Programmabegroting 2014-2017

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Tijdens de raadsvergadering van 7 november is de programmabegroting 2014-2017 besproken en daarna unaniem vastgesteld, waarbij twee partijen een stemverklaring afgelegd hebben. In de programmabegroting staat wat de plannen van de gemeente zijn voor de toekomst en hoe dat gefinancierd zou moeten worden.

Hoewel de ruime reserve(financiële)positie van Ermelo goed is, maakt PE zich toch zorgen. Wij weten dat er een nieuwe bezuinigingsronde aankomt en dat de uitkomst daarvan meerdere groepen inwoners van Ermelo zal gaan raken. De nieuwe Raad, welke op 19 maart 2014 gekozen zal worden, zal fundamentele keuzes moeten maken in wat ze wel en niet als taak ziet van de gemeente. Van de bezuinigingen die de gemeente de afgelopen jaren heeft doorgevoerd, hebben veel inwoners van Ermelo nog niets gemerkt, maar dit zal de komende jaren zeker veranderen.

Belangrijke veranderingen die er de komende jaren aankomen zijn de drie transities: invoering van de Participatiewet, de Jeugdzorg die van de Provincie naar de gemeente gaat en de overheveling van de AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging (dit laatste staat nog ter discussie) naar de Wmo. Deze transities gaan gepaard met grote kortingen: de gemeente krijgt dezelfde taken maar moet deze met veel minder geld uitvoeren. Met deze veranderingen krijgen veel inwoners van Ermelo direct en indirect te maken. Dit proces van veranderingen en overhevelingen verdient onze volle aandacht en zorg; het gaat immers om een kwetsbare doelgroep.
Wij zijn in ieder geval blij dat, mede op ons initiatief, €200.000,- apart gezet is voor dit sociale domein. Geen enorm bedrag, maar in ieder geval iets om de ergste klappen in bepaalde situaties op te vangen.

Als gemeenteraad hebben wij grote ambities en verwachten wij veel van de ambtenaren op het gemeentehuis. Dit terwijl daar al flinke bezuinigingen doorgevoerd zijn. Hier zullen wij in de toekomst rekening mee moeten houden.
Onder andere daarom vindt PE vereenvoudiging van regels goed. Beter dan minder regels; dat zou geen doel op zich moeten zijn.

Aan het einde van de behandeling ontspon zich nog een debatje over populisme en de vraag in hoeverre PE een lokale partij is.