Wegcategorisering

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van donderdag 31 januari 2013 is gesproken over de wegcategorisering. Een door CDA, PE, CU en SGP ingediend amendement (en door GB en DE ondersteund) heeft er voor gezorgd dat het aantal varianten waarover inspraak mogelijk is, is uitgebreid.

Voor het vernieuwen van het GVVP, het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, is een traject vastgesteld, dat uit een aantal stappen bestaat.
De eerste stap is het vaststellen van de wegcategorisering, die als onderlegger dient voor het nieuwe GVVP.
Het bureau Oranjewoud heeft een groot aantal varianten doorgerekend, waarbij telkens een of meer straten van regiem veranderen, dat wil zeggen: ze worden doorgaand, of juist niet doorgaand voor het verkeer. De gevolgen zijn vaak aanzienlijk. Sommige straten gaan er op vooruit, andere op achteruit.
Afgesproken is dat er nu een aantal varianten in de inspraak worden gebracht.
Als aanloop hiertoe moeten we vanavond besluiten welke varianten we aan de Ermelose inwoners voorleggen.
Progressief Ermelo vindt de komende inspraak van grote waarde, maar dan moet er wel wat te kiezen zijn. Daarom ligt er een amendement om de varianten, die het college voorstelt, uit te breiden met enkele varianten, die misschien een beter antwoord zouden kunnen geven op de verkeersproblemen, die sommige straten in onze kom ondervinden.
Wij willen nu niet vooruitlopen op de uitkomsten van de inspraak, maar het is voor Progressief Ermelo van groot belang dat in het uiteindelijke GVVP voldoende aandacht besteed wordt aan het aspect leefbaarheid. Daarbij spelen zowel de intensiteit als de snelheid van het verkeer een rol. Wij hebben daar uiteraard een eigen mening over, maar we willen nu toch eerst de resultaten van de inspraak afwachten.
Wij hopen dan ook dat er goed en constructief gebruik gemaakt zal worden van de geboden inspraakmogelijkheid en we zijn erg benieuwd naar de resultaten.