Het GVVP

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van 28 november jl. werd  het voorstel voor een nieuw GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan) besproken. Het was de afsluiting van een lang traject, dat veel tussenstappen kende, zoals de nota wegcategorisering, de nota Julianalaan, de Fietsnetwerknota, de nota Verkeersregelinstallatie Telgteroverweg en de nota spoorondertunneling.
Al met al zijn we tevreden met het eindresultaat, waarin de fiets  flink aandacht krijgt.

Zo spreekt het ons bijzonder aan dat in het raadsvoorstel staat dat het fietsgebruik sterk gestimuleerd moet worden als hèt alternatief voor de korte afstand. Dit uitgangspunt klinkt ons als muziek in de oren. Wij zouden het zelf opgeschreven kunnen hebben!  De korte afstand betekent naar ons idee de hele bebouwde kom van Ermelo. Als er werkelijk een grootscheepse overstap zou plaatsvinden van de auto naar de fiets, dan zouden daarmee al heel wat verkeersproblemen opgelost worden. Daar horen natuurlijk concrete maatregelen bij. Het verheugt ons daarom dat er in het raadsvoorstel sprake was van het sluitend maken van het fietsnetwerk.
Verder zijn we blij dat het ruimtegebrek in de stationsfietsenstalling aangepakt gaat worden.
Bij de uitvoering van het Westflanktracé hebben wij de toezegging gekregen dat er, over de volle lengte, vrijliggende fietspaden zullen worden aangelegd.
Het kruispunt Dirk Staalweg/Hamburgerweg/Paul Krugerweg zal veiliger gemaakt worden voor overstekende fietsers. Het staat voor ons nog niet vast dat hiervoor een rotonde aangelegd moet worden Ook andere oplossingen zijn denkbaar (en veel sneller en goedkoper uit te voeren).
Met de Horsterweg bewoners gaat de wethouder praten over voorzieningen die de leefbaarheid moeten vergroten.
Wij zijn voorstander van de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de drukke scholierenroute Zeeweg-Schaapsdijk.
Tenslotte hebben wij uitgebreid aandacht gevraagd voor de toekomstige verkeerssituatie in de Maximalaan. Na de reconstructie van de Prins Hendriklaan en omgeving, die op stapel staat, moet voorkomen worden dat er een al te grote verkeersdruk ontstaat in de Maximalaan. De wethouder heeft op onze vragen toegezegd dat er extra verkeersdrempels in de laan zullen worden aangebracht en dat er een vrijliggend voetpad komt. Verder zullen er, na een jaar, verkeerstellingen in de laan worden uitgevoerd. Als het nodig is zullen die leiden tot extra verkeersmaatregelen.
Al met al zijn wij tevreden met dit GVVP, dat in de loop van de komende jaren uitgevoerd zal worden (als er tenminste voldoende geld beschikbaar is!).