Kadernota 2016 – Algemene Beschouwingen

geplaatst in: Algemeen | 0


Op 9 juli was het weer zover, de behandeling van de Kadernota 2016. Dit wordt vaak gezien als een soort politiek hoogtepuntje. Ook voor de fractievoorzitters, want die mogen dan overal over praten. Je geeft dan je visie op het komende jaar en brengt je speerpunten nog eens onder de aandacht; dat zijn de Algemene Beschouwingen.

De Kadernota zelf bevat de uitgangspunten voor de begroting voor 2016. De Kadernota is vaak het moment om door middel van moties en amendementen aan te geven waar je een beleidswijziging zou willen. PE diende een amendement over de Westflank in namens de hele Raad. Ook dienden we met het CDA en de CU een motie in om het overschot op de WMO te reserveren voor sociale doelen. Beide moties zijn aangenomen. Verder dienden we samen met BBE en CU een motie in om de gevolgen van de hoogte van leges voor gastouders te beperken. Deze laatste motie haalde het helaas net niet. De tekst van de Algemene Beschouwingen die ik in de raadsvergadering uitsprak volgt hierna.

In tweede termijn volgt er dan vaak een debat tussen raadsleden onderling en tussen de Raad en Collegeleden. Het ging hier onder andere over het inzaaien van braakliggend terrein, waar wij als PE voorstander van zijn. Ook ging het over het al dan niet afschaffen van hondenbelasting en over de betrokkenheid van de Raad bij de bezuiniging op groen en grijs (openbare ruimte, wegen, fietspaden etc.).

Algemene Beschouwingen juli 2015

Financieel hebben we het allemaal prima op orde in Ermelo. Dat is mooi. Maar naast dat je de begroting op orde hebt, gaat het er ook om dat je de zaken binnen je gemeente op de juiste manier geregeld hebt. Omdat te beoordelen hanteert Progressief Ermelo haar meetlat. Wat willen we bereiken met het beschikbare geld? Vanuit dat perspectief maakt Progressief Ermelo een duidelijke keuze: sociaal en groen! Dat is de lat waarlangs wij onze beleidskeuzes leggen.

Sociaal
Voor de gemeente zien wij een belangrijke rol in het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Ook vinden wij dat de gemeente een actieve rol dient te spelen in het organiseren en (financieel) mogelijk maken van respijtzorg. Bij respijtzorg neemt een beroepskracht of vrijwilliger de mantelzorgtaken (tijdelijk) over. Bijvoorbeeld omdat de zorg voor de naaste te intensief is geworden. De zorgvrager kan de respijtzorg zowel aan huis als buitenshuis krijgen.
Wij vinden dat mensen de mogelijkheid moeten hebben om zolang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Goede huishoudelijke hulp is daarbij essentieel. Ook vinden wij dat mensen zoveel mogelijk eigen regie moet hebben ten aanzien van de hulp die zij nodig hebben. Daarom zetten wij ons in voor het persoonsgebonden budget.
Het armoedebeleid is een ander stokpaardje van PE. Wij houden vast aan de regelmatig terugkerende minima effect rapportage, op basis waarvan we kunnen sturen. De beschikbare gelden moeten tenslotte terecht komen bij degenen die dit het hardst nodig hebben.
Een ander belangrijk punt is de leges gastouderopvang. In Ermelo bedraagt deze leges meer dan 500 Euro. Dat is veel geld, zeker als je kijkt naar wat gastouders verdienen. Het gastouderschap kan bijdragen aan de arbeidsparticipatie van mensen die vanuit een uitkering aan het werk gaan, omdat kinderen terecht kunnen in een laagdrempelige, opvang met flexibele tijden. Ook kan het voorkomen dat bijstandsgerechtigden door te starten als gastouder, geen uitkering meer nodig hebben. Wij willen graag dat het College kijkt naar mogelijkheden om de nadelen van de hoogte van de leges op te heffen. Wij dienen de motie van BBE daarom mede in, in tweede termijn.
PE wil ook het overschot van de WMO binnen het sociaal domein houden, hierover dienen wij de motie van het CDA mede in.
Het stimuleren van breedtesport draagt bij aan de gezondheid van onze burgers, maar ook aan een grotere sociale samenhang.
Onze fractie is daarom benieuwd naar de uitkomsten van de evaluatie van de combinatiefunctionaris.

Groen
Progressief Ermelo verwacht van de gemeente dat zij op het gebied van duurzaamheid fungeert als voortrekker en aanjager. Dat betekent dat de gemeente zelf duurzaam functioneert maar ook dat zij bevordert dat burgers en bedrijven investeren in zonnepanelen, dubbel glas en isolatie. De gemeente zet daartoe actief de al lang door PE bepleite en inmiddels door de hele raad omarmde duurzaamheidslening in, waaruit burgers en bedrijven onder gunstige voorwaarden kunnen lenen om duurzame investeringen te kunnen betalen. Voor dit fonds zouden ook huurders – in overleg met hun verhuurder – in aanmerking moeten kunnen komen. We praten al heel lang over dit revolverende fonds, het is immers een leuk onderwerp, maar het zou mooier zijn als het er nu eens kwam.
Uit de recent gehouden evaluatie blijkt dat er sowieso nog veel moet gebeuren om in 2030 energieneutraal te zijn als gemeente. Een idee is om bij de plannen voor de Driesprong weer in te zetten op energieneutrale woningen, net als dat bij Groevenbeek Noord ook is gelukt.
Het fietsgebruik dient krachtig gestimuleerd te worden, wat deels ook al gedaan wordt, o.a. door het aanleggen van fietspaden langs de Garderenseweg in Speuld en met de plannen voor het sluitend maken van het fietsnetwerk in Horst. De bezuiniging van 20 procent op het onderhoud van de fietspaden levert een spanningsveld op. Er zijn nu al fietspaden die te kampen hebben met achterstallig onderhoud zoals wij allemaal hebben kunnen zien in de onderhoudslijst van de fietsersbond.
Om zwerfvuil en illegale stort in het bos te voorkomen, is Progressief Ermelo voorstander van het inzetten van buitengewoon opsporingsambtenaren in het bos en op de heide. Naast illegale stort is er ook overlast van crossers, loslopende honden en vandalisme. Wij hebben hier daarom schriftelijke vragen over gesteld.. De reactie hierop van het college stelde ons enigszins gerust; in die zin dat er meer perspectief is op een betere handhaving in onze natuur.

Woningbouw
Progressief Ermelo zet met name in op grondgebonden woningen in zowel de sociale huursector als in huurwoningen voor middeninkomens. Voor deze laatste groep is het door alle nieuwe regels immers bijna onmogelijk geworden om een woning te kunnen kopen. Samenwerking van de gemeente met beleggingsmaatschappijen zou hiervoor verkend moeten worden.
Ook zou er wat ons betreft meer gekeken moeten worden naar speciale woonvormen. Een combinatie van wonen voor ouderen en jongeren in een enigszins beschutte omgeving levert voordeel op voor beide partijen en past goed binnen onze zorgzame gemeente.

Rol van de gemeente
Progressief Ermelo vindt het belangrijk dat de gemeente meer ruimte geeft aan burgers om zelf vorm te geven aan de samenleving. Die ruimte geeft de gemeente door uitnodigend, stimulerend en ondersteunend te zijn voor initiatieven van inwoners, organisaties, bedrijven en verenigingen. Zo vinden wij het belangrijk dat burgers onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten via een burgerinitiatief. Maar ook initiatieven tot zelfbeheer vanuit een wijk of straat, zoals het opruimen van zwerfvuil, onderhoud aan openbaar groen, of reparatie van accommodaties en speelvoorzieningen kan de gemeente ondersteunen.

De gemeente werkt al op veel terreinen samen met andere gemeentes en regionale organisaties. Wij willen de samenwerking met andere partijen bevorderen als dit leidt tot betere dienstverlening en/of kostenbesparing.
Een multifunctioneel gebruik van gebouwen dient uitgangspunt te zijn, omdat het niet om de gebouwen gaat maar om de taken. Het Huis van Bestuur en Cultuur is daar een goed voorbeeld van.

Tenslotte wil ik onze waardering uitspreken voor onze ambtenaren die onder moeilijke, steeds veranderende omstandigheden, wederom veel tot gebracht hebben, zoals ook weer uit deze kadernota blijkt. Hartelijk dank hiervoor!