Algemene beschouwingen

geplaatst in: 2009 | 0

Het versnellen van de wijkenaanpak, een duurzame besteding van het geld dat we krijgen van de verkoop van de Nuon-aandelen, een concrete en snelle aanpak van de gemeentelijke communicatie en de Stemwijzer inzetten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat waren de voorstellen die fractievoorzitter Aline Verhoef-Franken deed tijdens de Algemene Beschouwingen bij de Kadernota, de hoofdlijnen voor de nieuwe begroting, in de raadsvergadering van 11 juni 2009.
De moties over het communicatieplan en de Stemwijzer kregen helaas niet de steun van de meerderheid van de raad.

 

Algemene beschouwingen Kadernota 2009, Progressief Ermelo
Raadsvergadering 11 juli 2009-06-03

Bij de terugblik op het jaar 2008, in de vorige raadsvergadering, heb ik het college opgeroepen meer lef te tonen en door te pakken. Het ging onder andere om de woningbouwprojecten, de aanpak van het winkelcentrum/de Stationsstraat en de sociaal culturele accommodaties.
Van twee wethouders kreeg ik in diezelfde vergadering al reactie. Ik denk dus dat die boodschap in het algemeen wel is overgekomen.

Dat hoef ik dus niet te herhalen en dus kan ik onze tijd gebruiken voor een aantal andere belangrijke punten.

En laat ik de traditie van eerdere beschouwingen van PE maar doorzetten, we hebben toch allemaal zo onze stokpaardjes.
Ik zal in de laatste algemene beschouwingen in deze raadsperiode nog een keer een sociaal rood onderwerp, een groen onderwerp en twee communicatie-onderwerpen bij de kop pakken.

Sociaal rood

In de Kadernota wordt het wijkgericht werken amper benoemd. Er wordt in het algemeen geld gereserveerd voor de uitvoering van de WMO, maar volgens mij is dat alles.
Wél hebben we net een raadsbrief ontvangen over de voortgang van de wijkaanpak. En waar we bang voor waren en waar we al meerdere keren voor gewaarschuwd hebben gebeurt nu weer: de voortgang vertraagt.
We blijven hangen in overleggen en stapels papier.

We willen aan de slàg in onze wijken. Daar gebeurt het dagelijks, daar hebben inwoners behoefte aan zorg, aan contact met elkaar, aan activiteiten in de wijk, aan een prettige leefomgeving, aan mogelijkheden om mee te doen.

Zorgvuldigheid is prima, het betrekken van inwoners bij het opstellen van de plannen vanzelfsprekend ook.
Maar we zijn al jaren bezig, in 2008 is het in het kader van de WMO opnieuw opgepakt, en zoals het er nu naar uitziet zijn we dit hele jaar nog aan het plannen maken en beginnen we pas in 2010. Echt een verhaal van gemiste kansen.

Groen

Onze Nuon-aandelen worden verkocht. Het college heeft dit besloten en de meerderheid van de raad is hiermee akkoord.
Wij zijn tegen verkoop, maar willen nu op z’n minst afspreken dat we, als we dan toch gaan verkopen, we het geld op een goede wijze gebruiken.
Dat is voor ons inzetten op duurzaamheid. Het gaat dan onder andere over duurzame energie, hoe worden we een energieneutrale gemeente?
Dat betekent bijvoorbeeld gegarandeerd groene energie voor onze eigen gemeentelijke gebouwen en het stimuleren van bijvoorbeeld zonnepanelen voor onze inwoners.

Maar we kijken ook breder naar het klimaatbeleid. Binnenkort komt de klimaatvisie op de agenda van de raad. Goed als er dan voldoende geld is om ook concreet en snel aan de slag te gaan.

We verzoeken het college om bij de komende meerjarenbegroting de Nuon-inkomsten in beeld te brengen en te reserveren voor dit groene beleid.

Communicatie

Bij het derde onderdeel van deze beschouwing gaat het over communictie, met daarbij twee concrete punten: het communicatieplan en de Stemwijzer.

1. Communicatieplan

Het college stelt voor een nieuwe communicatieplan op te stellen. Op zich prima. Maar we willen het college hierbij wel twee belangrijke punten meegeven.

Ten eerste: Wij willen dat u met een kort en bondig plan komt, waarin de nadruk ligt op mogelijkheden voor verbeteringen en de concrete uitvoering daarvan.
Ten tweede willen we dat u de uitkomsten van het rekenkameronderzoek (die binnenkort beschikbaar zijn) daarin betrekt.

Dat scheelt weer werk, tijd en geld.
Naast een goed werkbaar plan levert dit hopelijk ook een kostenbesparing op. Het geld dat we dan over hebben van de geraamde 40.000,- euro kunnen we gebruiken voor de concrete uitvoering van de plannen.

Omdat wij dit een belangrijk punt vinden, hebben we onze visie vastgelegd in een motie, die mede wordt ingediend door de Dorpspartij Ermelo.

2. Stemwijzer

En laten we zelf als politiek het goede voorbeeld geven.
De gemeenteraadsverkiezingen van 2010 komend eraan. Laten we de kiezers duidelijk maken waar we als partijen voor staan.

Een prachtig instrument daarvoor is de lokale Stemwijzer. Kiezers kunnen via internet stellingen beantwoorden en kunnen vervolgens zien wat de mening van de deelnemende partijen is. Zo komen ze bij de partij of partijen die het dichtst bij hun eigen mening staan.

Ons voorstel is om als gemeente Ermelo een Stemwijzer te laten ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan onze kiezers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarom leggen we via een motie aan onze mede-raadsleden het besluit voor om de Stemwijzer in te zetten. Deze motie dienen we samen in met de fractie Gemeentebelang.

Tenslotte

Mede-raadsleden, college, laten we het laatste deel van deze raadsperiode nog een tandje bijzetten. Er is nog veel te doen.

Wij hopen met deze bijdrage duidelijk te hebben gemaakt waar we als Progressief Ermelo op willen inzetten.
We hebben daarbij vier concrete voorstellen gedaan:
– een versnelling van de wijkaanpak
– het Nuon-geld duurzaam besteden
– een concrete aanpak van de gemeentelijke communicatie
– het inzetten van de Stemwijzer bij de komende verkiezingen.

We horen graag uw reactie!