De visie van Progressief Ermelo richting 2017

geplaatst in: Algemeen | 0

PROGRESSIEF_ERMELO_Website_Raadsleden-100Door René Arts – In de raadsvergadering van donderdag 26 mei zijn de jaarlijkse Algemene Beschouwingen gehouden. Politieke partijen houden dan een verhaal en geven hun visie op de toekomst en wat ze daarin belangrijk vinden. En waarover ze zich zorgen maken natuurlijk. Hieronder een samenvatting.

Ik heb zaken genoemd die goed gaan, zoals de ontwikkelingen in het centrum en Groevenbeek Noord met betaalbare en duurzame koopwoningen. En de op initiatief van PE ingevoerde duurzaamheidslening, die nu al populair is. Verder zijn we druk met de voorbereidingen voor het nieuwe sportcentrum Calluna.

 Maar ook heb ik onze zorgen genoemd. Bijvoorbeeld om het behalen van de energie- en klimaatdoelstelling. Fietspaden zijn belangrijk voor de recreatie, maar ook belangrijk om duurzaam vervoer (fiets) te stimuleren. We hebben echter wel besloten 20 procent te bezuinigen op onderhoud van de openbare ruimte, waaronder dit valt. Bij de sociale taken zijn er nog financiële onzekerheden, bijvoorbeeld als je kijkt naar de Jeugdwet en de Participatiewet. PE wenst daarom dat overschotten voor deze taken behouden blijven, voor het geval er tekorten ontstaan. Bij het armoedebeleid heb ik het college gevraagd voor 2016 een extra bedrag voor armoedebestrijding beschikbaar stellen. Dat moet dan gelden voor huishoudens die dit jaar een inkomen gelijk of minder dan 110% van de bijstandsnorm krijgen. Concreet vroegen wij een bedrag van 75 Euro beschikbaar te stellen naar rato van het aantal leden binnen het huishouden. Dit bedrag mogen de mensen naar eigen inzicht besteden. De wethouder reageerde hier positief op!

En we hebben wat plannen voor de komende jaren. Zo willen we bekijken of het aanbieden van een warmtescan mogelijk is waardoor bewoners informatie krijgen hoe ze hun huis het beste kunnen isoleren en duurzamer maken. Ook willen we graag veel meer goedkope kleinere woningen. Bijvoorbeeld aan de Westkant van het spoor op plaatsen waar nu oude, soms verwaarloosde recreatieparken zijn, is hier plaats voor.

In het verloop van de vergadering ontstond er nog een debat. De SGP maakte een punt van de toegenomen onveiligheid binnen Ermelo en wilde een onderzoek naar de oorzaken daarvan. Uit cijfers blijkt echter dat dit komt door het toegenomen aantal aangiften vanuit de zorginstellingen, dus ik vond dat geen zinnige vraag. De VVD wilde de hondenbelasting afschaffen, zonder fatsoenlijke dekking. En deze partij gaf aan de hondenbelasting niet eerlijk te vinden. Maar op mijn vraag welke belasting ze dan wel eerlijk vinden kwam helaas geen antwoord. Over een voorstel van de SGP om zwemlessen vanuit de gemeente voor het A-diploma te ondersteunen waren we minder negatief. Bij behandeling van de Sportnota gaan we overleggen. Onze insteek is echter niet het behalen van het A-diploma, maar het invoeren van zwemmen als onderdeel van het bewegingsonderwijs.