Algemene Beschouwingen

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Hierbij de algemene beschouwingen zoals die zijn uitgesproken namens Progressief Ermelo in de raadsvergadering van donderdag 19 juni:

“Bij de totstandkoming van deze kadernota waren de beleidsvoornemens van de nieuwe coalitie nog niet bekend. Het is dus logischerwijs een financieel- technisch stuk geworden. Het coalitieprogramma wordt door het College  vertaald in een collegeprogramma en bij de begroting zullen we dit terugzien.

De door de oude Raad vastgestelde Klimaatvisie staat vol ambitieuze doelen. Ook deze periode willen wij vast houden aan die doelen. Wij zouden graag meer inzichtelijk krijgen hoe ver wij zijn bij het behalen van de door ons vast gestelde energie- en klimaatdoelstellingen.
Progressief Ermelo kijkt overigens verder uit naar de uitvoering van al gemaakte afspraken, zoals bijvoorbeeld de inwerkingstelling van de duurzaamheidslening via een revolverend fonds.

Het is goed dat er geld is gereserveerd voor zonnepanelen op basisscholen en wij hopen dat dit krediet zo snel mogelijk hiervoor gebruikt zal worden.
Binnenkort gaan we een nieuw klimaatuitvoeringsprogramma vaststellen. Maar er zal ook meer aandacht moeten komen voor het bevorderen van fietsgebruik en energiebesparing.

Een belangrijke voorwaarde om het fietsgebruik te bevorderen is om te zorgen voor goed onderhouden fietspaden. In verhouding tot het geld wat aan wegenonderhoud wordt uitgegeven, komen de fietspaden er bekaaid van af. Bij het vaststellen van de begroting en het wegenbeheersplan willen we hier rekening mee houden. Het door de Fietsersbond ingediende onderhoudsplan kan een hulpmiddel zijn.
 
Het door de Raad vast gestelde accommodatiebeleid moet niet enkel gezien worden als een bezuinigingsmaatregel. Tijden veranderen en zo ook de vraag vanuit de bevolking. Door samen te werken kunnen verschillende organisaties elkaar versterken en beter inspelen op vragen vanuit de bevolking. Het gaat niet om stenen maar om mensen!
PE is benieuwd naar de nieuwe beleidsvisie van de bibliotheek. Ook willen we graag weten hoever andere organisaties zijn.
 
Wat betreft sport zal onze aandacht nu vooral uitgaan naar de binnensport. Er zal een nieuwe sporthal gaan komen (er wordt zelfs een politiek café voor georganiseerd, kunnen we erg waarderen), immers als PE weten we als geen ander dat je de input van de betrokken mensen en organisaties nodig hebt om goede besluiten te kunnen nemen.
We zijn echter kritisch, samen met verschillende sportverenigingen: we moeten het zo organiseren dat het betaalbaar blijft voor verenigingen. Wat hebben we aan een luxe sporthal met NOC/NSF normen, maar zonder verenigingen die er gebruik van kunnen maken omdat de huur zo hoog wordt dat het onbetaalbaar is?

De nieuwe Participatiewet zal gepaard gaan met een forse inkrimping van de sociale werkvoorziening en van het re-integratiebudget. De toenemende werkloosheid leidt tot extra druk op dit budget. Door maatwerk te bieden en buiten de huidige kaders te denken, willen we het budget zo goed mogelijk besteden.

Door alle extra zorgtaken (Jeugdwet, WMO en de net al genoemde Participatiewet) die we met een kleiner bedrag moeten uitvoeren, gaan we als gemeente anders werken.
We moeten de zorg van onderen-op organiseren; vanuit de wijk met de bewoners werken aan een nieuw systeem. Met het sociale wijkteam hopen we veel vragen op het gebied van welzijn, zorg en opvoeding te beantwoorden.
Voor waar dit niet mocht voldoen: kwetsbare mensen moeten kunnen rekenen op de lokale overheid.

Ik wil mijn betoog graag afsluiten op een positieve toon. Er moet de komende jaren fors bezuinigd worden en daar zullen wij allemaal mee te maken krijgen. Dit kun je als probleem beschouwen of als uitdaging. Wij kiezen voor het laatste en denken dat wij door goed samen te werken met burgers en organisaties in staat zullen zijn om met minder financiële middelen toch een sociaal en groen beleid te voeren!”

Na de inbreng van alle partijen ontstond een debat waarin de nadruk lag op de klimaatdoelstellingen en de meetbaarheid daarvan. De wethouder deed hier een concrete toezegging. Ook ging het veel over de binnensport en de noodzaak van een sporthal.