Afronding project Telgtereng

geplaatst in: 2009 | 0

In de raadvergadering van 11 juni stond op de agenda hoe het project telgter eng afgerond zou moeten worden nu de verhuizing van de sportvereniging niet doorgaat. Raadslid Laurens Klappe vertelde dat de fractie van PE in de afgelopen tijd met grote nieuwsgierigheid naar de brievenbus heeft gekeken omdat er een notitie van het college verwacht werd over hoe nu verder met de mogelijkheden voor het realiseren van goedkope en betaalbare woningen in Ermelo. Helaas, niets van dit alles.

 

Zijn bijdrage verder:

We vinden het dan ook onbegrijpelijk dat er, sinds op 16 april het besluit genomen is om te stoppen met de TE, niets meer vernomen wordt van de kant van het college. We zijn nu bijna twee maanden verder en er is geen enkel zicht op enige actie. Beschouwt u zich een jaar voor de verkiezingen al als demissionair?
In eerdere stukken (ter voorbereiding op de go-no go notitie en in de kwartaalrapportage is gesproken over de mogelijkheid andersoortige woningen te realiseren  op al in ontwikkeling zijnde locaties. Hier horen we helemaal niets meer over.
Ook de meningsvormende behandeling van de notitie afronding TE is voor het college blijkbaar geen aanleiding geweest met aanvullende informatie te komen. Niet op het juridisch gebied (over de juiste afhechting van het project, niets over de gesprekken met de clubs en ook niet op hoe nu verder met het realiseren van woningen.
Van de zijde van onder andere DVS hebben wij vernomen dat zij nog steeds geen formele melding van opzegging van het contract hebben mogen ontvangen en dat er ook nog geen overleg heeft plaatsgevonden over de mogelijke consequenties van het raadsbesluit.
Tijdens de vorige vergadering heeft de fractie van PE aangegeven dat  naast de 3 door u genoemde redenen om de overeenkomst te beëindigen een 4-e ontbrak: geen groen licht van de gemeenteraad als hoogste orgaan. Dat was feitelijk de situatie. Of moeten we er van uitgaan dat u dit ooit als een serieuze mogelijkheid gezien heeft?
Het gebrek aan actie van de kant van het college levert o.i. een gebrekkig raadsvoorstel op.  Zolang niet duidelijk is op basis van welke tot ontbinding van de contracten wordt overgegaan, is het voor de raad niet mogelijk kennis te nemen van en in te stemmen met de afronding/afhechting en de daaraan gekoppelde verplichtingen.
De punten 2 t/m 4 uit het voorstel zullen onontkoombaar zijn maar kunnen niet geëffectueerd voordat duidelijkheid bestaat over de wijze van afronding.
Punt 5 uit het raadsvoorstel, kennis nemen en in te stemmen met de structurering van het proces tot realisering van goedkope woningen is ons te vaag geformuleerd. Te meer daar u zelf aangeeft (onder II.2 (bl 5) dat u niet geheel weet met welke kaders u aan de slag moet gaan. Wat Progressief Ermelo betreft dient u:
• Onderzoek te doen naar alle mogelijk middelen om te komen tot het zo goedkoop mogelijk aanbieden van woningen aan de beoogde doelgroep, inclusief het onderzoeken van mogelijkheid:
o tot uitgifte in de vorm van erfpacht
o het ontwikkelen van bouwlocaties door middel van particulier opdrachtgeverschap
o het genoegen nemen met een lagere grondopbrengst van de lopende projecten die bedoeld waren om geld te generen voor de realisatie van de verplaatsing van de sportverenigingen
• Onderzoek te doen naar het maximaal gebruik van mogelijkheden van rijkssubsidiemogelijkheden in kader van stimulering stilvallende projecten
• Voor het kunnen realiseren van goedkopere woningmogelijkheden alle projecten die nog niet in een de afrondende fase zijn, en waarvan de gemeente eigenaar is en/of waar Uwoon bij betrokken is, opnieuw te beoordelen op deze mogelijkheden (met als voorbeelden: Trefpunt, Oude Arnhemse Karweg, Taweb, Van de Vlis – Postlaantje, Driesprong, Hanengewei en Kerkdennen)

Tot slot
We willen dat er voor alle betrokkenen, met name met betrekking tot de verplaatsing van de sportverenigingen,  snel duidelijkheid komt. Om die reden is PE er tegenstander van als nu nogmaals onderzocht gaat  worden of de Zanderij niet toch geschikt kan zijn voor de sportclubs.