Reparatie op reparatie op reparatie is niet altijd zorgvuldig!

geplaatst in: Algemeen | 4

Door Evelien Kars – Wat is er nou gebeurd in de raad woensdagavond in het dossier Tomassen? We hebben meer dan een uur gepraat over het feit of dit onderwerp wel of niet op de agenda moest komen.

De basis waarop de aangevraagde vergunning is beoordeeld, klopt niet. Maar in plaats van dat toe te geven, een besluit te nemen en opnieuw te beginnen, schuift de meerderheid van de raad dit – op verzoek van het college – wederom verder voor zich uit. En kiest daarmee voor de zoveelste keer voor repareren. Reparatie op reparatie op reparatie lijkt synoniem voor zorgvuldigheid. Het college gaat nieuwe onderzoeken uitvoeren. Geen idee of dit kan. Geen idee of dit mag. Geen idee of dit gevolgen heeft voor alle mensen die al bezwaren hebben gemaakt. Wanneer we hier als raad mee verder gaan? Geen idee. De regie ligt nu weer bij het college. Zij bepalen wanneer het naar de raad kan voor besluitvorming. En dat zal op zijn vroegst na het zomerreces zijn. Hoe we het dan gaan behandelen? Ook geen idee.

Wij hadden het graag anders gezien. Er is een fout gemaakt. Het beoordelen van de vergunning is gedaan op de aangevraagde capaciteit (hoeveel Tomassen zegt nu te doen). Maar dat moet de maximale technische capaciteit (hoeveel Tomassen zou kunnen doen) zijn. We hadden dus gisteravond prima een besluit kunnen nemen.

Want: de beantwoording van de bezwaren – vastgelegd in de zienswijzenota – bevat dus fouten. Je kunt als raadslid dan besluiten: deze nota kunnen we niet vaststellen. En omdat je die dus niet kunt vaststellen, kan je ook de verklaring van geen bedenkingen niet afgeven. Gewoon twee keer tegen stemmen op het moment dat het voorstel in stemming wordt gebracht.

En dan? Met een schone lei beginnen. Op basis van de juiste stappen: beoordeel wat de technische capaciteit (hoeveel eenden kunnen er maximaal geslacht en verwerkt worden in de huidige slachterij) is. Is die boven de 25.000 ton, wat zeer aannemelijk is op basis van alle informatie die nu al voorhanden is, dan is het bedrijf dus m.e.r.-plichtig. Dit betekent dat het er een milieu effect rapportage gemaakt moet worden waarin de nadelige gevolgen voor het milieu en de leefomgeving beschreven worden. En een bedrijf waar deze m.e.r.-plicht voor geldt, past niet in het geldende bestemmingsplan voor dit woon-/werkgebied. Zit de huidige maximale technische capaciteit van de slachterij daar onder? Dan is een m.e.r. niet verplicht en dan kunnen we de illegale bouwwerken legaliseren. Klaar.

Wilt u de uitzending terugkijken? Dat kan, via deze link, agendapunt 2 https://ermelo.raadsinformatie.nl/vergadering/1092621/Raadzaal

4 reacties

 1. Jobert Oostindie

  Tja,… wat is een passende reactie? Ben het volkomen eens met de werkelijkheid op 29 maart 2023 die hier door jullie geschets wordt. Teglijk is er ook een werkelijkheid uit 2016 e.a. Toen zat PE in college en heeft veel laten gebeuren (willens en wetens) dat bijgedragen heeft aan de werkelijkheid nu. Bovendien had PE de kans het dossier in zowel proces, procedure als in de rol van een ieder, in alle openbaarheid helder te krijgen maar PE steunde het voorstel tot een raadsenquete niet. En ja, PE heeft in dit en andere dossiers haar aandeel gehad in besluitvorming die later door de rechter moest worden gecorrigeerd. En ja, politiek is een moeilijk ding, net als keuzes maken en coalities smeden en onderhouden. Maar je als opositiepartij beroepen op de formele gang van zaken terwijl de partij zelf niet verschoond bleef van informele trajecten, moet a. met betere argumenten komen en b. vanaf nu werken aan geloofwaardig door ook publiek afstand te nemen van haar eigen rol en c. te laten zien dat de partij kan leren, leren van eigen fouten ook al zijn dit (hoog op)gestapelde fouten op fouten.

  • Evelien Kars

   Dag Jobert, dank voor je reflectie op de historie. Graag vul ik het nog iets aan:

   Op 8 maart 2018 heeft Progressief Ermelo tegen het bestemmingsplan de Driehoek gestemd. En ja het klopt, wij zaten toen in het college. De meerderheid van de raad stemde echter wel in met het bestemmingsplan De Driehoek.

   Op het moment dat de wijze van agendering inzake de concept verklaring van geen bedenkingen besproken werd – in oktober 2019 – heeft Progressief Ermelo aangegeven dat dit in strijd is met het vergadermodel en dat dit dus niet kan. De meerderheid stemde echter in met de wijze van agendering: beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend op een avond. En ja, ook toen zaten we in het college.

   Op basis van de toen voorhanden zijnde informatie – die achteraf niet correct bleek te zijn – hebben we in oktober 2019 ingestemd met de concept verklaring van geen bedenkingen. Volgens het toen uitgebrachte externe advies ging de raad alleen over de ruimtelijke inpassing. Ook toen zaten we inderdaad in het college.

   Nu zitten we niet in het college, maar ons standpunt is inhoudelijk niet gewijzigd: we hebben van meet af aan onze zorgen geuit over de aanwezigheid van grotere bedrijvigheid in een gemengd woon/werk landschap.

   Alle procedurele informatie is nu voorhanden, we weten nu allemaal dat we niet alleen moeten kijken naar het ruimtelijke aspect maar ook naar de maximale technische capaciteit van de aanwezige machines om zo vast te stellen of het over een MER plichtige activiteit gaat. Laten we dus dit langlopende dossier beëindigen door een besluit te nemen en niet door verder te gaan met reparatie.

   Ons inziens kunnen we de energie beter richten op het vraagstuk: waar past Tomassen beter met deze grotere maximale technische capaciteit.

   Mocht je er verder over door willen praten, ook over je opmerking ten aanzien van de langlopende dossiers, dan hoor ik het graag!

 2. Jobert Oostindie

  Beste Evelien,
  Dank voor je reactie en aanvulling.
  De feiten die je opsomt weerspreek ik niet, en ondersteun je stelling dat de fractie consistent is in haar standpunt. (Overigens zijn andere partijen dat ook).

  Maar wat je nu beter dan woensdag verwoordt is de feitelijke context waarbinnen de raad opereert, namelijk in een niet correcte. Dat maakt jouw verhaal nu sterker en tegelijk dat van de raad als geheel, met name de fracties die al langer betrokken zijn, zwakker. (uitzondering voor Han die deze niet correcte context onophoudelijk agendeert)
  Wat als deze vraag door de fracties beantwoordt moet worden: (in mijn woorden:) zijn wij door het college bewust/onbewust door dwang, dwaling of bedrog in een proces terecht gerommeld dat dit, maar ook andere, dossiers tot een hoofdpijndossier heeft laten uitgroeien.
  Volgens mij weten jullie het antwoord al lang (ook toen PE nog in het college zat) maar hebben jullie je wethouder niet tot de best passende actie opgeroepen. namelijk uittreden, opstappen en niet mede verantwoordelijk willen zijn voor de puinhoop die door het bestuur ervan maakt.
  Dit staat nog los van de relatie met de burger en buurt die zich zo vaak en zolang niet serieus genomen voelt.
  Met andere woorden, dit is geen politiek ( belangen/ richtingen) maar een kwestie van integer zuinig zijn op onze democratiesche rechtsorde ( Tjeenk Willink) en bestuurders en hoge ambtenaren die daarmee sjoemelen of hun mandaat overschatten, aanspreken en of weren.
  En dit moet/zou een raadsbreed gedrag zijn omdat het aan het fundament knaagt waarop een groot maar super druk land op kan bestaan. Ook in het eerste huis van onze democratie.. als de raadsleden begrijpen wat ik bedoel.

  • Evelien Kars

   Dag Jobert,

   Wederom dank, ook voor jouw uitvoerige reactie. Over de vraag hoe we hier terecht gekomen zijn en welke stappen we al dan niet gezet hebben, zou ik graag het gesprek aangaan, dus ik nodig je van harte uit!

   De betreffende avond ging het wat Progressief Ermelo over hoe hier uit te komen. En daarbij hebben we zeker alle (politieke) lessen uit het verleden de revue laten passeren in de fractie. Los van coalitie of oppositie, maar in het belang van Ermelo. Op basis van alle (feitelijke) informatie die wij nu tot ons hebben kunnen nemen, inclusief de door de raad aangevraagde second opinion, hebben we gesproken over de vraag: hoe hier uit te komen.

   Het college doet het voorstel van reparatie binnen het huidige proces, en daar hebben wij ons standpunt op gegeven. Progressief Ermelo wil het dossier afronden, door nu met elkaar te constateren dat de zienswijze nota niet vastgesteld kan worden. En dus daarmee ook geen definitieve verklaring van geen bedenkingen kan worden afgegeven.

   Vervolgens kan binnen de juiste kaders – zijnde het vastgestelde bestemmingsplan en regelgeving – de mer-beoordelingsplicht worden uitgevoerd op basis van de maximale technische capaciteit. Zodat op basis van de juiste informatie een afweging gemaakt kan worden. Waarbij alle belangen meegewogen worden.