstandig aan gedaan om door het NIBUD een onderzoek te laten uitvoeren om zicht te krijgen op de vraag ‘hoe zit het met de koopkracht van de verschillende huishoudens met een laag inkomen’. Het onderzoeksrapport heeft duidelijk gemaakt welke huishoudtypen er het slechtste voor staan. Vervolgens heeft het college en de sociale dienst zich de vraag gesteld ‘hoe de zwakste groepen tegemoet te komen ?’  want dat er nood is en veel mensen het moeilijk hebben om rond te komen is een feit. De kranten staan er ook vol van. Veel huishoudens hebben bijvoorbeeld geen enkele financiële buffer om tegenslag op te vangen. Er moet dus worden bijgestuurd. Bepaalde typen huishoudens hebben extra financiële steun nodig om niet in harde armoede terecht te komen. Dat is wat er nu wordt voorgesteld. Er wordt extra geld uitgetrokken. Dat is nodig. Lof voor dit proactieve beleid. Het is alleen jammer dat de langdurigheidtoeslag voor de 65plussers  wordt gehalveerd. Dat had voor ons niet gehoeven. Maar goed, de statistische berekening van het NIBUD geeft aan dat 65plushuishoudens zich nog redelijk zouden moeten kunnen redden.

Voorzitter, het onderzoeksrapport van het NIBUD heeft op groepsniveau duidelijk gemaakt bij welke typen huishoudens de pijn zit en het college maakt daar terecht beleid op. Maar we willen wel opmerken dat dit allemaal op basis van statistische gegevens is. En we weten wat statistiek is. Het zijn gemiddelden. Individuele gevallen kunnen afwijken van die gemiddelden.
Persoonlijke situaties laten zich niet vangen in uniforme categorieën en macro-economische cijfers. Het zegt dus niet zo veel over individuele gevallen die best schrijnend kunnen zijn. Het is daarom dat Progressief Ermelo op dit punt een amendement wil inbrengen:

De raad van de gemeente Ermelo in vergadering bijeen op 13 december 2012

Overwegende dat:

-door het Nibud een minima effectrapportage is uitgevoerd, welke de basis vormt voor de
aanpassing van het minimabeleid;
-deze rapportage een theoretisch karakter heeft, uitgaande van gemiddelde cijfers
-er altijd gekeken moet worden naar persoonlijke omstandigheden;
-er altijd maatwerk moet kunnen worden toegepast
-hiervoor een hardheidsclausule in de verordening opgenomen moet worden;
-eventuele extra kosten ten laste van het bestaande budget Minimabeleid kunnen worden
gebracht;

Besluit:
Het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
Bij onderdeel C Slotbepalingen, wordt voor artikel 6 een nieuw artikel toegevoegd, zijnde 5a.
“Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de aanvrager, afwijken van de bepalingen in deze verordening, als strikte toepassing van de verordening in specifieke situaties als onredelijk wordt ervaren”.


Ons amendement werd met steun en medeondertekening van Gemeentebelang, de CU en het CDA aangenomen.