Dossier Harderwijkerweg én de lanen eindelijk gesloten

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0


De fractie van Progressief Ermelo is blij dat dit zich voortslepende dossier eindelijk gesloten is.
In de raadsvergadering van donderdag 2 oktober is het laatste deel afgehandeld.
Volgens de oppositiepartijen is er geen touw meer aan vast te knopen. Ze verwijten het huidige college en de collegepartijen CDA, PE en CU inconsequent gedrag en “gedraaikont”.
Als Progressief Ermelo hebben we echter, net als CU, altijd voor de sluiting van de lanen gestemd.
Slechts op één moment zijn wij hier van afgeweken, dit was bij de evaluatie in 2012. Het CDA diende toen onverwacht en tegen het voorstel van het college in, een motie in om de lanen half open (alleen rechtsaf uitrijden) te stellen. Wij hebben vóór deze motie gestemd omdat er anders een meerderheid geweest zou zijn om alle lanen weer open te stellen in alle richtingen. Zoals CU in de afgelopen raadsvergadering verwoordde: dit was een keuze voor liever een half ei dan een lege dop.

Het verwijt van de oppositiepartijen dat het allemaal niet meer te volgen was, werd door onze wethouder Laurens Klappe weerlegd door een duidelijk overzicht van de hele procedure rond de besluitvorming over deze zaak:

Op 15 februari 2007 heeft de raad de kaders vastgesteld tot invoering van Duurzaam Veilig en voor de daaruit voortvloeiende maatregelen, onder andere voor de Harderwijkerweg. Er heeft daarop een uitgebreide bewonersraadpleging plaatsgevonden en uiteindelijk is in januari 2009 besloten tot deels afsluiting voor het autoverkeer van de lanen aan de Harderwijkerweg.
Bij bespreking van de voorstellen in de gemeenteraad is afgesproken om een jaar na invoering van deze maatregelen een evaluatie te houden.

Conclusie van de evaluatie was dat de genomen maatregelen de beoogde doelstellingen gerealiseerd hebben, zoals:
     – Grotere verkeersveiligheid: geen afslaand autoverkeer (stilstaan op de rijweg) en vooral ook voor het doorgaande fietsverkeer
     – Betere doorstroming van het verkeer op de Harderwijkerweg
     – Verbeteren oversteekbaarheid
     – Verminderen van geluidsoverlast (geluidsreducerend asfalt, minder remmen).
Deze motieven en argumenten zijn tevens steekhoudend gebleken bij de rechtbank waar de gemeente zich moest verdedigen na bezwaar van omwonenden tegen de sluiting van de lanen.

Zeer tegen de zin van het college en de fracties van PE en CU heeft de raad echter bij de evaluatie in april 2012 besloten, door middel van een ingediende motie,  het college de opdracht te geven de lanen weer deels open te stellen (rechtsaf eruit).
Het college is hiermee aan de slag gegaan en heeft daartoe voorstellen gedaan gebaseerd op het door de raad vastgestelde Duurzaam Veilig principe. De raad vond de voorgestelde maatregelen evenwel te duur en heeft het college opgedragen met goedkopere oplossingen te komen  zoals het enkel plaatsen van borden om het gewenste effect (alleen de wijk rechtsaf uitrijdend) te realiseren.
Ondanks dat het college de raad ontraden heeft dit te doen, heeft de raad (met tegenstem van o.a. PE) het college gesommeerd dit toch te doen.

Om een vastgelegde verkeerssituatie (van lanen dicht naar half open) te wijzigen, moesten er nieuwe verkeersbesluiten genomen worden. De gemeente moet daarvoor advies vragen bij bevoegde instanties zoals de hulpdiensten en politie. We spreken nu over juni 2013.
In november  2013 heeft de gemeente het advies op dit zogenoemde verkeersbesluit ontvangen. Dit advies, afgegeven door de Korpschef van politie, was negatief over de voorgestelde maatregelen.  O.a. werd in het politierapport aangegeven dat er na het sluiten van de lanen geen enkele ongeluk meer geweest is tegen 30 ongelukken in de jaren 2001-2009.

Door bewoners werden 44 bezwaren ingediend tegen het nieuwe verkeersbesluit van de lanen half open. De argumenten van de bezwaarden kwamen grotendeels overeen met de argumenten die de gemeente zelf gehanteerd heeft bij eerdere gerechtelijke procedures en waarmee de gemeente in het gelijk gesteld was. Dus als de gemeente het zover zou laten komen dat het dit plan zou doorzetten, was het risico groot dat zij weer voor de rechtbank zou staan. Maar nu om zich te verdedigen tegen argumenten waarmee zij eerder zelf een rechtszaak gewonnen had.
Het op dat moment openbaar maken van het politieadvies zou de juridische positie van de gemeente bij de rechter ernstig hebben verzwakt. Daarom is de raad gevraagd het politierapport geheim te houden. 

Omdat halve openstelling sterk afgeraden werd, heeft het toenmalige college besloten om ook nog advies te vragen op de mogelijkheid om weer tot volledige openstelling over te gaan. Immers, nog steeds wilde het college recht doen aan de wens van de raad tot openstelling van de lanen.
In afwachting van dat advies heeft er geen definitief collegebesluit op het ingediende bezwaar plaatsgevonden. Dit omdat het college met een integraal en afgewogen voorstel naar de raad wilde komen.
Het nieuwe college, dat op 7 mei is aangetreden, heeft kennisgenomen van zowel de gewijzigde politieke realiteit zoals verwoord in het coalitieakkoord, maar vooral ook van het tweede negatieve advies van de verkeersdeskundigen van de politie, dat na de zomer ontvangen is, en heeft daarom uiteindelijk besloten tot honorering van de bezwaarden en de lanen gesloten te houden.”

Klappe legt uit dat het college, ondanks dat het in een spagaat zat, steeds de democratisch genomen besluiten van de raad uitgevoerd heeft en loyaal aan de raad is geweest. Hij geeft aan dat de opmerking “dat dit niet uit te leggen is” vooral retorisch bedoeld zijn geweest door de oppositie partijen. Immers, het is wel uit te leggen: kijkend naar zowel het proces als naar juridische procedures. Maar dit vraagt wel om politieke wil, zeker als de besluiten niet overeenkomstig de eigen politieke wens zijn.
Het college vraagt echter de medewerking van juist de gemeenteraad om aan de burgers uit te leggen hoe het politieke besluitvormingsproces verloopt en tegen welke belemmeringen je dan soms aanloopt.
In dit stadium zou het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid voor eerder genomen besluiten veel zwaarder moeten wegen dan het willen oproepen van een nieuwe discussie die alleen maar kan leiden tot het tot het opnieuw wekken van valse verwachtingen. Daarvoor vraagt het college de medewerking van de raad.

De gehele discussie, inclusief de uitleg van de wethouder, is HIER terug te luisteren.