Uitleg en feiten

geplaatst in: Algemeen | 4

Door Anneke Knoppert – De televisie-uitzending van Opstandelingen (donderdag 2 juli) heeft veel verbazing, verontwaardiging en vragen opgeroepen. Hoe kan het dat de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad bepaalt dat de raad alleen maar ‘voor’ kan stemmen over een hamerstuk? Waarom doet de raad niets om dit illegale gedoe van Tomassen te stoppen? Waarom heeft de burgemeester besloten om niet mee te werken aan het programma?

Het televisieprogramma heeft geen echte onwaarheden verteld, maar ze hebben ook niet erg hun best gedaan om het hele verhaal te vertellen. Zo heb ik bijvoorbeeld de uitleg gemist dat het bestuursrecht zegt dat de raad verplicht is om te proberen ruimtelijke illegale situaties te legaliseren na het vaststellen van een bestemmingsplan. En zo kan ik nog wel meer onvolkomenheden naar voren brengen, maar het is inmiddels allemaal al gebeurd en veel mensen zien bevestigd wat ze toch al dachten: ‘de gemeente’ deugt niet, het college is corrupt en de raadsleden zitten er toch enkel maar voor het geld…

Kan de burgemeester bepalen dat de raad enkel kan voorstemmen bij hamerstukken? Nee natuurlijk niet. Hoewel de uitzending dit suggereerde, is dat bij het stemmen over de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) voor Tomassen Duck-To dan ook niet gebeurd. De heer Wilhelm had een zgn. stemverklaring afgelegd waarin hij aangaf dat zijn partij (BBE) op één van de vier punten uit het raadsvoorstel voor de af te geven concept-VVGB zou kunnen meestemmen (de erfafscheiding). Hij heeft echter niet gezegd dat zijn partij tegen dit hele raadsvoorstel voor het afgeven van de VVGB zou stemmen. De opmerking van de burgemeester dat ze alleen vóór konden stemmen was op z’n minst ongelukkig (hij had de heer Wilhelm kunnen uitleggen dat deze zich niet goed uitgedrukt had), maar ging niet over het feit dat je als raad altijd vóór alle hamerstukken moet stemmen, enkel dat je niet over een deel van het raadsvoorstel kunt stemmen. Het gebeurt heel regelmatig dat er een fractie uit de Ermelose gemeenteraad per stemverklaring tegen een deel van de hamerstukken stemt. Het gegeven dat ze onder één agendapunt vallen doet daar niets aan af. Wat beter was geweest, is dat de heer Wilhelm om een hoofdelijke stemming had gevraagd voor dit specifieke raadsvoorstel uit de hamerstukken. Of dat hij om een schorsing had gevraagd zodat hij de griffier of de voorzitter om uitleg van de procedure had kunnen vragen.

Waarom legaliseert de raad alles achteraf toch nog? Door het bestemmingsplan De Driehoek vast te stellen (8 maart 2018), heeft de raad aangegeven akkoord te gaan met de situatie die op dat moment aanwezig was. De wettelijk verplichte vervolgstap is dan dat de aanwezige niet legale bebouwing indien mogelijk (in dit geval ging het om een klein aantal vierkante meters op een groot terrein) gelegaliseerd moet worden. Dit mag dan enkel en alleen beoordeeld worden op ruimtelijke gronden: is de bebouwing inpasbaar? Progressief Ermelo en BurgerbelangenErmelo hebben mede daarom tegen het bestemmingsplan gestemd, maar waren in de minderheid. Ten tijde van de behandeling van de VVGB (16 oktober 2019) was het bestemmingsplan echter een feit en derhalve hebben wij voor de VVGB gestemd. Dit na een, door de voltallige raad aangevraagd, advies ingewonnen te hebben bij een onafhankelijk adviseur. Dit raadsvoorstel ging enkel over de procedure om bestaande, illegale bebouwing te kunnen gaan legaliseren. In het televisieprogramma ging het vooral over de milieuvergunningen, maar dat is geen bevoegdheid van de raad.

Dat de burgemeester besloten heeft niet mee te werken aan het programma is op z’n minst gezegd een ongelukkige beslissing geweest. Ook al wordt er ‘geknipt en geplakt’ en wordt niet het hele verhaal voldoende uitgelegd, het is altijd beter om je te verdedigen met de uitspraak dat er selectief met jouw inbreng omgegaan is dan om bij voorbaat al te stellen dat ‘ze’ jouw woorden toch zullen verdraaien.

Voor de volledigheid: de makers van het programma hebben buiten de heer Wilhelm (en dan ook nog enkel hem persoonlijk, niet zijn partij BBE) geen andere raadsleden of partijen benaderd om mee te werken of vragen te beantwoorden.

Mocht u na het lezen van deze uitleg nog (meer) vragen hebben, dan beantwoord ik die uiteraard graag. U kunt mij daarvoor bellen 06 – 42637258 of mailen a.knoppert@ermelo.nl

4 reacties

 1. H van Isselmuden

  Dan moet wel het hele verhaal verteld worden. Normale gang van zaken is: eerst beeldvormende vergadering en dan na 14 dagen een oordeelsvormende vergadering en dan na 14 dagen de besluitvormende vergadering. Nu na een uur de besluitvormende vergadering en de raadsleden geen vragen mochten stellen hoezo democratisch. En als klap op de vuurpijl werd door de voorzitter van de raad het volgende gezegd na de stemverklaring van BurgerBelangen Ermelo: Moet u wel nu voorstemmen anders stemt u ook tegen alle andere stukken. Ik kan mij voorstellen dat iedereen overrompeld was.

  • Anneke Knoppert

   Dag Hans. Je hebt helemaal gelijk dat bij deze behandeling niet de gewone gang van zaken gevolgd is. Dat dit niet democratisch zou zijn kun je over van mening verschillen. Wij hadden ook liever de gewone gang van zaken gevolgd, daar hebben wij ook voor gepleit. De meerderheid heeft daar echter een andere beslissing over genomen. Dat is dan weer wel democratisch. Het debat wordt in deze nieuwe vergaderstructuur gevoerd aan de oordeelsvormende tafel. Bij het afsluiten van die tafel wordt de woordvoerders gevraagd of zij moties en/of amendementen gaan indienen in de raadsvergadering. Als dit zo is, dan wordt het stuk geagendeerd als bespreekstuk. Zo niet, dan wordt het een hamerstuk. En omdat niemand een motie of amendement indiende over de VVGB is het ook geen bespreekstuk geworden. Bovenstaande geeft niet aan dat wij het eens waren met de gekozen behandelingsroute, enkel dat hier in meerderheid voor gekozen is. Groet, Anneke

 2. jobert oostindie

  Dag Anneke,

  Ook jij vertelt geen onwaarheden maar ook niet het hele verhaal. Let op deze zin: “Waarom legaliseert de raad alles achteraf toch nog? Door het bestemmingsplan De Driehoek vast te stellen (8 maart 2018), heeft de raad aangegeven akkoord te gaan met de situatie die op dat moment aanwezig was”….
  Wil je daarmee zeggen dat je ook dat wat je niet(!) weet (onbewust) hebt gelegaliseerd? Dat kan niet waar zijn.. Dan had je je als raad op z’n minst moeten vergewissen waar je precies akkoord aan gaf!

  Verder stel je (terecht): “De wettelijk verplichte vervolgstap is dan dat de aanwezige niet legale bebouwing indien mogelijk (in dit geval ging het om een klein aantal vierkante meters op een groot terrein) gelegaliseerd moet worden. Dit mag dan enkel en alleen beoordeeld worden op ruimtelijke gronden: is de bebouwing inpasbaar?” …. Volgens mij ga je dan voorbij aan het gebruik van deze bebouwing. Daartoe leg je bestemmingen vast; en wellicht dat je als raad, na vaststelling van de illegale bebouwing, ietsje dieper had moeten graven; dan had je kunnen vaststellen dat deze bebouwing ten dienste staat aan een bedrijfsvoering met een mate van overlast die voor de omgeving en de bewoners (en de natuur) ruim boven een aanvaardbaar en acceptabel niveau kwam.

  Eind conclusie, en die heb ik ook ingebracht tijdens mijn verder niet behandelde of gewogen inspraak: je wist als raad en fractie van PE dat de buurt enorme hinder ondervindt (want je legaliseerde de huidige praktijk)… Bedankt… Dat is belangen afwegen…. en als het zo hoognodig moest.. had dan niet of met voorbehoud gestemd. Daarbij heeft Han jullie als raad de escape geboden vanwege juist die zaken die bij de provincie dienden…

  Nee Anneke… geen leugens maar ook zeker geen sterk verhaal.
  Als ik daarbij het verloop van de vergadering en de behandeling van de insprekers betrek dan is mijn oordeel: ongehoord, onwaardig, onwaarachtig en ongelofelijk.

  • Anneke Knoppert

   Dag Jobert. Tijdens een van de vele commissiebehandelingen van De Driehoek heb ik de vraag gesteld of we in feite illegale bebouwing gaan legaliseren met het vaststellen van het bestemmingsplan en het antwoord daarop was ja. Niet dat alle bebouwing dan ineens legaal wordt, maar je hebt dan wel de plicht om te kijken wat je kunt legaliseren. Bij Tomassen ging het om ondergeschikte bebouwing, iets wat al snel zo is wanneer het om zo’n groot terrein met zoveel bebouwing gaat. Is dat rechtvaardig? In onze ogen niet, vooral omdat het niet om ‘per ongeluk’ gebouwde zaken ging. Eerst lap je regels aan je laars v.w.b. toegestane activiteiten, daarna tref je maatregelen en bouw je illegaal om de daardoor ontstane overlast te verminderen en daarna wordt alles gladgestreken door de raad (v.w.b. de bebouwing). De raad had volgens ons dus nooit het (onderdeel Tomassen uit het) bestemmingsplan moeten goedkeuren. Eerst hadden alle activiteiten die plaatsvonden getoetst moeten worden aan de op dat moment geldende regels. Het waren echter twee trajecten die gelijktijdig liepen waarbij de raad enkel over het vaststellen van het bestemmingsplan ging. Frustrerend, maar er was geen meerderheid om het vaststellen van het bestemmingsplan uit te stellen totdat ook alle andere activiteiten eerst beoordeeld waren. Dat jouw inspraak bij de behandeling op 16 oktober niet meegewogen zou zijn is jouw conclusie, ik weet dat dit in ieder geval voor mijzelf niet zo is. Ik weeg alle met belanghebbende gevoerde gesprekken en inspraak altijd mee bij het vormen van een conclusie/besluit/mening. In mijn betoog aan de oordeelsvormende tafel op 16 oktober heb ik precies uitgelegd hoe PE tot de uiteindelijke besluitvorming gekomen is. In de vier o’s uit jouw conclusie herken ik mijzelf/onszelf niet. Groet, Anneke