PE wil overschot op jaarrekening reserveren voor sociale zaken

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Naar aanleiding van het verschijnen van de jaarrekening 2012, heeft raadslid Alex Kleijnen een brief naar het college gestuurd:

Geacht college,

Met grote belangstelling heeft de fractie van Progressief Ermelo kennisgenomen van het verschijnen van de jaarrekening 2012  Met het college is PE tevreden over het feit dat de gemeente haar huishoudboekje ook nu weer op orde heeft. Dat is niet vanzelf gegaan. Er is afgelopen jaar stevig bezuinigd, óók op het sociale domein. Onze indruk is dat er op het sociale domein zelfs méér is bezuinigd dan afgesproken.
Indien straks, na nadere bestudering van de cijfers en feiten blijkt dat dit daadwerkelijk het geval is, dan is dat sowieso reden te meer om Welzijn bij een onverhoopte volgende bezuinigingsronde te ontzien. 

Tevredenheid enerzijds dat we uit de rode cijfers zijn gebleven.
Anderzijds stellen we vast dat 2012 wordt afgesloten met een behoorlijk voordelig saldo.

Dat brengt de fractie van PE tot de volgende vragen:

-Wat was het totale budget wat de gemeente kon inzetten op het sociale domein ?
-Zijn deze middelen benut ?

Deze vragen zijn des te meer prangend vanwege de komende overhevelingen vanuit het Rijk, waarbij de gemeente meer taken en verantwoordelijkheden krijgt en dat met minder geld !
En we weten allemaal dat die overhevelingen ten volle terecht komen op welzijn, zorg en sociale werkvoorziening.

-De fractie van PE wil weten of het college bereid is om het positieve saldo uit 2012 nu eens niet automatisch weg te zetten naar de algemene middelen maar te reserveren ter aanwending van het op peil houden van de (aanvullende) zorgtaken, nu, in 2014 en later.

Immers zoals gezegd, er komen nog vele ontwikkelingen op het sociale vlak op ons af, we zitten nog steeds midden in een economische crisis; de nood voor ondersteuning onder de mensen zal stijgen !
Voor de centrumontwikkeling hebben we 10 miljoen gereserveerd. Voor sociaal voorlopig nog niks. Het reserveren van het overschot  2012 voor ‘Ermelo sociaal’ zou dus alleszins gerechtvaardigd zijn.

Vooruitlopend op de behandeling van de jaarrekening in de raad, vinden wij het verdedigbaar op bovenstaande vragen en opmerkingen, uw reactie te vragen.

Met vriendelijke groet
namens de fractie van Progressief Ermelo

Alex Kleijnen