Wij staan voor…

PE bestaat onder andere uit leden en sympathisanten van D66, GroenLinks, PvdA, SP en het voormalige Ermelo 2000. Ook mensen die geen lid zijn van een landelijke politieke partij zijn betrokken bij Progressief Ermelo. De partij is er voor iedereen die vernieuwende oplossingen niet schuwt. Voor ‘progressieve’ mensen die vinden dat het anders kan en moet in Ermelo.

Progressief Ermelo:

 • komt op voor de zwakkeren
 • gaat uit van gelijkwaardigheid van alle mensen
 • streeft naar een duurzame samenleving
 • streeft naar een veilige woonomgeving
 • staat op de bres voor de bescherming van natuur en milieu
 • is voor openheid en dus tegen achterkamertjespolitiek
 • kijkt over grenzen
 • vindt dat de burgers een grotere inbreng moeten hebben in hun eigen woon en leefomgeving

Statuut

Progressief Ermelo is een vereniging met meer dan 100 leden. Progressief Ermelo is opgericht 18 november 1993. In de oprichtingsakte van de statuten staat als doel omschreven:

(artikel 3)
1. De vereniging is een bundeling van progressieven en democraten in Ermelo die het programma van Progressief Ermelo onderschrijven
2. Progressief Ermelo heeft ten doel het verwezenlijken van een progressieve en democratische politiek in Ermelo zoals omschreven in het programma van Progressief Ermelo.

(artikel 4)
Progressief Ermelo is een samenwerkingsverband van personen die streven naar:

verwezenlijking van een plaatselijke samenleving waarin op basis van hun gelijkwaardigheid alle mensen gelijke kansen krijgen democratisering en openheid in de gemeentepolitiek.


ANBI-status Vereniging Progressief Ermelo

Progressief Ermelo beschikt over een ANBI status. Dit houdt in dat u de giften aan Progressief Ermelo mag aftrekken van de belasting. Voor Progressief Ermelo zijn er wel een paar zaken waaraan zij moeten voldoen om de ANBI-status te hebben en te behouden. De belangrijkste zijn:

 • Geen winstoogmerk
 • Moet het algemeen nut dienen
 • Bestuursleden moeten aan de integriteitseisen voldoen
 • Bestuursleden/raadsleden mogen geen salaris uit de vereniging/stichting halen

Op verzoek van de belastingdienst moet het bestuur openheid van zaken geven aangaande de financiën.

U bepaalt zelf hoeveel u wil schenken, het aftrekbare bedrag is afhankelijk van uw inkomen. Dit gaat verrekend worden bij uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt Progressief Ermelo ook opnemen in uw nalatenschap, Progressief Ermelo is vrijgesteld van erfbelasting tot een bedrag van € 3244,00

Bij de aangifte inkomstenbelasting heeft u het ANBI-nummer nodig van Progressief Ermelo. Dit nummer is RSIN/Fiscaal 803452044

Uw eventuele gift kunt u storten op rekeningnummer NL54RABO 0144798646 t.n.v. Progressief Ermelo.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Betten, penningmeester Progressief Ermelo  tel: 06 – 126 397 49.

Hoofdlijnen doelstelling

Medebesturen van de gemeente Ermelo door drie raadsleden. De raadsleden houden zich bezig met het onderhouden van contacten met de inwoners en met het besturen (controleren, kaderstellen en vertegenwoordigen) van de gemeente door middel van hun zetel in de gemeenteraad.

De inkomsten worden verkregen door:

 1. contributie van de leden
 2. maandelijkse bijdrage/afdracht van de raadsleden
 3. jaarlijkse bijdrage van de gemeente – deze bijdrage mag alleen besteed worden aan het zichtbaar maken van het werk van de fractie, scholing etc.
 4. giften

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester, deze doet één maal per jaar tijdens de algemene ledenvergadering verslag aan het bestuur en de leden. De penningmeester wordt gecontroleerd door de kascommissie. Deze commissie bestaat uit twee personen die worden gekozen door de leden.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Het kaderstellen en controleren van het dagelijks bestuur van de gemeente en de burgemeester en wethouders. Het indienen van voorstellen door de raadsleden over de gemeentelijke politiek. Het onderhouden van contacten met diverse geledingen (inwoners, organisaties etc.) in de samenleving.


Resultatenrekening

Download hier de Resultatenrekening PE 2022


Bestuur

Het bestuur van de vereniging Progressief Ermelo bestaat momenteel uit 5 personen.

 • Voorzitter:  Liesbeth Bronkhorst 06 – 248 117 54
 • Secretaris:  Anneke Knoppert 06 – 426 372 58
 • Penningmeester:  Jan Betten  06 – 126 397 49
 • Lid:  Aad Bezemer 06 – 436 619 60
 • Lid: Astrid Meier  06 – 415 150 41

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de, door hen in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Correspondentie-adres van het bestuur: Retiefstraat 169, 3851 AE Ermelo, of mail naar: info@progressiefermelo.nl


Lid worden

€ 20,- per jaar. Jeugdleden (tot 27 jaar) betalen slechts € 10,- per jaar. Schrijf naar het secretariaatsadres van Progressief Ermelo: Retiefstraat 169, 3851 AE Ermelo of stuur een e-mail naar info@progressiefermelo.nl    IBAN NL54RABO 0144798646

[naar boven]