Reconstructievoorstel Harderwijkerweg

geplaatst in: 2009 | 0

Hierna staat in grote lijnen de tekst die PE raadslid Rene Arts namens Progressief Ermelo is uitgesproken in de raadsvergadering van  26 februari 2009.

Over het reconstructievoorstel voor de Harderwijker en Putterweg heeft Progressief Ermelo lang nagedacht en veel gepraat binnen de fractie. We hebben veel brieven gezien en mensen gesproken. Ook zijn we bij de veel besproken avond in de Dialoog geweest. Tevens hebben we een verkeersdeskundig advies gevraagd. Op die informatieavond valt overigens best wat kritiek te hebben, al was het maar dat de bijeenkomst gehouden werd in een veel te kleine zaal.
Maar uiteindelijk is daar een standpunt uitgekomen.

 

Ik begin met de afsluiting van de lanen.

Wij beseffen dat aan het plan zoals het er nu ligt bepaalde nadelen kunnen kleven, zoals het feit dat bewoners van bijvoorbeeld de Vondellaan en andere lanen vaker om moeten rijden. En dat de vuilniswagen soms (1 keer per week) achteruit zal moeten rijden. Dit zijn zo wat voorbeelden.

Maar nu de andere kant.
Wij zijn tevreden met het stuk van de Hardewijkerweg dat al heringericht is. Het College is aan een aantal oorsponkelijk levende bezwaren tegemoet gekomen, zoals de mogelijkheid om vanuit de huisartsenpraktijken met spoed uit te kunnen rijden. Ook de ambulancedienst is akkoord, onder andere omdat de middengeleider verlaagd is.
Ook voldoet het plan aan voor PE belangrijke voorwaarden. Wij denken bv dat de veiligheid voor fietsers langs de Harderwijkerweg een stuk groter wordt als het college voorstel wordt uitgevoerd.
Ook de leefbaarheid van de wijken is aan de orde.
Een deel van de lanen zal verkeersluwer worden. De lanen waarvoor dat misschien niet geldt zullen ook heringericht worden als 30 km zone.
Ook zal door de geleidelijke, meer constante doorstroming van het verkeer op de Harderwijkerweg de geluidsbelasting en de milieubelasting afnemen, want auto’s hoeven minder op te trekken.
Het niet meer kruisen van autoverkeer voor fietsend verkeer op de Harderwijkerweg vinden wij een wezenlijk punt.
Ook komen er voor fietsers en voetgangers meerdere oversteekplaatsen.

Er moet wat gebeuren, we kunnen niet ontkennen dat het verkeer voorlopig zal toenemen. We moeten wat aan de veiligheid doen.
Wij steunen in grote lijnen het collegevoorstel, dus ook een herinrichting met middengeleider, wat snelheidsremmend zal blijken te werken. Toch heeft PE nog wel wat vragen en wensen.
Wij zouden graag zien dat het fietspad voor het Moslaantje blijft bestaan. Wij hebben echter begrepen dat het college hier uit lijkt te komen met de omwonenden.

Ook zijn we bang dat de situatie bij het Sterrenbosweggetje wat onoverzichtelijk wordt. We verzoeken het college om hier nog eens naar te kijken.
Het gevoel van een aantal bewoners, waarom blijft die laan wel open, kunnen we wel begrijpen.

Ook vragen wij te bekijken of er mogelijkheden zijn het achteruitrijden van met name de vuilniswagen in de af te sluiten lanen te voorkomen? Een suggestie van onze fractie is om vanaf de Harderwijkerweg met een klappaal te werken (uiteraard met een sleutel). (De wethouder deed ons de toezegging hier serieus naar te kijken als de evaluatie hier aanleiding toe geeft).

Wij vragen het college de Plaatselijke werkgroep toegankelijkheid goed te betrekken bij de exacte uitvoering van de plannen.

Wij ondersteunen de vragen en wensen van de fietsersbond. De fietsersbond vindt het jammer dat er niet op grotere delen van de fietspaden asfalt gebruikt kan worden. Ook zijn we benieuwd naar de juridische positie van de fietser, die een stukje tegen het verkeer in moet rijden om bij een oversteekplaats te komen.

We vragen aandacht voor de huisartsen. Zij kunnen nu wel de Harderwijkerweg op, maar kunnen dan niet met dezelfde auto snel de achterliggende wijken in. Wij vragen het College hiervoor een oplosing te zoeken.
We hebben als PE ook aandacht gevraagd voor andere specifieke situaties. (De wethouder deed de toezegging hier naar te kijken).

Wat betreft de evaluatie over 2 jaar. Goed dat die er komt. Het lijkt onze fractie wel handig om dan cijfers beschikbaar te hebben over de huidige verkeersintensiteit, een 0 meting dus voor uitvoering van de plannen? (De wethouder deed de toezegging al over een jaar te evalueren). Het is dan nog mogelijk de lanen zonodig weer open te stellen.

Rene Arts