Bestemmingsplan buitengebied

geplaatst in: 2009 | 0

Algemeen
Het vaststellen van het bestemmingsplan voor het buitgebied is een groot project gewroden. Het heeft naar de mening van de fractie van Progressief Ermelo te lang geduurd.
Daardoor hebben er intussentijd vele ontwikkelingen plaatsgevonden die door nieuw bestemmingsplan rechtgebreid moeten worden. Een bestemmingsplan is belangrijk omdat het rechtszekerheid moet bieden. Aan zowel betrokkene, maar ook aan omgeving.
Het komt de geloofwaardigheid van de gemeente niet ten goede als kennelijk veel onjuist bestemde zaken alsnog gelegaliseerd worden. Volgens de fractie van PE wordt daardoor enerzijds de brutale beloond en anderzijds heeft de handhaving dan blijkbaar gefaald.


Als voorbeeld kan de gang van zaken met de meergeneratie woningen genoemd worden. Hier komen we later nog op terug.
Het vaststellen van dit nieuwe bestemmingsplan is een veelomvattend project geworden.
We willen de organisatie een compliment maken voor de uitvoerige en zorgvuldige behandeling. Er zijn vele zienswijzen ingediend die over het algemeen zorgvuldig gewogen zijn. Wij realiseren ons dat niet iedereen in het gelijk gesteld worden en dat niet altijd tegemoet gekomen kan worden aan wensen van de betrokkenen.
Tot op het laatste moment is gewerkt aan het beantwoorden en reageren op reacties en inspraak.
Het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan en de beoordeling van de zienswijzen moet naar de mening van Progressief Ermelo geschieden op basis van een door de gemeente ontwikkelde  visie op het buitengebied. Voor ons zijn daarbij onder andere leidend: het landschapsbeleidsplan,  de structuurvisie, het recreatieve karakter van ons dorp en  het streven naar duurzaamheid.
Het buitengebied moet, met inachtneming van de vitaliteit, zoveel mogelijk zijn agrarische bestemming kunnen houden. Bedrijfsmatige ontwikkelingen horen daarom thuis op een industrieterrein. En er moet geïnvesteerd worden in behoud en versterken van natuur.
Met dit in het achterhoofd moeten wij constateren dat het werk nog niet helemaal af is. En het is de vraag of het verstandig is om vanavond tot besluitvorming over te gaan.
Natuurlijk willen veel mensen nu eindelijk wel eens weten waar ze aan toe zijn. Het huidige traject loopt ook al weer zo’n 5 jaar. Tegelijk zijn er nog zoveel nieuwe stukken (onderzoeken) aan het dossier toegevoegd dat nu besluiten geen recht doet aan de zorgvuldigheid en de belangen van mensen en organisaties.
Onderdelen

Mochten we toch tot besluitvorming overgaan dan kunnen we opmerken dat we het op hoofdlijnen eens kunnen zijn met de beoordelingen van de kant van het college.
Op een aantal onderdelen echter niet.
Dit zijn:
• Het gebruik van het motorcrossterrein
• De situering van de stormbaan
• Het verruimen van de gebruiksmogelijkheden van het pand Telgtereng 228 (ondanks dat  eventuele nieuwbouw er kwalitatief beter uit ziet)
Tot slot willen we opmerken dat wij voorstander zijn van het behoud van de oorspronkelijke bestemming van de meergeneratiewoningen.