Aad volgt de Raad

geplaatst in: Algemeen, column | 0

Door Aad Bezemer – De agenda voor de laatste gemeenteraadsvergadering van 2016 zag er veelbelovend uit, maar het werd gezien vanaf de publieke tribune toch een beetje saaie vergadering. Hoe kwam dat nou?

Aan het eerste inhoudelijke agendapunt, Toekomst Sociale Werkvoorziening Noord Veluwe, werd ruim een uur besteed. Discussiepunten waren met name of de nieuwe organisatie hiervoor een gebouw moest huren of moest kopen en of hun opgebouwde reserves wel of niet deels mochten worden afgeroomd door de deelnemende gemeenten. Interessante punten, maar het grappige was dat de betreffende organisaties het zo zelf met elkaar hadden afgesproken. Kennelijk vertrouwde (een deel van) de gemeenteraad die afspraken niet helemaal… Moties van BBE en SGP die tot nog wat uitstel van het collegevoorstel zouden leiden, werden verworpen.

Een volgend punt betrof de voorgestelde Herinrichting en Verduurzaming ven het Gemeentehuis. Dat kost €4,5 miljoen, inderdaad veel geld. Toch kon René Arts van PE zich goed in dit voorstel vinden: het past bij de duurzaamheidsambitie van de gemeente, de gemeente wil een goede werkgever zijn en het Nieuwe Werken als uitgangspunt hanteren en voorts is al eerder afgesproken dat een aantal ambtenaren van Meerinzicht in het gemeentehuis een werkplek krijgt. Dit standpunt werd volmondig door de CU gedeeld, maar door andere partijen een stuk minder. De bezwaren richtten zich met name op een toenemende parkeerdruk door de komst van de extra ambtenaren. De toezegging dat er een nieuw mobiliteitsplan komt om gebruik van andere vervoerswijzen bij de medewerkers te stimuleren, was onvoldoende om de bezwaren weg te nemen. Met de mededeling van Arts dat een wandeling met een moeilijk lopend hondje vanaf het parkeerterrein bij het Kerkelijk Centrum naar het Gemeentehuis nog geen 5 minuten duurt, ontlokte wel enige hilariteit maar deed de meningen niet kantelen. Persoonlijk denk ik: Parkeerdruk in Ermelo?? Parkeerdruk, dat is Amsterdam! Volgens een ingewijde vinden ze zelfs in Barneveld een loopafstand van 9 minuten geen probleem… Omdat de burgemeester (als portefeuillehouder) kennelijk geen zin had in voortijdig vuurwerk, nam hij het voorstel terug en kregen de voorstanders van het niet-nemen-van-een-besluit voorlopig hun zin, betreurd door CU en PE.

Vervolgens werden op verzoek van de SGP de belastingmaatregelen 2017 -onderdeel begraafrechten- besproken. Hoewel de gemeenteraad in 2014 al had besloten dat de tarieven 100% kostendekkend zouden moeten zijn, pleitte de SGP er nu toch voor de begraafrechten niet te verhogen en op het niveau van 2016 te houden. Als ik het goed begreep, was de motivatie hiervoor dat vanwege de hoge kosten voor een graf mensen wellicht voor crematie zouden kiezen. Een merkwaardige overweging. Ook werd er nog voor gepleit om de reeds afgesproken evaluatie in 2018 af te wachten. Maar dit voorstel voor uitstel werd niet overgenomen, eenzelfde lot trof de motie over de tarieven. Vermeldenswaardig is nog dat bij de stemming over de belastingmaatregelen de BBE dit keer als enige tegen de hondenbelasting was. De VVD, vaste bondgenoot bij dit onderwerp, bleek even afgeleid…

En tot slot kwam er nog een merkwaardige, wat populistisch aandoende poging van de SGP om de moeizame besluitvorming met betrekking tot het fietspad bij de Koperwiek nog eens dunnetjes over te doen. De motie die het eerder genomen besluit ongedaan zou moeten maken kreeg echter alleen steun van BBE, de andere partijen hielden hun rug recht. Bij de stemverklaring over de motie liet het CDA nog even weten dat ze er bij hun tegenstem vanuit gingen dat het college wel alles in het werk zou stellen om er samen met de bewoners uit zouden komen. Een wat zielige poging om zich toch nog even te onderscheiden van de andere partijen, want die verwachten dat natuurlijk helemaal niet van het college…

Mijn conclusie van deze vergadering is dat het niet voor iedereen meevalt om besluiten te nemen en je daar aan te houden. Laat dat nou net zijn waar raadsleden voor zitten!