Vragen aan College over het PGB

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

De fractie van Progressief Ermelo vindt het PGB (persoonsgebonden budget) een prachtig middel om mensen die thuis, hulp of ondersteuning nodig hebben, zelf te laten  kiezen door wie en hoe en wanneer ze geholpen willen worden. De persoon in kwestie kan dus bij toekenning van zo’n budget, zijn eigen thuiszorg en/of ondersteuning kiezen en inkopen. De bedoeling is dat dit recht in de nieuwe WMO en Jeugdzorg ingaande 2015 netjes wordt gecontinueerd en geregeld.

Natuurlijk moet betrokkene (of diens ouders of vertegenwoordiger/netwerk) wel in staat zijn een goede belangenafweging ter zake te kunnen maken. Ook dient de keuze van de hulpvorm welke cliënt voor ogen staat, van goed niveau te zijn. Als aan deze voorwaarden kan worden voldaan dan kunnen hulpbehoevende ouderen, volwassenen en jeugdigen op deze manier zelf regie voeren over de zorgverlening. Onverlet blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan dat mensen (en de meerderheid doet dat)  kiezen voor zorg in natura. In dat geval bepaalt de   zorginstantie de invulling en uitvoering van de hulp aan huis.
Het gaat dus wel ergens om. Vandaar dat de fractie van Progressief Ermelo zich zorgen maakt toen er onlangs berichten in de media verschenen over mogelijke problemen op dit vlak. Het is daarom dat er schriftelijk vragen zijn voorgelegd aan het college van B & W Ermelo.

Zie hieronder de door PE gestelde vragen:

 

Aan het College van B&W,

Vanaf 2015 geldt voor het PGB (Persoonsgebonden Budget) in zowel de WMO als in de Jeugdwet het zogenaamde ‘trekkingsrecht’ via de SVB (Sociale Verzekeringsbank)  Kortweg gezegd betekent dit dat in de toekomst, de PGB budgetten niet meer rechtstreeks worden overgemaakt aan de cliënt maar aan de SVB. De SVB dient daartoe intern een ‘trekkingsrechtsysteem’ op te zetten. En de SVB betaalt dan straks op haar beurt de door de cliënt ingediende nota’s over de ontvangen hulp en ondersteuning.
Maar ook de gemeente heeft vooraf nog een aantal stappen te zetten om het PGB beleid vorm te geven.
Gemeenten en de SVB zijn dus samen verantwoordelijk voor een goede voorbereiding waaronder begrepen een uitgebreide gegevensoverdracht. Over die overdracht van gegevens, is bovendien de toestemming van betrokken cliënten nodig.
Werk aan de winkel dus!

Nu was er onlangs in de media het bericht dat gemeenten worstelen met de voorbereiding van de invoering van het trekkingsrecht PGB. Het bericht suggereerde sterk dat de uitvoering PGB straks gevaar loopt áls er voor eind augustus geen oplossing is!? In dat geval willen gemeenten uitstel van de uitvoering van het trekkingsrecht.

Eén en ander roept bij de fractie van Progressief Ermelo de volgende vragen op:                                                 

– Spelen er op het hierboven geschetste punt problemen tussen Ermelo en de SVB ?
– Zo ja, op welk vlak liggen dan die problemen? Graag een toelichting alsook hoe de
  gemeente van haar kant werkt aan oplossingen.
– Wat zijn de gevolgen vanaf 2015 voor de mensen uit Ermelo die thans een PGB budget
ontvangen in het geval de invoering van het trekkingsrecht wordt uitgesteld?
– En hoe gaat het dan met nieuwe toewijzingen?