Aad volgt de Raad

geplaatst in: Algemeen, column | 0

door Aad Bezemer – Het werd me als luisteraar van de opname van de gemeenteraadsvergadering van 20 april jl. niet gemakkelijk gemaakt. Woensdagmiddag luisterde ik de band af omdat ik bij de vergadering zelf niet aanwezig kon zijn. Om dit stukje te schrijven wilde ik de volgende ochtend nog iets opnieuw horen van de bijdrage van de VVD van de bespreking van agendapunt 6 Verduurzaming en verbouwing van het gemeentehuis. Wie schetst mijn verbazing als ik zie dat de website vermeldt dat dit agendapunt niet is behandeld? Nadat ik mijn ogen goed heb uitgewreven, verwerp ik de gedachte dat ik gek ben geworden al snel. Ik luister nu terug naar agendapunt 7 Strategisch financieel beleid. Dit punt werd niet inhoudelijk, maar alleen procedureel besproken. Een motie om dit beleid integraal te verwerken in de komende kadernota om zodoende met meer inzichtelijke informatie een betere afweging te kunnen maken, wordt unaniem aangenomen. En vervolgens gaat de geluidsopname verder met de bespreking van agendapunt 6 Verduurzaming enz. Maar op de agenda is deze bespreking verborgen. Wat is hier aan de hand? Een Russische hack? Of heeft de VVD hun bijdrage aan deze bespreking nog eens nageluisterd en de conclusie getrokken dat het niveau zodanig was, dat het beter kon verdwijnen? Gezien het feit dat de bespreking van agendapunt 8 Nota Gezondheidsbeleid nog wel te beluisteren is, lijkt dit ook niet waarschijnlijk. Want ook hier liet de VVD van zich horen door zich een en andermaal te verzetten tegen de verplichting om gezond te eten/snacken die zij -als enige- zagen voortvloeien uit de inzet het JOGG bij school- en sportkantines. Terwijl het er alleen om ging deze aanbieders te stimuleren om in het geboden assortiment ook gezonde producten op te nemen, dus juist vrije keus te bieden. Hoewel van verschillende kanten werd geprobeerd om dit de VVD uit te leggen, viel het kwartje daar niet. Een motie over dit onderwerp werd dan ook door alleen de VVD niet gesteund.

 

Bij de bespreking van het (facet-)bestemmingsplan parkeernormen werd de meeste tijd besteed aan het bespreken van de situatie dat een initiatiefnemer niet zou kunnen voldoen aan het vereiste voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren. Vriend en vijand waren het er over eens dat dit eigenlijk nooit zou mogen voorkomen. Maar als toch…., dan zouden er twee stappen achtereenvolgend mogelijk zijn. Enkele partijen wilden de volgorde van die stappen omdraaien met als argument dat dan de ontwikkelaar maximaal verantwoordelijk zou blijven. Daar had het CDA zelfs een amendement voor voorbereid. Het amendement werd gemotiveerd met de gedachte dat de winst voor een ontwikkelaar voor een extra woning minder zou zijn dan de €20.000 die voor een parkeerplaats-te-weinig in het parkeerfonds zou moeten worden gestort. Veel discussie met veel veronderstellingen over een situatie die slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zich zou kunnen voordoen. Maar er kwam uiteindelijk geen stemming over het amendement want naar aanleiding van een vraag van een alert PE werd ineens helder dat de nieuwe parkeernormen tot andere aantallen vereiste parkeerplaatsen zou leiden. Zo had PE berekend dat er met de nieuwe normen bijvoorbeeld ineens minder parkeerplaatsen nodig zouden zijn bij Kerklaan/Postlaantje. Dit was voor de andere partijen een zodanige eye-opener dat werd besloten dat het College hier eerst meer duidelijkheid over moest verschaffen alvorens over dit bestemmingsplan kon worden vastgesteld. Wordt vervolgd.

Deze nieuwe ontwikkeling biedt trouwens een ideale kans om alle waardevolle bomen uit dit plangebied te behouden, immers een enkele van deze bomen zou moeten sneuvelen om het vereiste aantal parkeerplaatsen te kunnen realiseren…

 

Tot slot nog iets over de motie “aanvulling gemeentelijk drugsbeleid” van CDA, CU en SGP. Belangrijk element hierin was de opdracht aan het college om een zogenaamd rioolwater onderzoek uit te laten voeren. Hoewel alle partijen de met drugsgebruik samenhangende problematiek belangrijk vinden, was niet iedereen enthousiast over dit voorgestelde onderzoek. PE noemde het “redelijke onzin” en citeert het gezaghebbende Trimbosinstituut met “dat het een goede graadmeter is voor het drugsgebruik van de Nederlander valt zeer te betwijfelen”. Het onderzoek houdt in dat er bij de grens met Putten wordt “gemeten” wat er Ermelo binnen komt en bij de grens met Harderwijk wat er uitgaat en het verschil is in Ermelo toegevoegd. Kortom het onderzoek zal bevestigen wat al bekend is, namelijk dat er ook in Ermelo sprake is van drugsgebruik. We zijn dan geen kennis rijker, maar wel €18.000 armer. Toch werd de motie met kleinst mogelijke meerderheid aangenomen. Welke partijen hoor je toch steeds over zuinig zijn met de centjes van onze burgers? Gelukkig klotst het geld tegen de boorden zullen we maar denken.