Jongerenraad – goede raad is jong

geplaatst in: Uncategorised | 0

Jongeren over Ermelo

GOEDE RAAD IS JONG

is een uitgave van Progressief Ermelo

De naam van het rapport is ontleend aan een bundel over Jeugdparticipatie in Zuid-Holland (uitgegeven door PJ partners, 1996)

Aan dit rapport werkten mee:

Fiet van Beek, Nanieke de Jong, Albert Grit, Eelke Heemskerk, Hans van Meurs, Jaap-Jan Smit, Jolanda Stellingwerf, Ingrid Tewis en Thomas Tolsma,

Ermelo, november 1997

Gebruik van de inhoud van dit rapport is toegestaan mits de bron vemeld wordt.

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding 1

2. De enquête 2

– 2.1 de vragen 2

– 2.2 de enquêteurs 2

– 2.3 de geïnterviewden 3

– 2.4 verwerking van de gegevens 4

3. Ermelo in de ogen van jongeren 5

4. Jongeren over Ermelo 6

– 4.1 inleiding 6

– 4.2 uitgaan 6

– 4.3 het centrum 7

– 4.4 de natuur 8

– 4.5 het verkeer 8

– 4.6 inspraak voor jongeren 8

– 4.7 de gemeente 9

– 4.8 huisvesting 10

– 4.9 voorzieningen 10

– 4.10 diversen 10

– 4.11 top 10 meest gewaardeerde zaken in Ermelo 12

– 4.12 top 10 minst gewaardeerde zaken in Ermelo 13

5. Als ik burgemeester was….. 14

6. Conclusies en aanbevelingen 16

1. INLEIDING

In het voorjaar van 1997 lieten een drietal jongeren merken dat zij geïnteresseerd zijn in progressieve politiek. De een verscheen op een ledenvergadering van Progressief Ermelo, de ander kwam met de suggestie om een homepage voor Progressief Ermelo te ontwerpen en de derde voerde interessante gesprekken over politiek met een van de raadsleden.

Het bestuur van Progressief Ermelo had zojuist de leeftijdsopbouw van de partij onder de loep genomen. Geconstateerd werd dat het een goede zaak zou zijn om meer jongeren bij PE te betrekken. Tegelijkertijd speelden de problemen rond de skatebaan. Die maakten dat de fractie zich ervan bewust werd dat er in Ermelo meer aan jeugdbeleid gedaan moet worden. En dat de jongeren zelf daarin een belangrijke stem horen te krijgen. Jeugdparticipatie dus.

Vandaar de vraag aan de drie bovenstaande jongeren om eens een avond te komen praten. Centraal stond de vragen: Hoe kan politiek voor jongeren interessanter worden gemaakt? Wat kan Progressief Ermelo daaraan bijdragen?

Een geanimeerde discussie volgde. Een paar dingen werden duidelijk. Jongeren zijn niet geïnteresseerd in suffe vergaderingen. Als je ze ergens bij wil betrekken, moet je niet alleen praten maar ook iets doen. Jongeren kunnen meer dan volwassenen denken. Het ergert jongeren dat er alleen over jeugdbeleid gepraat wordt als er overlast van een kleine groep ervaren wordt. En last but not least: ga niet meteen roepen dat jongeren zus of zo willen, vraag het ze eerst eens zelf.

Een tweede avond volgde met een grotere groep; de jongeren hadden bekenden meegenomen. Op deze avond werd het idee geboren om een enquête te houden. Het zou een enquête zijn door en voor jongeren. Wie jeugdparticipatie wil bevorderen, moet zelf het goede voorbeeld geven. Wie wil dat de gemeente meer naar jongeren luistert, moet zelf ook eerst het oor te luisteren leggen in een bredere kring. Dus werd besloten niet in de vriendenkring te gaan enquêteren, maar de straat op te gaan. Op deze manier wordt een zo eerlijk mogelijk beeld verkregen van wat jongeren in Ermelo bezighoudt.

De betrokken jongeren (het zijn er inmiddels zeven) hebben niet alleen ‘het idee geleverd’. Zij hebben op alle fronten meegedacht en meegewerkt. Ze hebben de vragen bedacht, de enquête afgenomen, meegewerkt aan het verwerken van de gegevens en grotendeels de publiciteit verzorgd. Daarnaast hebben zij het programma van de presentatie-avond medebepaald en presenteren zij het rapport ‘Goede raad is jong’ zelf. Zonder hun actieve inzet was er geen enquête gehouden en geen rapport verschenen.

De resultaten van de enquête staan beschreven in dit rapport. Dat het de titel “Goede raad is jong” heeft meegekregen is niet alleen een eerbetoon aan de goede raad van de betrokken jongeren. Progressief Ermelo vindt dat de politiek en de gemeente in de toekomst vaker te rade moeten gaan bij jongeren. Zowel de samenwerking met deze jongeren als de uitkomsten van de enquête geven daar alle aanleiding toe!

 

Fiet van Beek,

bestuurslid Progressief Ermelo

 

2 DE ENQUETE

2.1 De vragen

Het doel van de enquête is informatie verzamelen over wat Ermelose jongeren in de leeftijd van 14- 21 jaar belangrijk vinden.

Om hierachter te komen zijn de ondervraagde jongeren drie (open) vragen voorgelegd:

– Wat mis je in Ermelo?

– Wat zou je voor geen goud willen missen in Ermelo?

– Als jij burgemeester (of de baas) in Ermelo was, wat zou je dan doen of laten?

Verder is gevraagd naar de leeftijd van de geïnterviewde en is genoteerd of het om een jongen of een meisje ging. Voorafgaand aan deze vragen is gevraagd of degene die benaderd werd wel in Ermelo woonachtig was. Als dit niet het geval bleek, werd geen enquête afgenomen.

Er is gekozen voor open vragen omdat de antwoorden daarmee niet beïnvloed worden. Een standaard-enquêtelijst met gesloten vragen heeft als nadeel dat alleen informatie verkregen wordt over de onderwerpen die van tevoren door de interviewers bedacht zijn. Dat lag nu geheel open en is dus niet politiek gekleurd.

De jongeren die de drie vragen voorgelegd kregen vonden het meestal moeilijke vragen. Na enig denkwerk hebben zij de vragen wel beantwoord. Het moeilijkst te beantwoorden vond men de vraag ‘Wat zou je voor geen goud willen missen in Ermelo’. De leukste vraag: ‘Als jij burgemeester in Ermelo was….’

2.2 De enquêteurs

De enquêtes zijn afgenomen door drie meisjes en drie jongens, in de leeftijd van 14 tot 24 jaar. Vijf van hen wonen momenteel in Ermelo, één is in Ermelo opgegroeid, maar woont sinds kort elders wegens studie.

2.3 De geïnterviewden

Volgens gegevens van de gemeente telt Ermelo 2934 jongeren in de leeftijd van 14-21 jaar. In totaal zijn 190 jongeren benaderd, een kleine 7 % van de de beoogde jongeren. Van de 190 jongeren hebben er 150 aan de enquête meegewerkt, dat is een hoge score: 79 %. De jongeren die niet mee wilden werken werden in het centrum benaderd. Zij gaven als redenen op: ‘geen tijd’ en ‘geen zin’.

Op drie manieren is contact met jongeren gezocht:

– via de homepage van Progressief Ermelo

Hier is geen gebruik van gemaakt, waarschijnlijk door de geringe publiciteit die eraan gegeven is;

– telefonisch

20 jongeren zijn telefonisch benaderd; begonnen is met 4 bekenden die op hun beurt weer bekenden doorgaven etc. Zo is er met een beperkte telefoonketen gewerkt;

– interviews met toevallige voorbijgangers op straat

Plaatsen waar geïnterviewd is: het centrum tussen postkantoor en de Hema (110 x), omgeving Plaza (10 x), het station en de Paul Krugerweg (12 x).

Om de enquête zo representatief mogelijk te laten zijn, is er zoveel mogelijk op straat geënquêteerd. In totaal zijn er slechts twaalf bekenden van de jongeren geïnterviewd, waarvan het merendeel omdat die toevallig op straat waren.

Alle jongeren die de enquêteurs op straat tegen kwamen zijn gevraagd; er is niet op uiterlijk geselecteerd. Hierdoor zijn er zowel meisjes met lange rokken als jongens met kale koppen geïnterviewd.

Wel is een schatting van de leeftijd gemaakt. Die bleek in de meeste gevallen te kloppen; slechts 16 van de geïnterviewden waren ouder dan 21 of jonger dan 14.

De jongeren die zijn ondervraagd hebben als dank voor hun medewerking een consumptiebon gekregen die tevens uitnodiging voor de presentatie-avond was.

2.4 Verwerking van de gegevens

Achteraf is met alle enquêteurs een brain-storm gehouden, waarop uitgewisseld is wat hen was opgevallen aan de antwoorden. Op een flap is genoteerd om welke hoofdzaken het ging. Daarna zijn de hoofdzaken onderverdeeld in de verschillende antwoorden die er gegeven waren. Vervolgens is er geturfd en zijn alle antwoorden ondergebracht in de categoriën. Antwoorden die daar niet onder vielen zijn apart genoteerd. Op grond van het ingedeelde en geturfde materiaal is het voorliggende rapport geschreven door een bestuurslid van Progressief Ermelo, dat in het dagelijks werk jeugdonderzoek verricht. De werkwijze is gebaseerd op de methode van sociaal marktonderzoek die ontwikkeld is door buro WESP te Voorhout.

 

3 ERMELO IN DE OGEN VAN JONGEREN

‘Geef eens een beschrijving van Ermelo’. Of ‘Hoe bevalt Ermelo?’ Dat hadden vragen van de enquête kunnen zijn. Als dat zo geweest was, was de bonte verzameling aan uitspraken over het wonen in ‘ons dorp’ ongetwijfeld nog groter geweest. Maar ook al is er niet naar gevraagd, de jongeren hebben wel beschreven hoe zij tegen Ermelo aankijken. In dit hoofdstuk een bloemlezing van hun uitspraken.

‘Ermelo is een gezellig dorp’ (meisje 14 jaar)

‘Er ontbreekt een gezellige sfeer’ (meisje 15 jaar)

‘Wat ik voor geen goud zou willen missen in Ermelo? Er valt hier niks te missen’ (jongen 18 jaar)

‘Wat ik mis in Ermelo? Niet dat alles perfect is…. maar globaal: niets’ (jongen 16 jaar)

‘Er is geen fuck te doen voor jongeren’ (meisje 17 jaar)

‘Ermelo bevalt me wel, ik heb hier vrienden en stabiliteit’ (meisje 17 jaar)

‘Het is te dorps, ik mis de stadse gezelligheid’ (meisje 18 jaar)

‘Ermelo heeft een nostalgische sfeer; niet de nieuwbouw maar het oude Ermelo’ (meisje 21 jaar)

‘Ik zou het dorp veranderen; het is lelijk’ (meisje 19 jaar)

‘Als ik in de trein zit en ik zie hopla een hertje het bos in duiken, dan denk ik: ‘ha ik ben weer thuis’ (jongen 21 jaar)

‘Het is een beetje doods, weinig voor jongeren’ (meisje 20 jaar)

‘De dorpsmentaliteit van Ermelo zou ik niet willen missen’ (meisje 20 jaar)

‘Er is in Ermelo niet zoveel voor jongeren om te missen’ (jongen 17 jaar)

‘Ik heb het erg naar mijn zin. Ermelo is niet zo crimineel. Niet zo roddellig, gewoon een leuke sfeer. Ik zou zo een baan nemen in Ermelo’ (meisje 20 jaar)

 

4 JONGEREN OVER ERMELO

 

4.1 Inleiding

De drie vragen die de jongeren zijn voorgelegd, zijn open vragen. Hierdoor hebben zij de gelegenheid gekregen die onderwerpen te noemen die hem of haar het meest bezig houden.

De ondervraagde jongeren konden zowel positieve als negatieve dingen noemen.

De 150 jongeren die aan de enquête hebben meegewerkt hebben in totaal 540 uitspraken gedaan over Ermelo. Zeventig procent daarvan gaat over zaken die men mist of verbeterd wil zien. In dertig procent van de uitspraken uit men waardering.

De hoofdonderwerpen die jongeren genoemd hebben zijn:

– uitgaan

– het centrum

– de natuur

– het verkeer

– inspraak voor jongeren

– de gemeente

– huisvesting

– voorzieningen.

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de jongeren over deze en andere onderwerpen gezegd hebben. De hoofdonderwerpen komen het meest uitgebreid aan bod.

4.2 Uitgaan

Hét onderwerp dat leeft onder de Ermelose jongeren is uitgaan. Tweederde van de jongeren noemde een of meer zaken die met uitgaan te maken hebben. Zij deden gezamenlijk 162 uitspraken over uitgaan; dat is eenderde deel van het totale aantal. Opmerkingen over uitgaan komen voor bij alle drie de vragen, maar verreweg het meest bij de vraag ‘wat mis je in Ermelo’.

Uit een kwart van de uitspraken blijkt tevredenheid. Vrijwel al deze jongeren noemen de Ermelose uitgaansgelegenheden waar zij graag komen. In volgorde van meest naar minst genoemde gelegenheden: Veluwe, Plaza, de Molen, Dodo, Sien, Dixie.

Driekwart vindt dat er veel te verbeteren valt aan het uitgaansleven in Ermelo. Veel jongeren maken een vergelijking met Harderwijk. De teneur is dat men nu naar Harderwijk gaat omdat er in Ermelo te weinig mogelijkheden zijn. Hun kritiek richt zich op een drietal zaken:

* de sluitingstijden

De jongeren willen dat de horecagelegenheden langer open blijven. ‘Zit je net lekker, gaat de tent al dicht. Ze kunnen hier beter dezelfde sluitingstijden als in Harderwijk hebben’.

* het aantal gelegenheden

De meestvoorkomende klacht van jongeren is dat er te weinig horecagelegenheden zijn. ‘Je bent er nu heel snel op uit gekeken’ zegt een meisje van 20. Een ander gaat nu naar Harderwijk, maar zou in Ermelo uitgaan als er meer te doen was. Ze voelt zich veiliger in Ermelo: ‘Hier lopen geen hele groepen jongeren rond’.

* de soorten gelegenheden

De jongeren willen dat er meer variatie komt in het aanbod van horecagelegenheden. Er is het meeste behoefte aan een bioscoop en een gevarieerder aanbod in discotheken en café’s. Een enkele keer wordt een coffeeshop genoemd.

Een meisje dat net 16 is geworden: ‘Er is hier niet eens een discotheek voor jongeren onder de 16 jaar. Die mogen nog niet naar Harderwijk, maar in Ermelo kunnen ze ook nergens heen. Voor de Molen moet je 16 zijn, voor Dodo 21. Als je jonger bent dan 16 zwerf je op straat of zit je thuis. Dat is niet gezellig.’

Op de vraag wat hij mist antwoordt een 17-jarige jongen: ‘Iets leuks om te stappen, iets écht leuks’.

Door sommige jongeren wordt Plaza in één adem genoemd met andere uitgangsgelegenheden. De meesten zien Plaza als iets aparts, en praten over ‘het jongerencentrum’. Zeven procent van de ondervraagde jongeren noemt Plaza als iets dat ze voor geen goud zouden willen missen: ‘Dat is een plek voor jongeren waar je kunt doen en laten wat je wilt’. Zij vinden allemaal dat de openingstijden van Plaza verruimd moeten worden. ‘Een jongerencentrum dat op zaterdagavond dicht is, wie verzint zoiets?’, vraagt een 18-jarige jongen zich af.

Plaza is de enige bestaande gelegenheid waarover ook negatieve geluiden te horen zijn. Vier procent van de ondervraagde jongeren vindt dat Plaza maar beter dicht kan. ‘Plaza is uitgegroeid tot niks, het is nu alleen voor uitspatters en lager opgeleiden’, meent een meisje van 20 jaar.

4.3 Het centrum

Over het centrum wordt 72 maal een opmerking gemaakt. Waardering en kritiek houden elkaar in precies in evenwicht: 36 uitspraken zijn lovend, 36 kritisch.

Een derde is tevreden over de gezellige sfeer. De helft is te spreken over de winkels. Snoepwinkels en de Hema worden meerdere malen genoemd.’Wat ik niet zou willen missen? De muziekwinkel, anders kun je geen plaatjes kopen’ en ‘Mekka, want dat is lekker’.

De helft van de jongeren met een kritische noot willen meer of andere winkels. Vooral winkels met kleding voor jongeren zijn wat hen betreft welkom in Ermelo. Een jongen van 14: ‘Ik zou het dorp groter maken en meer winkels bouwen.’

Het centrum van Ermelo zou nog aantrekkelijker kunnen worden als er meer terrasjes komen, het pleintje bij de Enk wordt ingericht en er een McDonalds komt. ‘Ik zou het dorp gezelliger maken, Rijsemus weghalen en er een hele rij kroegen neerzetten.’

‘Het centrum is leuk en met het pleintje bij de Enk gezelliger geworden. Er is meer zitgelegenheid en ruimte om op een terras te zitten of binnen ergens iets te drinken.’

Acht jongeren noemen dat de winkels langer open moeten zijn; twee van hen pleiten voor openstelling op zondag.

4.4 De natuur

Over de natuur wordt alleen in positieve zin gesproken. Bos en hei worden gewaardeerd, evenals ‘de rust’. Een 18-jarige: ‘Wat ik nooit zou willen missen? De natuur, de omgeving, het bos. Op zich is alles wel goed in Ermelo, maar het bos vooral.’

Ermelo mag nog wel groener. Daarvoor worden verschillende ideeën geopperd: parken aanleggen, groen beter onderhouden, meer letten op kapvergunningen en klimplanten tegen flats laten groeien. De gemeente krijgt de aanbeveling om het groen beter te onderhouden en meer gebieden voor publiek te openen, bijvoorbeeld de leemputten. Economisch belang mag niet voor de natuur gaan; op een na zijn alle opmerkingen over bouwen in de natuur afwijzend. ‘Alle plaatsen die groen zijn, daar mogen ze niet bouwen; dat zou zonde zijn’, zegt een meisje van 20 jaar.’ Een dertienjarige: ‘Er moet niet meer nieuwbouw ten koste van de natuur komen. Bijvoorbeeld achter de Leemkuul was een mooi stuk bos, daar staan nu huizen.’

4.5 Het verkeer

De verkeerssituatie in Ermelo houdt de jongeren ook bezig. 10 % van hun uitspraken gaan over verkeerssituaties. Tevreden is men over het openbaar vervoer, met name het feit dat Ermelo een station heeft.

Het fietsverkeer houdt de jongeren het meeste bezig. Er worden suggesties gedaan om meer fietspaden aan te leggen en fietspaden beter te verlichten. 6 % van de ondervraagde jongeren zegt het niet eens te zijn met het gedeeltelijke fietsverbod in de Stationsstraat: ‘Dat fietsverbod in het dorp moet afgeschaft worden, dat is nog vermoeiend ook’. De auto’s mogen wel geweerd: ‘Ik wil dat het autoverkeer uit het centrum blijft, want dat is fijn voor fietsers’ en ‘Auto’s mogen helemaal niet meer in het winkelcentrum. Of wel of niet; zo’n klein stukje is onzin.’

De vraag om betere verlichting is afkomstig van meisjes. De plaatsen die beter verlicht zouden moeten worden liggen buiten de bebouwde kom. Meerdere malen worden genoemd: de weg tussen Putten en Ermelo, de omgeving van bosbad Putten en de Drieërweg.

Over verkeersonveilige situaties wordt niet veel gezegd. Een enkeling noemt de noodzaak van een rotonde bij de kruising Hamburgerweg/Paul Krugerweg.

4.6 Inspraak voor jongeren

Dertien procent van de ondervraagde jongeren vindt dat ‘de politiek’ meer naar jongeren zou moeten luisteren. De jongeren vinden dat de politiek zich teveel met ‘ouderen-onderwerpen’ bezighoudt. Voor veel jongeren was het feit dat jongeren in Ermelo ‘niets te zeggen hebben’ dé reden om met de enquête mee te doen. Een zestienjarige: ‘Ik ben het helemaal met de enquête eens. Ze doen te weinig activiteiten voor jongeren.’ De enthousiaste opmerkingen over de enquête zelf zijn niet meegenomen in de resultaten van de enquête; daarin zijn alleen de antwoorden op de drie gestelde vragen verwerkt. Was dit wel gedaan, dan was het percentage jongeren dat vindt dat er meer naar hen geluisterd moet worden vele malen hoger geweest.

Dat veel jongeren vinden dat er te weinig naar hen geluisterd wordt blijkt ook uit de relatief lange opmerkingen die (vooral meisjes) over dit onderwerp maken. Het komt vrijwel niet voor dat ze alleen noemen dat er meer inspraak moet komen; veelal vertellen zij erbij waarom ze dat vinden en hoe dat dan in hun ogen zou kunnen.

‘Jongeren worden niet goed betrokken bij wat er gebeurt. Ze worden er buiten gehouden alsof jongeren er zich niet voor interesseren. De gemeente moet eigenlijk een jongerenkrant maken waar ze allerlei info inzetten.’ (meisje 20 jaar)

‘Waarom heeft Ermelo geen jeugd- of jongerenraad? Er zijn jongeren genoeg.’ (meisje 14 jaar)

‘Ik zou jongeren af en toe bij de politiek betrekken zodat ze -jongeren en de politiek- een wat minder negatief beeld van elkaar krijgen’ (jongen 17 jaar)

‘Jongeren moeten meer inspraak krijgen, via enquêtes of een jongerenraad of zoiets.’ (meisje 14 jaar)

‘Als ik burgemeester was zou ik meer naar jongeren luisteren. Hadden ze met die skatebaan ook moeten doen.’ (meisje 16 jaar)

4.7 De gemeente

De opmerkingen over de gemeente zijn niet in te delen in zaken die men mist of niet zou willen missen. Bij verschillende onderwerpen worden er opmerkingen over de gemeente gemaakt. Geen van de ondervraagden heeft een goed woord voor de gemeente over. De gemeente wordt 22 keer genoemd en alleen in negatieve zin. Dit zijn alleen de opmerkingen die expliciet over de gemeente gaan; zouden de uitspraken over meer inspraak voor jongeren erbij opgeteld worden, dan wordt het totaal aanzienlijk hoger. Hoewel de onderwerpen die de jongeren waarderen ook te maken hebben met de gemeente en beleid, wordt die link door henzelf niet gelegd.

Bij de gemeente denken de jongeren vooral aan de wethouders, ambtenaars en regels. De gemeenteraad wordt niet genoemd; wel wordt soms naar ‘de politiek’ verwezen. Eenmaal valt de naam van een politieke partij, maar ook dan in negatieve zin (‘Ermelo moet minder een elite-VVD-dorp worden’).

Een kwart van de uitspraken over de gemeente gaat over beslissingen waarmee men het niet eens is, zoals de hoogte van de belastingen of het vloekverbod. Vaker worden meer algemene opmerkingen gemaakt die te maken hebben met de verhouding burger-gemeente. Zo vindt men dat er te weinig naar burgers wordt geluisterd, er meer voorlichting moet komen en dat er vooral gewerkt moet worden aan zaken waar inwoners iets aan hebben.

Enkele voorbeelden:

‘Als ik burgemeester was zou ik dichterbij de mensen komen, de ambtenaren op hun duvel geven en de wethouders aan het werk zetten’

‘Ze moeten mensen op de hoogte houden van wat er allemaal speelt in de gemeente. Veel mensen weten niet wat B&W uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld via een mededelingenblad.’

‘Het college luistert te weinig naar de bevolking’

‘Ze moeten meer naar de burgers luisteren. De gemeente is erg vaag.’

4.8 Huisvesting

Twintig jongeren maken opmerkingen over huisvesting. Zij zijn allen 18 jaar of ouder. De meeste van hen vinden dat er te weinig en te weinig betaalbare huisvesting voor Ermelose jongeren is. Desondanks vindt de meerderheid dat er niet in de natuur gebouwd mag worden. Over wonen in omringende plaatsen (Drielanden) wordt niet gerept.

4.9 Voorzieningen

In totaal worden er 104 opmerkingen over voorzieningen gemaakt; 85 zijn kritisch. Meer dan een derde van de jongeren die kritiek hebben, vinden dat er in Ermelo veel te weinig activiteiten voor jongeren zijn. De meesten vinden dat er voor alle jongeren te weing gebeurt, sommigen noemen speciale groepen jongeren: onder de 16 jaar, boven de 20 en jongeren met problemen.

Behalve activiteiten mist men ook ontmoetingsplaatsen. Ze zijn er wel, maar te weinig. ‘Er zou in elke wijk iets moeten zijn; dan gaan ze ook niet in het centrum rondhangen’ (meisje 16 jaar) ‘Dingen waar je doordeweeks ’s avonds kan zijn’ (jongen 15 jaar) ‘Een jeugdhuis, dan heb je iets te doen’ (meisje 13 jaar) ‘Een ontmoetingspunt voor jongeren die niet zo snel naar een café of disco gaan’ (meisje 21 jaar)

Het zwembad is een belangrijke voorziening; het wordt twaalf maal genoemd. Vijf keer in positieve zin, zeven keer als een voorziening die verbeterd moet worden. Het zwembad moet vooral leuker worden en een groter buitenbad krijgen.

De voorzieningen voor teamsporten (voetbal, basketbal) worden veertien maal genoemd, meest in positieve zin. Gewaardeerd wordt ook de bibliotheek.

Bij de voorzieningen die door meerdere jongeren gemist worden vallen speeltuinen voor jongere kinderen en een skatebaan op. ‘Oudere’ jongeren zeggen vaak dat zij die missen voor jongere broertjes en zusjes. ‘Wat ik mis? Niet zoveel, maar ik zou wel willen dat er een skatebaan voor mijn broertje komt. Die is twaalf en voor die leeftijd is er niets te doen in Ermelo.’

Wat de wensen voor voorzieningen ook zijn, een belangrijk criterium voor de jongeren is dat ze dichtbij zijn. Alle opmerkingen over school hebben hiermee te maken: ‘Wat ik niet zou willen missen in Ermelo? School, anders moet ik zover fietsen.’ Een jongen van 14 jaar: ‘Wat ik mis in Ermelo? Een bioscoop, nu moet je naar Harderwijk. Het zwembad zou ik niet willen missen, anders moet je naar Putten’.

4.10 Diversen

Niet alle gemaakte opmerkingen zijn onder te brengen in één van bovenstaande hoofdstukken. Meer werkgelegenheid en voorzieningen voor blinden zijn hier voorbeelden van. Onder de 28 ‘diverse’ uitspraken vallen nog twee onderwerpen op: monumenten en veiligheid.

Dertien jongeren maken opmerkingen over criminaliteit en veiligheid. De meeste zijn meisjes. Zij vinden dat het beter kan met de veiligheid in Ermelo. ‘Ze moeten wat doen aan die agressieve gabbers bij het gemeentehuis’, zegt een veertienjarig meisje.

Drie van hen brengen veiligheid in verband met drugs. Ideeën om de veiligheid te vergroten zijn er ook. Zo pleit een scholiere van Groevenbeek voor het niet verplaatsen van de Driesprong naar de Paul Krugerweg omdat ze verwacht dat er anders meer drugsoverlast komt. Een meisje van 19 jaar: ‘Ze moeten meer doen aan de bestrijding van criminaliteit en drugs.’ Een leeftijdgenoot: ‘Als ik burgemeester was zou ik zorgen voor meer controle in winkels in verband met diefstal’.

Een vijftal jongeren heeft oog voor monumenten en hoopt dat Ermelo die kan behouden. Zij willen een ‘strenge’ monumentenlijst en noemen Veldwijk en ’s Heerenloo als gebieden die zo mooi zijn dat ze niet mogen veranderen.

4.11 Top tien van meest gewaardeerde zaken in Ermelo

IK ZOU NIET WILLEN MISSEN:

(N=161 uitspraken)

                                                aantal uitspraken % van het totaal

1. uitgaansgelegenheden        36                             22,5

2. de natuur                          29                         18,1

3. winkels                                 18                         11,3

4. sfeer in het centrum        14                         8,8

5. openbaar vervoer                 12                             7,5

6. plaza                                 10                             6,3

7. sportvoorzieningen        9                         5,6

8. niet bouwen in de natuur 8                         5,0

9/10 zwembad                         5                         3,1

school dichtbij                         5                          3,1

 

4.12 Top tien van de meest gemiste zaken in Ermelo

IK MIS:

(N=379 uitspraken)

                                                                                          aantal uitspraken    % van het totaal

1. meer uitgaansgelegenheden (aantal)          53                     13,9

2. meer soorten uitgaansgelegenheden           31                     8,2

3. latere sluitingstijden uitgaansgelegenheden 27                         7,1

4. activiteiten voor jongeren                   24                     6,3

5. inspraak voor jongeren                          19                         5,0

6. meer winkels                                          17                     4,5

7. huisvesting                                          14                         3,7

8. veiligheid                                          13                     3,4

9/10 fietsen in de Stationsstraat                  10                            2,6

skatebaan                                                  10                             2,6

 

 

5 Als ik burgemeester was…..

Op de vraag wat zou je doen of laten als jij burgemeester was, zijn de meeste en de meest uitgebreide antwoorden gegeven. Van de 150 jongeren wisten slechts 12 er niets op deze vraag te zeggen. Een derde van de jongeren vindt dat de burgemeester zich moet inzetten voor betere uitgaansmogelijkheden voor jongeren.

De antwoorden zijn verwerkt in de resultaten die in hoofdstuk 4 zijn beschreven. De meeste jongeren vonden het een leuke vraag (‘Ik heb altijd gewild dat ze me dat vroegen’), maar wel moeilijk om te beantwoorden. Na een grapje ‘Ik zou lekker veel frikandellen eten en in de gouden koets gaan rondrijden’ kwam steevast een serieus antwoord. Hieronder volgt een greep uit hun opmerkingen.

 

Als ik burgemeester was zou ik……

… actiever worden

… meer voor jongeren doen

… meer naar jongeren luisteren

… meer voor de jeugd organiseren

… zorgen voor een gezellige sfeer

… Veldwijk verplaatsen in verband met de zelfmoordpogingen voor de trein

… fietsen in de Stationsstraat

… de openingstijden versoepelen

… grote feesten geven

… meer leuke uitgaansgelegenheden maken

… daadwerkelijk christelijk beleid uitvoeren

… de winkels op zondag open doen

… de bureaucratie aanpakken

… niet toestaan dat er in de natuur gebouwd wordt

… de macht van de wethouders beperken

… meer fietspaden aanleggen

… nog een groter winkelcentrum maken

… de veiligheid verbeteren

… meer rekening houden met jongeren

… een jongerenraad oprichten

… meer speeltuinen aanleggen

… house-party’s organiseren

… meer kerken bouwen

… een groter zwembad bouwen

… een socialer en milieuvriendelijker gezicht geven

… het loket op het station langer open doen

… meer hondenpoepplekjes aanleggen

… alles zo laten

… meer van me laten horen; hij is net zoiets als Beatrix, heeft weinig te vertellen en is meer voor de show

 

Als ik burgemeester was zou ik niet…..

… zoveel geld over de balk gooien

… zo slecht naar de bevolking luisteren

… zoveel vergunningen laten bestaan; het heeft geen zin om voor elk lullig dingetje een vergunning aan te vragen

… meer buitenlanders binnenlaten

… voor het minste of geringste commissies oprichten

… meewerken aan het bouwen van schadelijke fabrieken

… auto’s in de Stationsstraat laten rijden

… minder organiseren, maar meer

… de Hema weghalen

… alles volplanten met huizen

… de sluitingstijden vervroegen

… het centrum toetakelen met al die groene lampen

… mooie gebouwen laten slopen

… de economie laten voorgaan

… burgemeester willen blijven

… zo weinig mijn gezicht laten zien; ik -en ik denk meer mensen- zou niet weten hoe die man eruit ziet

 

 

6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

 

 

Conclusies:

 

* Uitgaan is momenteel hét onderwerp van gesprek onder Ermelose jongeren. Maar er zijn nog veel meer zaken waar zij over nadenken en een mening over hebben. Voorbeelden hiervan zijn: de inrichting van het centrum, de natuur, verkeer, inspraak, huisvesting, veiligheid en voorzieningen.

* De ondervraagde Ermelose jongeren kunnen hun mening goed verwoorden. Zij leggen vaak uit waarom ze iets vinden en geven suggesties over hoe het volgens hen zou kunnen verbeteren.

* Het mag dan een algemeen bekend feit zijn dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in politiek, uit de enquête blijkt dat zij wel geïnteresseerd zijn in hun leefomgeving;

* De bereidheid om aan de enquête mee te werken is groot. Hoewel een groot aantal zegt de vragen moeilijk te vinden, nemen zij de enquête serieus en denken ze goed na over de vragen. Ze vinden het leuk dat er naar hun mening gevraagd wordt en zouden wel willen dat dit vaker gebeurt.

* Veel jongeren menen dat er in Ermelo te weinig rekening met jongeren gehouden wordt. Dit is op te maken uit de wens om meer activiteiten en voorzieningen voor jongeren. Maar ook uit de opmerkingen dat er te weinig naar jongeren wordt geluisterd en er meer inspraak voor jongeren zou moeten komen.

* Het is zinnig om jongeren te betrekken bij het nadenken en uitvoeren van jeugdbeleid. Dat blijkt zowel uit de antwoorden op de enquêtevragen als aan de manier waarop de zeven jongeren hebben gewerkt aan de voorbereiding, uitvoering en verwerking van de enquête.

  

Aanbevelingen:

Ermelo kan meer aan de wensen van jongeren tegemoet komen als:

* de gemeente een samenhangend jeugdbeleid maakt, waarin aandacht besteed wordt aan alle (groepen) jongeren. Dus ook de meerderheid van de jongeren die geen overlast veroorzaakt;

* in het jeugdbeleid aandacht besteed wordt aan onderwerpen die jongeren belangrijk vinden;

* de gemeente onderzoekt waar de jongeren zitten en wat zij nodig hebben. Bij dit onderzoek moet ook de mening van de jongeren betrokken worden;

* jongeren gehoord en betrokken worden bij beslissingen die de gemeente over hen neemt (jeugdparticipatie);

* de voorlichting verbeterd wordt, bijvoorbeeld door het uitgeven van een eigentijdse Jeugdwegwijzer waarin de mogelijkheden en voorzieningen staan die er zijn in Ermelo voor jongeren (scholen, sport, recreatie, (kerkelijk) jeugdwerk en andere voorzieningen);

* jongeren meer betrokken worden bij de politiek. Met de verkiezingen in aantocht kunnen scholen, de gemeente en de politieke partijen hieraan samenwerken;

* het jongerencentrum ruimere openingstijden krijgt zodat jongeren minstens zes dagen per week ’s middags en ’s avonds ergens terecht kunnen;

* creatiever gebruik gemaakt wordt van de in het dorp aanwezige voorzieningen. Bijvoorbeeld een filmhuis in de Dialoog, een jongerenhoek en een computeruur (internet) in de bibliotheek en meer samenwerking (sportuitwisseling) met Groot Emaus.