Progressief Ermelo zet u niet buitenspel

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Progressief Ermelo vindt dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijk bestaan en een volwaardige deelname aan de maatschappij. Met ruimte voor wie wil, maar ook respect voor wie niet volledig kan deelnemen. Als wij keuzes moeten maken, bijvoorbeeld door bezuinigingen, dan willen wij kwetsbare groepen ontzien.

Werk verschaft niet alleen een inkomen, maar zorgt ook voor betrokkenheid bij de samenleving en voor zelfrespect. Voor hen die geen werk hebben, willen wij intensieve begeleiding om aan het werk te komen.

Voor iemand die een beroep doet op de bijstand, vragen wij een tegenprestatie naar vermogen. Op die manier kan hij of zij iets terugdoen voor de samenleving. Degene die de tegenprestatie levert, maakt zelf een plan. Belangrijk is dat het leveren van de tegenprestatie aan regels is gebonden. Het zal altijd gaan om aanvullend en tijdelijk werk van beperkte omvang of passend bij het opdoen van werkervaring bij een re-integratietraject. Zo mag er geen verdringing zijn van reguliere arbeid. Ook vinden wij dat maatwerk mogelijk moet zijn voor werkzoekenden met een uitkering die mantelzorg geven of die de zorg hebben voor thuiswonende kleine kinderen (tot en met de basisschoolleeftijd). 

Progressief Ermelo wil dat de gemeente voorop loopt om mensen met een beperking aan een baan of een leerwerkplek te helpen. Dit kan onder meer door bij het inkopen van goederen en diensten van externe bedrijven, als voorwaarde te stellen dat een dergelijk bedrijf mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft of neemt. Ook neemt de gemeente meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Omdat niet voor iedereen een plek in het reguliere bedrijfsleven haalbaar is, blijft een voorziening voor Beschut Werk zoals Proson nodig.

Wij willen armoede in Ermelo bestrijden. Zo willen wij dat de gemeente onderzoekt welk effect alle (bezuinigings)maatregelen hebben voor mensen met een minimuminkomen (minima-effectrapportage). Voor mensen die langdurig moeten rondkomen van een minimum inkomen willen wij dat de gemeente de mogelijkheid benut om gemeentelijke belastingen en heffingen kwijt te schelden. Daarnaast willen wij speciale aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Het is van belang dat de gemeentelijke bijdrage in de schoolkosten en voor sociaal culturele activiteiten daadwerkelijk terecht komt bij de kinderen. Ook willen we dat scholen rekening houden met armoede bij het vragen van geldelijke bijdragen van ouders.

Progressief Ermelo wil meer werk maken van het voorkomen van schulden en het vroeg-signaleren van betalingsproblemen. Wij willen dat de gemeente toeziet op integrale schuldhulpverlening door schuldhulpverleners, woningcorporaties, nuts-bedrijven en andere betrokken bedrijven en instanties.

De gemeente krijgt de komende jaren steeds meer taken op sociaal gebied. Daarom is het belangrijk dat het aanspreekpunt (loket) van de Sociale Dienst Veluwerand in Ermelo behouden blijft.

Klik hier om het hele verkiezingsprogramma te lezen