Wegcategorisering

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van 4 juli is uitvoerig gesproken over de voorstellen voor een nieuwe wegcategorisering. Dit geldt als voorbereiding voor de opstelling van een nieuw verkeers- en vervoersplan. PE heeft daar een uitgesproken visie op.

Progressief Ermelo heeft een uitgesproken visie op het verkeersbeleid van de gemeente. Voor ons zijn de verkeersveiligheid voor de weggebruikers (Duurzaam Veilig)  en de leefbaarheid voor de bewoners langs de wegen de sleutelbegrippen waar het om gaat. Om de verkeersproblemen in Ermelo echt fundamenteel aan te pakken moeten we streven naar een vermindering van het autogebruik. Dat kan door de fiets alle ruimte te geven en door een uitnodigend fietsbeleid te ontwikkelen. Dit is, wat ons betreft, straks essentieel in het nieuwe verkeers- en vervoersplan.
Belangrijk in de planvorming is bovendien de verwachte groei van het gemotoriseerde verkeer. Deze wordt, volgens ons, in de diverse rapporten veel te hoog ingeschat. Er wordt gewerkt met groeipercentages van 20% tot wel 100% in 2020. De meest recente opvattingen van verkeersdeskundigen spreken echter van een groei van hooguit een procent of 7. Wij waarschuwen dan ook voor paniekzaaiers bij de andere partijen, die zelfs spreken van de noodzaak van een turborotonde op het Weitje. Daar gaan wij de mooie entree van ons dorp toch niet aan opofferen?
Een belangrijke bron van de verkeersoverlast vormt het vrachtverkeer van Kerkdennen. Progressief Ermelo vindt dat de tijd voor alleen maar intentieverklaringen over de “verkleuring” van Kerkdennen langzamerhand voorbij is. In de volgende raadsperiode moet er een actief beleid ontwikkeld worden voor de omvorming van zware naar lichte bedrijvigheid.
Wat betreft de wecategorisering is PE het grotendeels eens met de voorstellen van het college. Wij zijn blij met het voorstel om de Kolbaanweg niet op te waarderen tot een 80 km weg. Dit zou ook positief kunnen uitwerken op de verkeersdruk op de Horsterweg. Verder hebben wij aangedrongen op een goed overleg tussen wethouder en de bewonersgroep van de Horsterweg om tot zo concreet mogelijke afspraken te komen voor verbetering van de leefbaarheid langs deze weg.
De aanleg van vrijliggende fietspaden langs de wegen van de Westflank heeft voor ons hoge prioriteit.