Geen woorden maar daden

geplaatst in: Algemeen | 0


In de voorbereidende commissievergadering was het al zonneklaar; politiek bezien waren er geen bezwaren tegen het beschikbaar stellen van het krediet voor de nieuwbouw van de RKPWA school. Mooi immers dat het nu zover was. Een feestelijk moment voor schoolbestuur, directie, personeel, ouders en niet te vergeten de kinderen. Alle fracties zaten zo’n beetje op deze lijn. Tot zover alles goed. Namens Progressief Ermelo zagen we de nieuwbouw echter graag duurzaam en energie neutraal. Die intentie was wel uitgesproken maar stond als zodanig niet zwart op wit in het raadsvoorstel. En dat wilden wij toch graag zo besluiten. In de CU vonden we al snel een medestander.

Eerlijk gezegd had ik best goede verwachtingen dat we in de raadsvergadering brede steun zouden krijgen. Maar het liep allemaal anders.
Voor de meerderheid in de raad had onderstaande motie geen meerwaarde.

DE GEMEENTERAAD IN VERGADERING BIJEEN OP DONDERDAG 23 APRIL 2015,

CONSTATERENDE DAT:
Het college heeft besloten de vervangende nieuwbouw van de RKPWA te bekostigen;
De raad nu wordt gevraagd het daartoe gereserveerde krediet beschikbaar te stellen;

OVERWEGENDE DAT:
De gemeente duurzaamheid als uitgangspunt hanteert op alle terreinen;
Deze ambitie ook zo staat verwoordt in het collegeprogramma;
De gemeente een voorbeeldfunctie heeft in het stimuleren van burgers, organisaties, ondernemers en instellingen om gebruik te maken van duurzame energie;

DRAAGT HET COLLEGE OP:

Als randvoorwaarde bij de nieuwbouw van de RKPWA mee te geven:
Het schoolgebouw energie neutraal dient te zijn

om in overleg met het schoolbestuur deze voorwaarde in het bouwplan op te nemen en de uitwerking van dit plan met financiële onderbouwing voor te leggen aan de raad

Fractie Progressief Ermelo,        Fractie ChristenUnie
Alex Kleijnen                Folkje Spoelstra

Jammer dat we onvoldoende duidelijk hebben kunnen maken dat de eis van een duurzaam energie neutraal gebouw persé niet hoeft te betekenen dat er geld bij moet. Dat was namelijk een van de belangrijkste tegenwerpingen van andere fracties. Daarmee werd echter voorbij gegaan aan de genoemde mogelijkheid om bijvoorbeeld via een lease constructie zonnepanelen op het dak te plaatsen. Met hetgeen hiermee wordt bespaard aan energiekosten is de investering financieel afgedekt. Tel uit je milieuwinst! Jammer ook dat het niet nodig werd gevonden te erkennen dat de gemeente/het college een actieve rol heeft te vervullen in de nieuwbouw van de RKPWA als het gaat om duurzaamheid. Laat dat nou maar gewoon aan de school zelf over, vond het CDA. Ik was verbaasd.
Zoals gezegd, de motie werd dus verworpen, ondanks onverwachte bijval van de VVD. De conclusie is dat we nu maar moeten afwachten óf de duurzaamheid die met de mond wordt beleden toch straks wordt waar gemaakt in de nieuwe RKPWA.

De tweet van onze wethouder Laurens Klappe dekte de lading van het debat in de raad achteraf nog het beste: “Gemeenteraad Ermelo unaniem akkoord met nieuwbouw Willem Alexanderschool aan Pretoriusplein. Met aandacht voor duurzaamheid”.