In maart 2022 zijn er verkiezingen voor de
gemeenteraad in Ermelo. In dit programma
vertellen wij waar Progressief Ermelo zich de
komende jaren sterk voor maakt.

Sinds 1993 zet Progressief Ermelo zich in voor een sociaal en groen Ermelo. Voor Progressief Ermelo is dat een gemeente waar iedereen meetelt en mee mag doen. Waar je prettig kan wonen en waar je een breed aanbod aan voorzieningen vindt, zoals scholen, winkels, en mogelijkheden om te sporten, om van cultuur te genieten en om te ontspannen. Een gemeente die een gevarieerd aanbod aan werk biedt en die gastvrij is voor recreanten. Een gemeente waarin men omkijkt naar elkaar en waar zorg voor anderen vanzelfsprekend is. Een gemeente die zuinig is op de natuur. Waar bewoners invloed hebben op wat er gebeurt in de gemeente en waar de gemeente verstandig met belastinggeld omgaat. Dat is waar Progressief Ermelo voor staat en waar we ons de komende jaren voor blijven inzetten.

De afgelopen vier jaar heeft Progressief Ermelo als grootste collegepartij samen met drie andere partijen onze gemeente bestuurd. Wat hebben wij voor de bewoners van Ermelo bereikt? Dat is veel en we kunnen daarom niet alles noemen. Vijf voorbeelden waarop we bijzonder trots zijn, lichten we eruit.

  • De helft van de woningen die de afgelopen vier jaren zijn gebouwd, is sociale woningbouw. Zodoende kunnen ook inwoners die wat minder te besteden hebben een betaalbare woning vinden in Ermelo.
  • Inwoners van Ermelo kunnen bij vergaderingen van de gemeenteraad aansluiten en direct in gesprek gaan met de gemeenteraadsleden. Wij vinden het belangrijk dat je als inwoner van Ermelo op die manier rechtstreeks kan meepraten bij de voorbereiding van besluiten die de gemeenteraad neemt.
  • Inwoners van Ermelo zijn actief betrokken bij het oplossen van problemen in onze gemeente. Via het maatschappelijk raadsprogramma heeft de gemeenteraad aan de inwoners van Ermelo gevraagd wat zij vinden van verkeer en vervoer, het groen in de gemeente en of men het dorp wil uitbreiden.
  • Inwoners van Ermelo hebben de mogelijkheid gekregen om zelf invloed uit te oefenen op de leefbaarheid van hun omgeving. De omwonenden van het Pretoriusplein bijvoorbeeld, hebben met hulp van de gemeente het plein zelf kunnen inrichten en opknappen. Voor ons is het vanzelfsprekend dat inwoners betrokken worden bij wat er in hun buurt gebeurt.
  • Voorzieningen zijn in stand gebleven waardoor iedereen in onze gemeente volwaardig kan blijven meedoen en elkaar kan blijven ontmoeten. Wij bestrijden armoede, steunen de kledingbank en hebben ons ingezet om Inloophuis De Parasol in wijk West te behouden.

Als het aan ons ligt dan is Ermelo over 25 jaar
nog steeds een vitale gemeente waarin
mensen van alle leeftijden een plek kunnen
vinden om te wonen.

WONEN EN WERKEN IN ERMELO: EEN VITALE GEMEENTE

Hoe ziet Ermelo er over pakweg 25 jaar uit? Die vraag is lastig te beantwoorden. Maar de keuzes die we vandaag maken, hebben daar grote invloed op. Zoals in heel Nederland zal er in onze gemeente de komende jaren veel vraag zijn naar plekken voor woningbouw, werk, zonneweides of voor het plaatsen van windmolens. Maar ook agrarische activiteiten, recreatie en natuur vragen om ruimte.

Als het aan ons ligt dan is Ermelo over 25 jaar nog steeds een vitale gemeente waarin mensen van alle leeftijden een plek kunnen vinden om te wonen. We ondersteunen de huidige plannen om de komende tien jaar binnen de kern van Ermelo enkele honderden woningen te realiseren; veruit de meeste daarvan komen op het Landgoed Veldwijk en de Hooge Riet. Voor de periode na 2030 zal woningbouw ook nodig zijn. Wat ons betreft zullen dat geen grootschalige nieuwe woonwijken zijn, maar gebeurt dat op bescheiden wijze en zoeken we de komende jaren waar eventuele uitbreiding na 2030 mogelijk is.

De afgelopen jaren is in Ermelo het aantal jongeren afgenomen en het aantal ouderen toegenomen, terwijl het inwoneraantal nagenoeg gelijk is gebleven. Ermelo is dus ontgroend en vergrijsd. Om als gemeente vitaal te kunnen blijven, is het noodzakelijk dat er meer balans komt in de leeftijdsopbouw in onze gemeente. Ook in de toekomst willen we bijvoorbeeld dat er voldoende leerlingen zijn voor scholen en dat er voldoende aanwas is van leden voor de verenigingen. Voor ons is het daarom belangrijk dat de woningen die er de komende jaren bij komen, aantrekkelijk zijn voor ouderen om hun wellicht te groot geworden woning te verruilen voor een appartement of een andere woonvorm. Hun woning kan dan beschikbaar komen voor een ( jong) gezin. Verder willen we passende woningen laten bouwen voor jongeren en mensen met een middeninkomen. Een actieve houding vanuit de gemeente is noodzakelijk, bijvoorbeeld door actief grond aan te kopen.

Om meer balans in de leeftijdsopbouw van onze gemeente te krijgen en te behouden, vinden wij het belangrijk om woonruimte in Ermelo toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor jongeren. Appartementen vlak onder de sociale huurgrens zijn vaak nog te duur om als student of als werkende jongere te combineren met een, zeker voor jongeren belangrijk, actief sociaal leven. Daarom zijn kleinere studio’s of woonvormen met gedeelde ruimtes, zoals gezamenlijke sanitaire voorzieningen of een gedeelde woonkamer, een goed alternatief. Wij willen graag onderzoeken of er bijvoorbeeld met UWOON afspraken gemaakt kunnen worden over het delen van woningen door jongeren.

Veldzicht is de plek voor de grotere bedrijven.
We blijven ons inzetten om de overlast van
Kerkdennen te verminderen – het liefst door
omvorming naar woningbouw.

Voor ons is het belangrijk dat het aanbod aan woningen gevarieerd is en dat mensen een huis kunnen vinden dat passend is bij de levensfase waarin ze verkeren. Daarbij willen we ruimte bieden aan eigen inwoners om hun wensen op dat gebied te realiseren. Bijvoorbeeld door toekomstige bewoners samen opdrachtgever te laten zijn voor hun eigen nieuwbouwproject (collectief particulier opdrachtgeverschap, CPO). Daarnaast zien wij graag meer mogelijkheden om bijzondere woonvormen te realiseren, zoals tiny houses, een “Knarrenhof” of woonvormen waarbij huurders de mogelijkheid krijgen om minder huur te betalen in ruil voor taken die ze van de eigenaar overnemen, zoals onderhoud.

Progressief Ermelo vindt het belangrijk dat mensen – als ze dat willen – tot op hoge leeftijd in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Maar soms is zelfstandig thuis wonen niet meer mogelijk, tenzij er enige zorg aanwezig is. Op de locatie waar nu nog de sporthal Wethouder Balverszaal staat, willen wij een woonvorm creëren waarbij dat mogelijk is. Ouderen kunnen daar zelfstandig wonen en de zorg om dat mogelijk te maken is daarbij aanwezig. Die zorg willen we mogelijk maken door de beschikbare, individueel gefinancierde, zorg te clusteren en ook beschikbaar te stellen aan anderen. Deze woonvorm zou mooi gecombineerd kunnen worden met passende woonruimte voor jongeren.

Veldzicht is voor ons de plek voor de grotere bedrijven. We blijven ons inzetten om het aantal bedrijven op Kerkdennen af te laten nemen of ze te veranderen zodat er minder milieubelasting, verkeersintensiteit en geluidshinder is. We stimuleren kleinschalige, dienstverlenende bedrijven, maar zien liever woningbouw op het terrein van Kerkdennen. Wat ons betreft is er geen ruimte voor een nieuw bedrijventerrein in Ermelo.

Bedrijventerreinen vergen veel ruimte. Niet alleen om de bedrijven te huisvesten, maar ook vanwege de (milieu)hinder die bedrijven met zich meebrengen. Bovendien trekt een bedrijventerrein veel (zwaar) verkeer aan. Wij denken dat een extra bedrijventerrein niet past binnen de groene omgeving van Ermelo waar zorg voor de kwetsbare natuur zo belangrijk is. Bovendien is er in de regio (Harderwijk, Zeewolde, Apeldoorn) voldoende ruimte beschikbaar om bedrijven een plek te geven.

Progressief Ermelo wil in het westen van de gemeente, rond Horst en Telgt en langs het Veluwemeer, alleen duurzame agrarische activiteiten stimuleren. Het westelijk gebied leent zich daarnaast wat ons betreft voor het opwekken van duurzame energie via enkele windmolens. Voor het opwekken van energie met zonnepanelen zien wij het liefst dat deze panelen worden geïnstalleerd op bestaande bebouwing. Wij stimuleren initiatieven die dat mogelijk maken.

Duurzame agrarische activiteiten zijn bijvoorbeeld biologische bedrijven waar dieren de ruimte krijgen en waar geen chemische middelen worden gebruikt bij het bestrijden van plagen en ziekten. Kringlooplandbouw en een voedselbos zijn andere voorbeelden die wij graag willen stimuleren om beter met onze leefomgeving om te gaan.

Progressief Ermelo steunt initiatieven om naar
duurzame (agrarische) activiteiten over te
schakelen, ten gunste van natuurbehoud.

Sinds kort is er een zonneweide in het westelijk buitengebied. Voor Progressief Ermelo is het belangrijk dat mensen zo min mogelijk energie gebruiken, dan hoeft die energie niet te worden opgewekt. Maar energie blijft nodig en dan zien we graag dat het duurzaam opgewekte energie is. We zijn voorstander van zonnepanelen op daken maar we realiseren ons dat die oplossing waarschijnlijk niet voldoende zal zijn. We zijn niet tegen een zonneweide, maar zien liever nog meer panelen op daken. Voor dat laatste blijven we ons inspannen. Initiatieven voor zonneweides zullen we kritisch bekijken. Als we ze ondersteunen willen we dat de opbrengst van zo’n veld deels ten goede komt aan de inwoners van Ermelo en dat de waarde van de natuur er niet onder lijdt. We vinden dat ook voor windmolens belangrijke voorwaarden.

Het oostelijk deel van Ermelo is rijk aan bos en heide. Niet alleen de inwoners van Ermelo genieten van die rijkdom, maar jaarlijks ook tienduizenden recreanten. Daarnaast zijn er in dat gebied diverse (agrarische) bedrijven die milieubelastend zijn. De drukte en milieubelasting bedreigen de toch al kwetsbare natuur. Wij steunen initiatieven om milieubelastende activiteiten in het oostelijk deel te beëindigen of te verplaatsen naar een bedrijfsterrein. Verder steunen wij initiatieven van agrarische bedrijven om over te schakelen op duurzame activiteiten. Met eigenaren van recreatieparken die hun bedrijf willen beëindigen, willen we graag naar mogelijkheden zoeken om een deel van het gebied “terug te geven aan de natuur”.

Het verplaatsen of beëindigen van een bedrijf kost vaak veel geld. Eigenaren kiezen er meestal voor om de kosten te dekken door één of meerdere woningen te bouwen en die te verkopen. Dit veranderen van bedrijf naar woning heet functieverandering. Maar functieverandering kan ook betekenen dat een bedrijf overschakelt op een andere activiteit. Een agrarisch bedrijf wordt bijvoorbeeld een camping. Voor functieverandering moet de gemeenteraad toestemming verlenen. Progressief Ermelo zal elk voorstel voor functieverandering kritisch beoordelen. Voor ons is het belangrijk dat door de functieverandering de natuur erop vooruitgaat.

Niet alleen de woning bepaalt of je prettig
woont, ook een groene buurt die uitnodigt tot
ontmoeten is belangrijk. Bewoners kunnen
hun wensen samen met het leefbaarheidsteam
realiseren.

EEN PRETTIGE, GROENE BUURT: EEN PLEK OM ELKAAR TE ONTMOETEN

Voor Progressief Ermelo is het belangrijk dat de buurt waarin we wonen, uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Voor ons is dat een groene buurt met veel planten, bloemen en bomen en met goede speelplaatsen voor kinderen en bankjes om te zitten. Het is een omgeving die uitnodigt tot wandelen, sporten en fietsen. Wij willen het gebruik van de fiets binnen onze gemeente stimuleren met goede en veilige fietspaden en voldoende stallingen. Wat ons betreft wordt de maximumsnelheid in de bebouwde kom van Ermelo – op enkele doorgaande wegen na – 30 kilometer per uur.

Progressief Ermelo ondersteunt initiatieven om op openbare plekken sport en spel mogelijk te maken.
Bijvoorbeeld door er tafeltennistafels en schaakspelen te plaatsen.

Een groene buurt is een buurt die leeft. Een groene buurt met een diversiteit aan planten en bomen zorgt voor koelte in de zomer en minder wateroverlast bij hevige regenbuien. Progressief Ermelo vindt dat de gemeente meer moet doen om haar inwoners te verleiden om hun eigen omgeving groener te maken. Verder willen wij in elke buurt een gezamenlijke buurttuin creëren met planten, struiken en bomen die insecten en vogels aantrekken.

De gemeente zou inwoners bijvoorbeeld moeten verleiden om minder of geen stenen te gebruiken in hun tuinen, oftewel “tegel eruit, plant erin”. En door meer gebruik te maken van regentonnen en door regenwater niet meer af te voeren via het riool. Bij Stichting Steenbreek, waar de gemeente bij aangesloten is, kunnen inwoners goede voorbeelden en geslaagde initiatieven vinden voor een groenere omgeving (steenbreek.nl).

Een gezamenlijke buurttuin ligt op grond van de gemeente. Buurtgenoten werken samen om die grond te onderhouden als buurttuin. Door samen te werken aan een tuin ontstaat er meer samenhang in de wijk (men kent elkaar beter) en men voelt zich meer verantwoordelijk voor de eigen omgeving. Bovendien kunnen de bewoners zelf invloed uitoefenen op hun omgeving door te kiezen hoe de tuin eruit zal zien. Een buurttuin is de ideale plek om elkaar te ontmoeten. Een voorbeeld van zo’n buurttuin is te vinden in de Retiefstraat.

Bewoners van Ermelo kunnen bij het verbeteren van de leefbaarheid in hun buurt terugvallen op het LeefbaarheidsTeam Ermelo. Dit team ondersteunt initiatieven van bewoners en helpt die initiatieven te realiseren door zaken te coördineren en door materialen te financieren. Progressief Ermelo vindt dat het LeefbaarheidsTeam over
voldoende geld moet beschikken om die taak in alle wijken goed uit te kunnen voeren.

Het leefbaarheidsteam heeft de afgelopen jaren bijvoorbeeld initiatieven ondersteund, zodat er speeltoestellen of een jeu de boules-baan in de wijk kwamen, of picknicktafels of bankjes om op te zitten of dat er een Burendag werd georganiseerd. Zie voor meer voorbeelden: leefbaarheidsteamermelo.nl

Een autoluw centrum biedt ruimte voor
activiteiten, wat Ermelo aantrekkelijk
en levendig maakt.

Wij vinden het belangrijk dat het centrum bijdraagt aan de leefbaarheid en levendigheid van Ermelo. We stimuleren een gevarieerd aanbod van winkels. Leegstaande winkelpanden waarin zich geen ondernemers willen vestigen, zien wij graag veranderd in woningen. Het Raadhuisplein speelt een belangrijke rol in het ontmoeten van elkaar; wat ons betreft krijgen mensen daarvoor alle ruimte en wordt het Raadhuisplein autovrij. Een gezellig centrum nodigt uit tot samenkomen. Wij stimuleren kleinschalige activiteiten in de open lucht die bijdragen aan de levendigheid in het centrum, zoals muziek, toneel, gedichten voordragen of andere culturele activiteiten.

Naast een autovrij Raadhuisplein zijn wij er voorstander van om het centrum van Ermelo “autoluw” te maken. Wij willen het autoverkeer terugdringen en we zijn geen voorstander van het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen in het centrum. Een parkeergarage past niet in Ermelo.

Voor Progressief Ermelo is leefbaarheid een belangrijk thema. Leefbaarheid betekent ook dat mensen zich bewust zijn dat het plezier van de een soms een last is voor de ander. Houtstook is hier een voorbeeld van. Waar de een geniet van – bijvoorbeeld – een buitenhaard, vuurkorf of barbecue, zit de ander in de overlast van rook en stank of ervaart erdoor gezondheidsklachten. Uit klachten die wij van bewoners ontvangen, blijkt dat houtstook een veelvoorkomende vorm van overlast is die het woonplezier van velen vermindert. Progressief Ermelo wil dat de gemeente meer doet om de nadelige gevolgen van houtstook – voor bewoners en natuur – onder de aandacht te brengen.

Er moet meer ruimte komen voor kunst, theater en muziekeducatie. Projecten met een sterk sociaal en artistiek karakter verdienen daarbij met name onze steun. Culturele activiteiten geven een positieve impuls aan verbeelding en onderlinge samenhang. Cultuur maak en beleef je immers met elkaar. Voor Progressief Ermelo is het belangrijk dat deze culturele activiteiten ook voor mensen met een smallere beurs bereikbaar blijven.

Onze monumenten en ons cultureel erfgoed verdienen aandacht, bescherming en onderhoud. Progressief Ermelo wil zuinig zijn op wat we meenemen uit het verleden en wat we willen doorgeven aan toekomstige generaties zodat ook zij ervan kunnen leren, het kunnen bewonderen en ervan kunnen genieten. We denken bij erfgoed niet alleen aan gebouwen en objecten maar ook bijvoorbeeld aan regionale gewoonten, gebruiken, feesten en oude ambachten. Progressief Ermelo vindt het belangrijk dat bij het behoud van ons erfgoed de betrokkenheid van bewoners wordt vergroot. Dit maakt de geschiedenis levend waardoor het verleden in gesprek gaat met de toekomst.

Bij alle keuzes die we maken, kijken
we naar de toekomst: zijn de
ontwikkelingen duurzaam?

DUURZAAM OMGAAN MET ONZE OMGEVING

Duurzame energie, duurzame agrarische activiteiten en het stimuleren van groen en biodiversiteit in de buurt zijn voor ons belangrijk, omdat ze bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor nu en in de toekomst. Maar wij vinden dat de gemeente nog meer kan doen zodat ze zelf en haar inwoners meer duurzaam omgaan met de omgeving. Zo willen wij dat de gemeente stimuleert dat bij het bouwen van nieuwe woningen meer rekening wordt gehouden met mens en milieu. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame materialen, door het bouwen van energieneutrale woningen, door CO2-neutraal bouwen en door circulair bouwen. Verder willen wij dat de gemeente de circulaire – en deeleconomie bevordert en dat de gemeente maatschappelijk verantwoord inkoopt.

Circulair wil zeggen dat we zoveel mogelijk voorkomen dat afval ontstaat. Wat we nu gebruiken, moeten we in de toekomst opnieuw kunnen gebruiken. We willen dus voorkomen dat grondstoffen worden uitgeput doordat er minder geproduceerd hoeft te worden. Een kringloopwinkel is een mooi voorbeeld van circulaire economie. Goederen worden niet weggegooid maar ze krijgen een tweede leven. Het onderling uitlenen of gezamenlijk aankopen en gebruiken van spullen, bijvoorbeeld gereedschap of vervoermiddelen zoals de auto, is een mooi voorbeeld van de deeleconomie.

Bij het maatschappelijk verantwoord inkopen houdt de gemeente niet alleen rekening met de prijs van wat ze koopt. Ook het milieu en sociale aspecten spelen een rol bij de keuze van wat men koopt. Is wat men koopt duurzaam gemaakt? Zijn er geen misstanden geweest doordat mensen zijn uitgebuit bij de productie? Door maatschappelijk verantwoord in te kopen kan de gemeente daadwerkelijk bijdragen aan een beter milieu en een meer eerlijke samenleving. Een andere vorm van maatschappelijk verantwoord inkopen is dat de gemeente door de inkoop meer werkgelegenheid creëert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return of Investment).

Ermelo is wat ons betreft een sociale en
solidaire gemeente, waarin iedereen zichzelf
mag zijn en erbij hoort, als het nodig is met
een steuntje in de rug.

RUIMTE VOOR IEDEREEN EN OMKIJKEN NAAR ELKAAR

Ermelo is wat ons betreft een sociale en solidaire gemeente, waarin iedereen zichzelf mag zijn en erbij hoort. Waarbij de mensen met minder inkomen ontzien en zo nodig extra gesteund worden en de mensen die meer te besteden hebben, extra bijdragen.

Iedereen mag er zijn en telt mee. Voor Progressief Ermelo maakt het niet uit wat je seksuele geaardheid of genderidentiteit is. Wij vinden dat Ermelo dit als gemeente ook moet uitstralen. Daarom heeft Progressief Ermelo de – door de gemeenteraad aangenomen – motie ‘Regenboogvlag op Internationale Coming-Outdag’ ingediend. Deze dag staat in het teken van openlijk uitkomen voor de eigen seksuele geaardheid of genderidentiteit. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat Ermelo ernaar streeft om een regenbooggemeente te worden door actief te werken aan zichtbaarheid en acceptatie van mensen uit de LHBTI+ gemeenschap.

De afgelopen periode heeft de Coronapandemie ons geleerd hoe belangrijk het is om onderling contact te kunnen houden, om elkaar te kunnen zien en elkaar te kunnen ontmoeten, en om ergens aan mee te kunnen doen. Sociaal contact en meedoen is – ook als er geen Corona is – niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms zit het iemand tegen in het leven, bijvoorbeeld vanwege problemen in het gezin, met de gezondheid, het werk of de financiën. Soms stapelen de problemen zich op en lukt het niet of moeilijk om de regie te houden op het eigen leven, om contact te houden met anderen en om mee te kunnen doen in de maatschappij. Juist dan moet de gemeente ondersteuning bieden om mensen wel volwaardig mee te kunnen laten doen. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente daarbij actief aan de slag gaat met het vroegtijdig signaleren van problemen en met het bestrijden van armoede die nog altijd voorkomt in onze gemeente. Verder vinden wij het belangrijk dat voorzieningen beschikbaar blijven voor mensen die het minder goed getroffen hebben, zoals de voedselbank en de kledingbank. En wij vinden dat de gemeente zich ervoor moet blijven inzetten dat voorzieningen, zoals sport, muziek en ontspanning, ook voor deze groepen bereikbaar blijven.

Wij vragen van hulpverleners om creatief te
zijn bij het zoeken van oplossingen. Wij willen
hen daarbij de ruimte geven door bij de inkoop
van zorg door de gemeente te letten op
vernieuwing in de zorg.

Als inwoners hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij de opvoeding van hun kinderen, wanneer zij ouder worden, bij financiële problemen of schulden, dan vinden wij het belangrijk dat hulpverleners samen met de inwoner en diens naasten kijken naar wat precies het probleem is en wat de best passende oplossing kan zijn. We vinden het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar wat de inwoner zelf kan, naar waar zijn naasten bij kunnen helpen en welke professionele ondersteuning aanvullend nodig is. Wij vragen van hulpverleners om creatief te zijn bij het zoeken van oplossingen. Wij willen hen daar de ruimte voor geven door bij de inkoop van zorg door de gemeente te letten op vernieuwing in de zorg. Progressief Ermelo wil dat het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Wijkteams en Welzijn Ermelo voor iedereen dagelijks goed bereikbaar zijn en zo snel mogelijk hulp kunnen bieden.

Wij vragen niet alleen creativiteit van hulpverleners bij het effectiever maken van de zorg. Ook de gemeente moet daarbij in onze ogen een belangrijke rol spelen. Een oplossing daarbij is om het sociaal team een werkbudget te geven om – buiten de bureaucratische regels om – maatwerkoplossingen te kunnen bieden aan degenen die zorg nodig hebben. Die oplossingen moeten voorkomen dat mensen verder in de problemen raken doordat de officiële zorg niet snel of adequaat kan worden opgestart waardoor uiteindelijke zorgtrajecten niet onnodig lang of duur worden.

Progressief Ermelo vindt het belangrijk dat de gemeente mantelzorgers goed ondersteunt. Mantelzorg draagt bij aan persoonlijke en betaalbare zorg. Persoonlijk doordat degene die hulp krijgt, vertrouwd is met degene die zorg biedt. Maar ook persoonlijk doordat het degene met een zorgbehoefte de gelegenheid biedt om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Bovendien kan mantelzorg (een deel van) de professionele zorg onnodig maken en daardoor bijdragen aan betaalbare zorg. Progressief Ermelo vindt het belangrijk dat de gemeente mantelzorgers ondersteunt met advies, tijdelijke overname van de zorg om overbelasting bij hen te voorkomen (respijtzorg) en het bieden van dagbesteding aan degenen voor wie de mantelzorger zorgt.

De meeste basisschoolleraren zijn niet bevoegd om gymles te geven. Om verantwoorde gymlessen op scholen te kunnen geven, moeten de buurtsportcoaches behouden blijven. Daarnaast biedt dit kansen voor de sportverenigingen van Ermelo om samen te werken met buurtsportcoaches. Zij kunnen kinderen motiveren om bij een sportclub aan te sluiten en te blijven sporten, iets wat ook voor de sociale ontwikkeling van een kind belangrijk is. Daarnaast zijn sportverenigingen een bron van binding in de gemeente.

De gemeente geeft niet meer uit dan er
binnenkomt, waarbij we nadenken over welke
voorzieningen echt belangrijk zijn.

HOE BETALEN WE DAT ALLEMAAL?

We vinden het belangrijk dat we in een fijne gemeente wonen. Daar horen goede voorzieningen bij. Dat is belangrijk voor de inwoners en om een aantrekkelijke gemeente te blijven voor anderen, zoals bijvoorbeeld toeristen. Belangrijke redenen om ergens te willen (blijven) wonen zijn zaken zoals een bibliotheek, een zwembad of een theater, goed onderwijs en een bloeiend sport- en verenigingsleven voor alle leeftijden. Of als je het wat minder getroffen hebt: goede zorg en ondersteuning.

Ermelo heeft dit allemaal. Maar het moet natuurlijk wel betaald worden. Veel van het geld dat daarvoor nodig is komt van het Rijk. Daarnaast ontvangt de gemeente met name geld van de inwoners via de Onroerend Zaak Belasting (OZB). En net zoals je dat thuis doet, vinden wij dat de gemeente haar inkomsten en uitgaven in balans moet houden.
Kortom, de gemeente geeft niet meer uit dan dat er binnenkomt. De afgelopen jaren heeft de gemeente fors moeten bezuinigen en ook de komende jaren zullen bezuinigingen nodig zijn. Voor Progressief Ermelo is verhoging van de OZB bespreekbaar als het nodig is om de financiën op orde te houden. Het is een lastig dilemma: we willen graag goede voorzieningen, maar om dat mogelijk te maken, kan de inwoner dat gaan voelen in zijn of haar portemonnee.

Van elke euro die de gemeente uitgeeft, komt 85 cent van het Rijk. De inwoners dragen “slechts” 15 cent bij per uitgegeven euro. Dat doen ze voornamelijk via de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Iedere procent OZB-verhoging levert de gemeente ongeveer € 50.000 extra aan inkomsten op. Omdat inwoners elke procent verhoging direct merken in hun portemonnee, vindt Progressief Ermelo dat er heel goed nagedacht moet worden over welke voorzieningen we belangrijk genoeg vinden om daaraan geld van de inwoners te besteden.

Niet alleen inwoners dragen bij aan de inkomsten van de gemeente. Ook gasten van de gemeente dragen bij via toeristenbelasting en forensenbelasting omdat zij profijt hebben van de voorzieningen waarvoor de gemeente kosten maakt. Voor Progressief Ermelo is verhoging van beide vormen van belasting bespreekbaar als het nodig is om de inkomsten en uitgaven van de gemeente in balans te houden.

Als sociale partij vinden wij de taken op het
gebied van zorg en ondersteuning erg
belangrijk: ze dragen ertoe bij dat iedereen
volwaardig mee kan blijven doen in Ermelo.

Dat de gemeente moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, komt vooral doordat ze forse uitgaven moet doen voor zorg en ondersteuning. Van elke euro die de gemeente uitgeeft, gaat 45 cent naar sociale zaken, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg. Het zijn wettelijke taken die de gemeente sinds enkele jaren moet uitvoeren in plaats van het Rijk. Voor het uitvoeren van die taken heeft het Rijk alleen veel minder geld beschikbaar gesteld dan dat ze zelf daarvoor uitgaf. Bovendien zijn de kosten voor deze taken de afgelopen jaren sterk gestegen. En de verwachting is dat deze kosten de komende jaren verder zullen stijgen. Progressief Ermelo wil niet dat dit ten koste gaat van andere voorzieningen. Ook willen we niet dat de belastingen te sterk stijgen. Maar als
sociale partij vinden wij de taken op het gebied van zorg en ondersteuning wel erg belangrijk; ze dragen ertoe bij dat iedereen volwaardig mee kan blijven doen in Ermelo. De komende jaren wil Progressief Ermelo daarom zoeken naar mogelijkheden om de kosten voor deze wettelijke taken te verminderen zonder dat het de kwaliteit en effectiviteit van de zorg en ondersteuning vermindert. Dat is een serieuze opdracht die we niet alleen kunnen oplossen: daar zijn veel partijen bij nodig, zowel binnen als buiten de gemeente.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat de kosten voor zorg en ondersteuning betaalbaar blijven? Dat is een moeilijke vraag. De komende jaren willen we op zoek naar een antwoord. Daarbij willen we vooral kijken hoe we de toestroom van cliënten naar de zorg en ondersteuning kunnen beperken en de uitstroom kunnen bevorderen. Een voorbeeld over de instroom. Op dit moment ontvangt één op de tien jongeren uit Ermelo professionele zorg. Hoe is dit mogelijk? Is dat echt nodig? Kunnen we professionele hulpverleners en gezinnen op een andere manier helpen dan dat kinderen “direct” worden doorverwezen naar professionele hulp? Hoe kunnen we voorkomen dat problemen te groot worden en specialistische zorg nodig wordt? Antwoorden op deze en andere vragen moeten ons helpen om de zorg en ondersteuning voor hen die dat nodig hebben, betaalbaar te houden. Bij het zoeken naar de antwoorden willen we graag in gesprek met alle belanghebbenden.

De kunst is om de plannen waar te maken en
om te zetten in concrete acties. Daar gaan wij
ons voor inzetten. Wij hopen dat we daarbij op
uw steun en hulp mogen rekenen.

SAMENWERKEN IS DE SLEUTEL TOT SUCCES

Met het vertellen van onze plannen op hoofdlijnen zijn we er natuurlijk nog niet. De kunst is om die plannen waar te maken en om te zetten in concrete acties. Net als bij het vinden van een oplossing om minder te betalen voor goede zorg, hebben we daar anderen bij nodig. Wij kunnen dat niet alleen. We zullen daarom steeds op zoek moeten gaan naar andere partijen die het met één of meer van onze plannen eens zijn en waarmee we een meerderheid kunnen vormen. Dit betekent dat we samenwerking met geen enkele partij uitsluiten om onze plannen te kunnen realiseren.

Progressief Ermelo vindt het belangrijk dat inwoners zelf invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving. Een bijzondere manier van samenwerken is via de Right to Challenge. Dit betekent dat inwoners het ‘recht’ hebben om taken van de gemeente over te nemen als zij denken dat het slimmer, beter of makkelijker kan. Progressief Ermelo ondersteunt deze manier van samenwerken van harte (zie: https://www.ermelo.nl/over-de-gemeente/right-to-challenge).

Inwoners hebben de afgelopen jaren meer rechtstreekse invloed gekregen op wat er gebeurt in de gemeente. Wij hebben ons sterk gemaakt voor een andere manier van vergaderen door de gemeenteraad, waardoor inwoners nu direct kunnen meepraten. Verder hebben wij ons sterk gemaakt voor het maatschappelijk raadsprogramma: de gemeenteraad gaat actief op pad om bij inwoners te informeren hoe zij problemen opgelost willen zien. De komende periode willen we een volgende stap zetten met ‘het burgerberaad’. We willen op die manier per thema een brede vertegenwoordiging van inwoners uitnodigen om mee te denken over een ingewikkeld probleem, zoals woningbouw, zorg en klimaat. Het burgerberaad adviseert de gemeente.

Als wij betrokken worden bij de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders, willen we alleen afspraken op hoofdlijnen maken. In die afspraken willen we kort en krachtig opschrijven welke problemen de samenwerkende partijen de komende jaren gaan aanpakken. Voor het realiseren van onze plannen willen we goed naar de Ermelose samenleving luisteren en hen er vroegtijdig en zoveel als mogelijk bij betrekken. Het raakt hen tenslotte direct. Dit betekent niet dat we de meerderheid in alles zullen volgen. Ons eigen verhaal zal steeds leidend blijven voor ons handelen.

Wilt u het verkiezingsprogramma nog eens rustig offline doorlezen? Download het dan hier.