Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen – coalitieakkoord 2014-2018

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen; dat is de titel van het coalitieakkoord dat de partijen CDA, Progressief Ermelo en ChristenUnie samen geschreven hebben en dat vandaag, maandag 28 april, gepresenteerd is. Namens PE hebben wethouder Laurens Klappe en fractievoorzitter René Arts de afgelopen weken de besprekingen gevoerd. Laurens Klappe zal ook de komende vier jaar wethouder zijn met in zijn portefeuille: gezondheidszorg (GGD), Ermelo Onbelemmerd Zorgzaam (EOZ), sociaal cultureel werk, maatschappelijke doelgroepen, Wmo – programma sociaal, wijkgericht werken, mantelzorg en vrijwilligerswerk, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, kunst en cultuur, sport en het programma accommodatiebeleid (Cultuurhuis).

Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen  –  coalitieakkoord 2014-2018

  

    •    Naar een toekomstbestendig Ermelo

Gemeente en samenleving
Wij leven in een tijdperk van grote veranderingen. Die doen zich voor op elk denkbaar terrein. Demografische, economische en technologische ontwikkelingen en duurzaamheidvraagstukken zijn voorbeelden hiervan. Deze ontwikkelingen zijn mede bepalend voor de inrichting van de samenleving en daarmee ook voor de toekomstige rol van de overheid.
Het is duidelijk dat deze rol duidelijk aan het veranderen is. Naast het zijn van overheid wordt de gemeente meer en meer de partner en dienstverlener van burgers en bedrijven. Faciliteren en ondersteunen komen centraal te staan in het gedrag van de gemeentelijke overheid. De inzet zal er vooral op gericht zijn om de energie en de creativiteit in de samenleving te ontwikkelen. Dat zal ook noodzakelijk zijn als we de kwaliteit van ons samen leven en onze leefomgeving overeind willen houden. Initiatieven van burgers en ondernemers worden gestimuleerd.

De overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving (transformatie) wordt de werkelijke uitdaging voor deze coalitie waaraan wij richting willen geven. Richtinggevende uitgangspunten daarbij zijn het gebruik maken en versterken van de lokale kracht en het leggen van creatieve verbindingen. Iedereen kan iets bijdragen aan de Ermelose gemeenschap. Wij gaan hierover in gesprek met onze inwoners. Samenwerken, verbinden en versterken, vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen en vragen, loslaten en vernieuwen zijn dus kernwoorden voor de gemeente van de toekomst. Niet meer alles zelf doen, maar naast burgers en bedrijven gaan staan. Dat vraagt ook om een anders georiënteerde ambtelijke organisatie met passende andere kwaliteiten. Uitvoerende taken kunnen in dat verband mogelijk worden uitbesteed of afgestoten.

De veranderende positie van de gemeente heeft ook gevolgen voor de rol en taak van gemeenteraad en college. De coalitie wil hierover de komende periode graag het gesprek aangaan.

Doen!
Ermelo is een prachtige gemeente, met veel kwaliteiten. Een aantrekkelijke dorpse, veilige woonomgeving, goede zorg, een rijk verenigings- en kerkelijk leven, veel groen, kansrijke sectoren in de economie en opvallend veel werkgelegenheid, kenmerken onze gemeente. Het behouden en verbeteren van al die kwaliteiten vraagt veel aandacht en energie. De afgelopen 4 jaar stond grotendeels in het teken van het formuleren van een nieuwe visie voor de toekomst. Waar willen we met Ermelo naartoe richting het jaar 2025. Dit is neergelegd in de structuurvisie Ermelo 2025 (“Ontwikkeling vanuit Identiteit”). De coalitie wil in deze lijn verdergaan. De afgelopen jaren werd veel nieuw beleid (onder andere accommodatiebeleid, gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, centrumontwikkeling, klimaatuitvoeringsbeleid en ouderenhuisvesting) in gang gezet. De drie partijen ChristenUnie, Progressief Ermelo en CDA Ermelo willen de komende 4 jaar, 2014 – 2018, vooral de nadruk leggen op concrete uitvoering van wat al in gang werd gezet. Er is veel te doen!

Daarnaast zullen ook de komende jaren opnieuw flinke bezuinigingen noodzakelijk zijn, om en nabij 4 miljoen euro structureel per jaar. Het is onvermijdelijk dat de samenleving de maatregelen gaat voelen die daarvoor nodig zijn. Verder komen er veel nieuwe taken op de gemeente af: de Participatiewet, de Jeugdzorg en diverse taken vanuit de AWBZ naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze taken worden aan de gemeente overgedragen met een forse korting op de budgetten. Dit zal veel van de gemeente, burgers en organisaties  vragen.

Op daadkrachtige wijze zullen we de komende jaren de nadruk leggen op uitvoering van eerder vastgesteld beleid en de nieuwe taken voor de gemeente. Dat zal zorgvuldig moeten gebeuren en nieuwe oplossingen zullen nodig zijn om onze doelen te realiseren. We moeten het immers met minder geld doen.
Een belangrijk thema bij dit alles blijft duurzaamheid. We hebben als rentmeester  tot taak Ermelo in goede staat over te dragen aan onze kinderen. Duurzaamheid strekt zich uit over alle terreinen, zowel leefomgeving als mens en economie. Zo willen we bijdragen aan een vitale samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en  zorg naar behoefte is voor mensen die dat nodig hebben.

Samenwerken
De coalitie wil dat Ermelo een zelfstandige gemeente blijft en inzet op een versterking van de samenwerking met de omliggende gemeenten in de regio. Goede samenwerking is noodzakelijk om alle taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Wij zetten in op intensivering van de samenwerking op één strategisch en tactisch niveau in de regio, door op termijn de Regio Noord Veluwe en de Strategische Alliantie door te ontwikkelen tot één strategisch orgaan. Verder zal er afhankelijk van het onderwerp worden samengewerkt in verbanden als Meerinzicht en de Sociale dienst Veluwerand (SDV).De coalitie ziet een grotere rol voor Meerinzicht bij het oppakken van uitvoeringstaken. Doel is vermindering van kwetsbaarheid, het bieden van meer kwaliteit en beheersing van de kosten.

Ten slotte
Met veel energie gaan wij de komende tijd aan de slag. De nieuwe coalitie zet in op een goede, constructieve samenwerking met de gehele gemeenteraad, om samen verder te bouwen aan onze mooie gemeente.

    •    Omzien naar elkaar

Decentralisaties
De huidige zorg in Nederland wordt gekenmerkt door hoogwaardige vormen van publieke ondersteuning. Dit stelsel staat echter onder druk en is complex. De kosten lopen daarbij te hoog op. Om de zorg en ondersteuning toekomstbesteding te maken en betaalbaar te houden decentraliseert de Rijksoverheid diverse taken binnen het sociale domein naar de gemeenten (Jeugdwet, Participatiewet, Wmo 2015).

De coalitiepartijen steunen de gedachte om ondersteuning en begeleiding decentraal, dichter bij de burger, meer op maat en naar behoefte te organiseren. Dit biedt kansen op een betere kwaliteit. Bovendien kan de zorg daarmee betaalbaar blijven. De kwaliteit van de zorg staat bij de coalitiepartijen voorop. Kleinschalige zorgpartijen moeten goede kansen hebben, ook bij inkooptrajecten.

We sluiten als coalitie aan bij de vastgestelde kaders voor de invoering van de nieuwe taken per 1 januari 2015. Deze kaders zijn:
– burgers staan meer aan het roer;
– er wordt een appèl gedaan op het eigen netwerk;
– de noodzakelijke ondersteuning is meer integraal georganiseerd;
– de gemeente Ermelo  voert regie, waarbij zij  als compacte overheid  meer verantwoordelijkheid laat  bij burgers en samenwerkende uitvoeringspartners en dat stimuleert.

Het uitvoeren van de nieuwe taken zal niet gepaard mogen gaan met extra bureaucratie en overdreven controlemechanismen. Juist in het terugdringen daarvan liggen mogelijkheden tot besparingen die ten goede kunnen komen aan zorgverleners en zorgvragers. Wij willen wel inzetten op slimme monitoring van de uitvoering op basis van maatschappelijke resultaten. Misbruik moet uiteraard met kracht worden tegengegaan.

Het gaat om mensen
De coalitie wil meer focus leggen op het voorkomen van de noodzaak tot professionele zorg, onder andere door het verder opbouwen van een  wijkteam en  ondersteuningsarrangementen op maat. De inzet van dit team moet aansluitend zijn op lokale initiatieven van buurtbewoners. Het wijkteam moet weten  wat er leeft in de wijk. Mensen zullen steeds meer zelf het  initiatief moeten nemen  om in hun eigen leven en leefomgeving verbeteringen te realiseren. Als coalitie willen wij hiertoe inspireren en/of deze faciliteren waar dat nodig is.

In het begin van deze coalitieperiode zullen wij heldere keuzes maken aangaande de inrichting van het lokale ondersteuningsnetwerk. Daarbij zijn de belangen van onze inwoners leidend, de institutionele belangen van de uitvoeringspartners, zoals de Inclusief Groep, Proson, SDV, SWOE en Pinel zijn bij deze keuzes volgend. Wij willen de middelen in het welzijnswerk zoveel mogelijk ten goede laten komen aan mensen, waarbij waar mogelijk bezuinigd wordt op de “stenen”. Daarbij handhaven wij het reeds genomen besluit om te werken met één welzijnspartner per 1 januari 2015.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden nog belangrijker dan ze al zijn. De komende periode zal beleid worden ontwikkeld om hen te steunen in hun werk, bijvoorbeeld door het organiseren van coaching, trainingen en respijtzorg.

Een minima-effectrapportage  vormt de basis voor de actualisering van het armoedebeleid. De coalitie heeft de intentie om het huidige armoedebeleid voort te zetten.

Samenwerken
Vanwege de complexiteit en omvang van de opgave in het sociaal domein werkt de gemeente Ermelo samen met onze  buurgemeenten. Daarbij kijken wij als eerste naar de gemeenten Harderwijk en Zeewolde (Meerinzicht, SDV) en waar nodig naar een groter (regio)verband.  Met name bij de zorginkoop en de financiële solidariteit binnen de Jeugdzorg is samenwerking hard nodig.

Financieel kader
Financieel uitgangspunt bij het oppakken van deze nieuwe taken is uiteindelijke realisatie binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten. Wij hanteren hiervoor wel een overgangsperiode van 2 jaar, waarbij wij in de loop van het tweede jaar evalueren en eventuele bijstelling van beleid heroverwegen. Mogelijke tekorten worden daarbij gedekt uit de reserves van de gemeente, waarbij de bereidheid bestaat om het eerste jaar maximaal 70% van het verschil tussen het huidige budget en het door het Rijk beschikbaar gestelde budget bij te passen en het tweede jaar 35%. Doel daarvan is te voorkomen dat in de overgangsperiode mensen die zorg nodig hebben “tussen wal en schip” terechtkomen.

Sport
Voldoende bewegen bevordert een gezonde leefstijl van jong en oud. Daarom zet de nieuwe coalitie vooral in op breedtesport.
Ermelo beschikt over een groot aantal actieve sportverenigingen, die over het algemeen over een goede accommodatie beschikken. Sportverenigingen vervullen een belangrijke rol in de sociale samenhang. De gemeente stimuleert de verenigingen bij het invullen van deze rol. De nieuwe coalitie wil de zelfredzaamheid van verenigingen op het gebied van onderhoudswerkzaamheden stimuleren en onderzoekt mogelijkheden tot verdere privatisering van sportaccommodaties.

Investeringen zijn wel noodzakelijk in binnensportaccommodaties en het zwembad. De nieuwe coalitie wil dat Ermelo beschikt over ten minste een goed instructie- en sportbad voor jongeren, verenigingen en ouderen. Ook de sporthal bij Calluna moet worden vernieuwd. Voor 1 januari 2016  wordt een besluit genomen over de concrete invulling van de toekomst van zwembad en sporthal. Daarbij wordt samenwerking met andere partners, bijvoorbeeld defensie, onderzocht.
Ook het zwembad wordt betrokken bij het onderzoek naar de haalbaarheid van privatisering van accommodaties.

Accommodaties
De uitvoering van het vastgestelde accommodatiebeleid wordt met kracht en hoog tempo ter hand genomen. De nieuwe coalitie steunt de vorming van het cultuurhuis in De Dialoog, waarin onder andere  bijeengebracht worden: de bibliotheek, muziekonderwijs, welzijnswerk en de volksuniversiteit Voor 1 januari 2015 vindt besluitvorming plaats over de partijen die gaan deelnemen en de functies die in het cultuurhuis plaats moeten hebben. In de zomer van 2015 wordt vervolgens een programma van eisen vastgesteld. Op basis daarvan wordt het definitieve budget voor het cultuurhuis bepaald.

 

    •    Een plek voor iedere Ermeloër

Wonen
In Ermelo is het mooi wonen. Om aan de toekomstige behoefte aan huisvesting te voldoen zijn investeringen in de bestaande woningvoorraad nodig. Bijvoorbeeld om woningen geschikt te maken voor ouderen of om te voorkomen dat de woonlasten verder oplopen.

In 2014 wordt een nieuwe lokale en regionale woonvisie vastgesteld, waarin de nadruk wordt gelegd op de bestaande woningvoorraad. Bovendien blijkt dat het noodzakelijk is om tot 2020 in Ermelo 500 – 700 nieuwe woningen toe te voegen. Daar komt een toename met ruim 100 woningen als gevolg van de extramuralisering nog bovenop. Dit aantal woningen is noodzakelijk om het groeiende aantal huishoudens van vooral één of twee personen op te vangen. Speciale aandacht is ook nodig voor jongeren en starters, die vaak moeilijk aan een woning kunnen komen.
Ook willen we bereiken dat de kleine krimp van de afgelopen jaren tot staan wordt gebracht of zelfs wordt omgezet in een bescheiden groei. Het bovenstaande betekent concreet:
    •    100 nieuwe woningen per jaar,
    •    hoofdzakelijk grondgebonden
    •    extra aandacht voor starters en ouderen
    •    vraaggericht bouwen in alle segmenten, ook in de sociale huur.

De belangrijkste woningbouwlocaties (> 20 woningen) voor de komende 4 jaar zijn onder andere:
    •    Het Trefpunt
    •    De Verbinding
    •    Groevenbeek Noord
    •    Driesprong/Van Beek
    •    Dillenburg/Rehoboth (specifiek gericht op ouderen)
    •    Telgterpoort (specifiek gericht op ouderen)
    •    Functieverandering buitengebied
    •    Kerklaan/Postlaantje

Daarnaast ontstaan er waarschijnlijk nieuwe mogelijkheden op de terreinen van de zorginstellingen, vanwege de afname van het aantal intramurale cliënten. De nieuwe coalitie wil de gesprekken met de zorginstellingen hierover graag aangaan. Ook wil de nieuwe coalitie de mogelijkheid verkennen om huisvesting voor jongeren en mensen met een beperking te realiseren in leegstaande panden in het centrumgebied en in fase 3 van De Verbinding.
Daarnaast ontstaan wellicht mogelijkheden voor wonen op te saneren recreatieparken, afhankelijk van de ligging daarvan.

De coalitie zal verder uitvoering geven aan de Notitie ouderenhuisvesting en onderzoek locaties uit 2012. In 2015 zal de behoefte naar beschermd en verzorgd wonen in de  gemeente Ermelo worden geactualiseerd. De belangrijkste locaties voor de huisvesting van ouderen blijven Rehoboth/Dillenburg, de Telgterpoort en de Herbergier. De coalitie wil daarnaast de voorwaarden voor het realiseren van mantelzorgwoningen flink versoepelen.

Als de nieuwe woonvisie is vastgesteld worden met  Uwoon en eventuele andere corporaties nieuwe meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Daarin worden in ieder geval opgenomen:
– formulering van de maatschappelijke taak en positie binnen de gemeente Ermelo;
– bouwopdracht in de verschillende segmenten, met name sociale huur;
– invulling van de (toekomstige) toezichthouderfunctie van de gemeente;
– verduurzaming en levensloopbestendig maken van het woningbezit;
– geformaliseerde rol bij de versterking van de wijken;
 – bijdrage aan het beperken van scheefwonen;
–  het bevorderen van de doorstroming.

Functieverandering
De structuurvisie functieverandering wordt in het najaar van 2014 geëvalueerd. De inzet van de coalitie is gericht op het stimuleren van de functieverandering naar werk boven de functieverandering naar wonen. Daarnaast krijgt het college de opdracht zo snel mogelijk uit te werken waar clustering van woningbouw op basis van functieverandering kan plaatsvinden in Horst en Telgt.

Bestemmingsplannen
Wij willen de actualisering van bestemmingsplannen voltooien. Dit betreft met de name De Driehoek, het Tonselse Veld en Speuld/Agrarische Enclave. Via het bestemmingsplan wordt in de dorpskern  Speuld bescheiden woningbouw mogelijk gemaakt.

Als de actualisering van bestemmingsplannen is voltooid, wil de coalitie inzetten op het  stroomlijnen van de werkwijze. Gedacht wordt  aan een of twee bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied van de gemeente, welke enkele keren per jaar worden aangepast als gevolg van veranderingen of nieuwe plannen. Op deze manier ontstaat helderheid voor de burger, het bestuur en de ambtelijke organisatie in het proces en blijft dit beheersbaar.

De wijze waarop burgers en bedrijven over ruimtelijke ontwikkelingen (pro actief) worden geïnformeerd verdient extra aandacht.

De komende jaren zullen ook in het teken staan van de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2018 in werking zal treden. Deze wet brengt grote veranderingen en vereenvoudigingen met zich mee en zal veel meer verantwoordelijkheid leggen bij burgers en bedrijven.
 
Centrum
Een aantrekkelijk en goed functionerend centrumgebied is van groot belang voor de vitaliteit en leefbaarheid van Ermelo. Daarom wil de nieuwe coalitie het reeds ingezette beleid met kracht voortzetten en uitvoeren. Daarbij wordt wel steeds kritisch gekeken naar de beschikbaar gestelde middelen. Het geld hoeft niet per sé op!

Er komt een onderzoek naar de actuele parkeerbehoefte in het centrum van Ermelo. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt bezien in hoeverre het bestaande beleid wordt voortgezet en de daarvoor gereserveerde middelen daadwerkelijk worden ingezet.

Zondagsluiting
De winkels in de gemeente Ermelo blijven op zondag gesloten. Het huidige beleid wordt voortgezet.

Welstand
De gemeenteraad heeft in 2014 de kaders voor het nieuwe welstandsbeleid vastgesteld. De kaders worden uitgewerkt in de nieuwe welstandsnota. Het plan van aanpak hiervoor wordt in 2014 opgesteld. De coalitie streeft naar vaststelling van de nieuwe welstandsnota in 2015. 

Begraafplaatsen
Recent heeft de raad het nieuwe beleid rondom begraven vastgesteld. Wij nemen dit beleid over.
Daarbij is de kostendekkendheid van tarieven  uitgangspunt. Die nieuwe tarieven moeten zo snel mogelijk vastgesteld. De nieuwe coalitie wil kritisch kijken naar de toerekening van de kosten om de tarieven in de hand te houden.

    •    Klimaatbeleid

Klimaat
Duurzaamheid is uitgangspunt op alle beleidsterreinen.  Toegespitst op klimaat, blijft  de klimaatvisie uit 2011 uitgangspunt. Het huidige klimaatuitvoeringsprogramma (KUP) loopt in 2014 af. In het najaar van 2014 wordt deze geëvalueerd. De coalitie wil dat er vervolgens dat het KUP geactualiseerd wordt. Daarvoor worden middelen beschikbaar gesteld, inclusief de eventuele resterende middelen van het KUP 2010-2014. Het IGEV  (Innovatiecentrum Groene Economie Noord Veluwe) ontvangt € 15.000 per jaar ten laste van het nieuwe KUP. Dit onder voorwaarde dat het IGEV een vervolg krijgt na 2016 bij de afloop van het huidige regiocontract.

De middelen van het nieuwe KUP worden vooral ingezet op:
– het stimuleren van innovatief ondernemerschap en het ondersteunen van lokale initiatieven;
– het verduurzamen van de  huidige woningvoorraad;
– het verduurzamen van de publieksgebouwen;
– het helpen opzetten van burgercoöperatie(s) voor groene initiatieven.

Duurzaamheidslening
De coalitie wil de duurzaamheidslening als revolverende lening introduceren vergelijkbaar met de starterslening.

Communicatie
De coalitie zet in op een goede communicatie van het gemeentelijke klimaatbeleid. 

    •    Van A naar B

Uitvoering GVVP
De coalitie onderschrijft het beleidsdeel GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan) zoals vastgesteld in november 2013. Het college komt met een uitvoeringsprogramma waarin een aantal aanpassingen worden voorgesteld ten aanzien van diverse concrete verkeerssituaties. Het uitvoeringsprogramma wordt in de tweede helft van 2014 door het college vastgesteld en aan de raad aangeboden.

Bij elke verkeersmaatregel zal het college inzetten op een goed overleg met de burgers en bedrijven bij de uitwerking van de maatregel.

Concreet komt het college met de volgende voorstellen c.q. aanpassingen, die mede tot doel hebben om te komen tot een veilige, betere en logische verdeling van het verkeer in Ermelo:
    •    uitvoering Westflank (Oude Telgterweg, Volenbeekweg, Arendlaan en Oude Nijkerkerweg): gekozen wordt voor een veilige, sobere,  doelmatige  inrichting van het hele tracé, met als uitgangspunt vrijliggende fietspaden, en aandacht voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, binnen de geraamde  2,2 miljoen euro. Het college is bereid dit bedrag beperkt aan te vullen om tot de gewenste invulling van het gehele tracé te komen inclusief veilige oversteken voor langzaam verkeer op de Oude Telgterweg;
    •    eenvoudige uitvoering van de aanpassing van een gedeelte van de Julianalaan naar 50 km/ per uur.
    •    beperkte maatregelen ter beperking van de ervaren overlast aan de Horsterweg, in het bijzonder het gedeelte tussen de Stationsstraat en de spoorwegovergang;
    •    het opwaarden van de Jacob Catslaan naar 50 km/ uur met een sobere inrichting;
    •    Prins Hendriklaan; in een logische ruit van gebiedsontsluitingswegen in Ermelo past ook de Prins Hendriklaan. Daarom wil de coalitie bezien hoe daartoe kan worden gekomen, op een zorgvuldige en juridisch verantwoorde wijze. Hierbij speelt een rol dat de coalitie het niet aanvaardbaar acht dat de Maximalaan de facto als ontsluitingsweg gaat fungeren.
    •    de lanen langs de Harderwijkerweg blijven dicht, met de huidige inrichting;
    •    het realiseren van een fietsvoorziening in Speuld langs de Garderenseweg;
    •    in Ermelo blijft parkeren gratis;
    •    het veilig inrichten van de kruising Dirk Staalweg-Hamburgerweg (het zogeheten groene kruispunt);
    •    de coalitie wil in goed overleg met de gemeente Putten zorgen voor een goede blijvende ontsluiting richting strand Nulde.

Handhaving
De coalitie wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om flitspalen te plaatsen langs daarvoor in aanmerking komende wegen, zoals de Horsterweg.

Fiets en openbaar vervoer
De coalitie streeft naar goede voorzieningen voor fietsparkeren in het centrum, logisch aansluitend bij de fietsroutes van en naar het centrum. Indien nodig wordt daarvoor incidenteel geld vrijgemaakt.
Ook zet de coalitie in op het duidelijk markeren van logische fietsroutes en fietsontsluitingen vanuit de (nieuwe) woonwijken.

De mogelijkheden van een (fiets) tunnel onder het spoor van en naar  Ermelo-West worden nader onderzocht en indien mogelijk gerealiseerd, mits de investering voor het overgrote deel uit externe middelen kan worden gefinancierd.

De coalitie vraagt zich af of een fietsvoorziening langs de Schaapsdijk/Zeeweg prioriteit heeft. Nader onderzoek moet dit uitwijzen.

Om tot een sluitend fietsnetwerk te komen zal geput moeten worden uit externe middelen via subsidies van provincie, Rijk of Europa.

Gestreefd wordt naar verbetering van het openbaar vervoer met indien mogelijk extra haltes in het buitengebied, de zorginstellingen en het station. Dit wordt meegenomen bij de discussie over de introductie van de basismobiliteit.     

    •    Werkend en ondernemend Ermelo

Ondernemerschap
Goed ondernemerschap is cruciaal voor elke gemeente. Dat zorgt voor werkgelegenheid en levert een belangrijke bijdrage aan de gemeenschap van Ermelo. In Ermelo is veel mooie bedrijvigheid te vinden, maar verbetering, vernieuwing en acquisitie blijven nodig om een duurzame en concurrerende economische gemeente te zijn. 
De coalitie doet dat concreet op de volgende wijze:
    •    het leggen van verbindingen, bijvoorbeeld met zorginstellingen, recreatie, defensie en onderwijs;
    •    het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid, ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;
    •    het verminderen van regels;
    •    het versnellen van procedures;
    •    het verbeteren van de dienstverlening: de coalitie wil dat in de toekomst standaardvergunningen binnen twee weken worden verleend;
    •    het bij inkoop en aanbestedingen, waar mogelijk, kwaliteitseisen zodanig formuleren dat het lokale bedrijfsleven een reële kans heeft om opdrachten te verwerven;
    •    het opstellen van een Economisch Programma wordt voortgezet, waarin zaken worden opgenomen als parkmanagement, aandacht voor zorggerelateerde bedrijvigheid, investeringen in een gezond ondernemersklimaat en innovatie; voor de uitvoering van het programma worden middelen ter beschikking gesteld;
    •    Veldzicht Noord vierde fase wordt zo snel mogelijk vastgesteld.

Ten behoeve van het bedrijfsleven als particulieren, stelt de gemeente zich op als aanjager bij het uitrollen van breedband en adviseert zij bij het opzetten van private samenwerkingsverbanden om de uitrol daadwerkelijk tot stand te brengen.

Kerkdennen
De coalitie wil dat het college een wensbeeld opstelt waarin duidelijk wordt hoe Kerkdennen eruit zou moeten zien na een verkleuring naar een lichtere vorm van bedrijvigheid. Dit wensbeeld vormt de basis van gesprekken met partijen in het gebied met als doel tot transformatie te komen. De coalitie is geen voorstander van actief grondbeleid in dit gebied.

Recreatie en toerisme
De recreatiesector is van groot economisch belang voor de gemeente Ermelo. De vitaliteit daarvan staat al jaren onder druk. Niet alleen in Ermelo maar op de hele Veluwe. Vanuit lokaal belang, maar in samenwerking met onze regionale partners (waaronder de provincie), willen wij een stevige impuls geven aan het project Vitale recreatieparken.
In het kader van dit project werkt de gemeente mee aan een intergemeentelijke structuurvisie voor de recreatiesector.  Daarin wordt een toekomstvisie opgenomen en wordt een ruimtelijk instrumentarium ontwikkeld om goede parken  te laten uitbreiden en slechte parken te kunnen saneren. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verevening, saldering, functieverandering naar wonen (bijvoorbeeld voor kwetsbare groepen) of werken. Uitbreiding in natuurgebied kan alleen als daarvoor voldoende natuurcompensatie plaatsvindt.
In het algemeen wordt gezocht naar mogelijkheden om het ondernemerschap te stimuleren.
Verder komt er een inventarisatie van de kwaliteit van bestaande parken, vergelijkbaar met de inventarisatie zoals deze in de gemeente Putten heeft plaatsgevonden. Dit alles in nauwe samenwerking met de recreatiesector. De coalitie is bereid incidenteel middelen vrij te maken voor ambtelijke en deskundige ondersteuning.
Om het nieuwe beleid te realiseren wordt tegelijkertijd ingezet op stevige handhaving.

Strand Horst
De verdere ontwikkeling van Strand Horst vindt plaats aan de hand van de vastgestelde visiekaart. Er moet wel voldoende ruimte blijven voor vrij toegankelijke dagrecreatie, met  kwalitatief goed strand en ligweide. 

    •    Een veilig Ermelo

Iedere burger heeft recht op een veilige leefomgeving. Daarom blijft de coalitie werken aan veiligheid op straat, veiligheid in de wijk, veiligheid in het verkeer en het tegengaan van overlast en zwerfvuil. Gemeente, politie, openbaar ministerie en burgers dienen hierin gezamenlijk op te trekken. Voorlichting en activiteiten in het kader van preventie zijn belangrijk, evenals doeltreffende regels in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

 Bij een veilig Ermelo horen ook verkeersveilige routes voor kinderen naar scholen, sportaccommodaties en verenigingen.
   
De coalitie wil dat het alcoholverbod voor jongeren tot 18 jaar wordt gehandhaafd en zet in op preventie op drugs en overmatig alcoholgebruik. Deelname aan de Kwaliteitsmeter veilig uitgaan wordt gecontinueerd.

   

    •    Organisatieontwikkeling

De inwoners van Ermelo verdienen een klantgerichte gemeente en daarop afgestemde dienstverlening, waarin de menselijke maat de boventoon blijft voeren. Dat vraagt ook in de toekomst om een professionele ambtelijke organisatie. De nieuwe gemeentelijke taken in het sociaal domein en extra bezuinigingen dwingen de ambtelijke organisatie om – naast intergemeentelijke samenwerking – ook actief door te gaan met de ingezette innovatie naar een flexibele en vraaggerichte organisatie. Daarbij zal de transformatie naar “regiegemeente” uitgangspunt zijn. Dat zal leiden tot afstoting of vermindering van (met name uitvoerings)taken en/of het privatiseren van accommodaties.

Het doel is zo te komen tot een kwantitatief compact en tegelijk kwalitatief meer professioneel ambtelijk apparaat, dat het bestuur adequaat kan ondersteunen, dat nieuwe taken, programma’s en projecten professioneel kan implementeren en regisseren, en de dagelijkse processen flexibel en klantgericht kan uitvoeren.

Bovenop de bezuinigingstaakstelling uit de vorige collegeperiode en de besparingen als gevolg van de samenwerking Meerinzicht, moet dit gepaard gaan met een extra structurele kostenreductie van jaarlijks € 100.000,00, zo mogelijk ingaande 2015, in gelijke tranches oplopend tot cumulatief
€ 400.000,00 per 2018. Dit bedrag is gerelateerd aan het huidige takenpakket (dus exclusief decentralisaties) en aan de totale kosten van de organisatie, waaronder bijvoorbeeld huisvesting.

Mits dat op basis van een goede onderbouwing (in de vorm van een strategisch personeelsplan gericht op ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers), noodzakelijk blijkt, is de coalitie bereid om daarvoor incidenteel middelen ter beschikking te stellen, teneinde de kwaliteitslag naar een toekomstbestendige organisatie te ondersteunen.

   

    •    Een financieel gezonde gemeente

Ombuigingen
De afgelopen 4 jaar is het gelukt om in Ermelo de exploitatie op orde te houden en de begroting sluitend. Daarbij hebben forse ombuigingen plaatsgevonden. Dit solide financiële beleid van de afgelopen 4 jaar zal worden voortgezet. Maar opnieuw zijn flinke structurele ombuigingen nodig om dit mogelijk te maken. Naar het zich nu laat aanzien zal een bedrag van ongeveer 4 miljoen euro structureel per jaar bezuinigd moeten worden.  De coalitie zoekt dat in ombuigingen en slechts in uiterste noodzaak in lastenverzwaring.

De nieuwe coalitie neemt in ieder geval de volgende maatregelen om de noodzakelijke besparingen te bereiken:
    •    de formatieomvang van het college wordt teruggebracht van 4 naar 3,4 fte;
    •    een bezuiniging van 20%  per 1 januari 2015 op de budgetten groot onderhoud wegen, onderhoud openbare ruimte, onderhoud groen, openbare verlichting en speelvoorzieningen;
    •    het inboeken van de besparingen door de samenwerking in “Meerinzicht”;
    •    het invoeren van precariorechten voor nutsbedrijven;
    •    het schrappen van de post nieuw beleid;
    •    het schrappen van stelposten;
    •    gesubsidieerde culturele voorzieningen; deze  moeten bijdragen aan met name educatie op het gebied van culturele vorming van kinderen, jongeren en mensen met beperking. Voorzieningen voor volwassenen dienen in beginsel zelfbekostigend te zijn;
    •    op de gemeentelijke organisatie, zoals hierboven onder  “organisatieontwikkeling” geformuleerd;
    •    incidenteel: het schrappen van de helft van de post onvoorzien van centrumontwikkeling;

Bezuinigingen moeten verder gevonden worden in subsidies, vervoersarrangementen (basismobiliteit), privatisering en onderhoud van accommodaties. Het  college krijgt de opdracht vanuit de in dit document beschreven  visie op de samenleving de vraag te beantwoorden  in hoeverre er een taak voor de gemeente is weggelegd op deze terreinen en in welke mate tot besparingen kan worden gekomen. Deze aanvullende besparingen moeten worden verwerkt in de begroting 2016.

Investeringen
Het nieuwe college wil ook blijven investeren in onze mooie gemeente. Ten behoeve van zaken als woningbouw, centrumontwikkeling, fietspaden en wegen, zorg en ondersteuning, culturele educatie, economie en werkgelegenheid, duurzaamheid en milieu, zijn middelen beschikbaar of worden deze beschikbaar gesteld voor de komende raadsperiode. De financiële vertaling van het coalitieprogramma wordt in de begroting 2015 verwerkt om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. 

Ermelo, 28 april 2014.

Namens CDA Ermelo,
Mr. J. van den Bosch                        drs. E. Heutink-Wenderich

Namens Progressief Ermelo,
R. Arts                                A.L. Klappe

Namens Christen Unie
J. van Eijsden                            R.W. van Eijle