Schaapskooi financieel geschoren

geplaatst in: Algemeen | 0

Ermelo’s Weekblad, 23 maart 2011 – De welzijn- en cultuursector in Ermelo reageert geschokt op de voorgestelde bezuinigingen waardoor ze flink worden gekort op hun subsidies. Is er, zo vragen de betrokkenen zich af, wel stilgestaan bij de gevolgen van de subsidieverlaging? En had er vantevoren niet eerst met hen overlegd kunnen worden?

Boekhoudkundige exercitie

“Een vaag plan dat meer weg heeft van een boekhoudkundige excercitie”, oordeelde de heer Vlaming namens de Maatschappelijke Dienstverlening en Stichting Pinel. “In deze tijd zijn de diensten juist steeds meer nodig. Want vijftig procent van de burgers is zonder maatschappelijke dienstverlening niet in staat te participeren in onze samenleving.”

WMO

Arnold Goessen, voorzitter van de Wmo-adviesraad (Wet op de maatschappelijke ondersteuning) viel Vlaming bij: “In de maatschappelijk hoek neemt de druk met vijftien procent toe.” Net als Vlaming gaat hij voor vraaggericht werken, wat veel effectiever is. Hiervoor verwees hij naar de notitie van de Wmo-adviesraad waarin de nieuwe benadering voor het opstellen van het nieuwe Wmo-meerjarenbeleidsplan is beschreven. “Als je deze nieuwe route inslaat scheelt je dat veel geld.”

Vloer aangeveegd

Goessen veegde de vloer aan met de voorgestelde bezuinigingen. “We weten dat we het met minder moeten doen. Maar niet ten koste van de zwakkeren in onze samenleving.”

Voortbestaan in gevaar

Daarnaast kwam de klap van de voorgestelde bezuiniging hard aan bij Stichting Schapedrift. Secretaris Dirk de Vries Reilingh vreest voor het voortbestaan van de Schaapskooi wanneer de jaarlijkse subsidie met veertigduizend wordt verlaagd. “Er wordt aangegeven dat de subsidieverlaging verband houdt met het niet langer vergoeden van de halve formatieplaats van de coördinator van het Bezoekerscentrum. De beroepsmatige ondersteuning is echter onontbeerlijk. Als wij de halve formatieplaats moeten inleveren dan zullen wij, hoe erg het ook is, het Bezoekerscentrum moeten sluiten. Daarmee komt ook de Schaapskooi en de kudde in gevaar.” (Zie ook www.ermelosweekblad.nl).

Toerisme

Daarnaast ziet het Veluws Bureau voor Toerisme haar activiteiten op de tocht staan, Stichting Culturele Dialoog Ermelo en Overlegorgaan Ontwikkelingssamenwerking Ermelo.

Visie ontbreekt

Vrijwel de voltallige gemeenteraad was het met de insprekers eens dat het de bezuinigingsvoorstellen aan visie ontbreekt. “Dat wordt het meest zichtbaar in het onderdeel welzijn”, vond CDA-fractievoorzitter Esther Heutink. “Het blijft redelijk vaag waarom er voor welke bezuiniging gekozen wordt.”

Onvoldoende informatie

Volgens PE-fractievoorzitter Aline Verhoef bieden de voorstellen onvoldoende informatie om een besluit te kunnen nemen. “Benut daarom de tijd om zo veel mogelijk inzicht in de effecten te krijgen”, sommeerde zij het college, “door ondermeer in gesprek te gaan met organisaties.”

Huiswerk gedaan

Het college zei echter haar huiswerk te hebben gedaan volgens de route die met de raad is afgesproken. Wat op instemming van VVD-fractievoorzitter Hans de Haan kon rekenen. “Dit hebben we ons zelf gebracht. Je moet echter wel een visie hebben om op bepaalde beleidsterreinen keuzes te maken.” De subsidieontvangers hoeven evenwel niet op de steun van de VVD te rekenen. In de voorgestelde bezuinigingen wordt volgens De Haan de kans gezien om iets aan de ongebreidelde subsidiehonger te doen. Het college beloofde zich opnieuw te buigen over de bezuinigingsronde en gaat om tafel met de betrokken partijen.