Aad volgt de Raad

geplaatst in: Algemeen, column | 0

door Aad Bezemer – De Raadsvergadering van 23 februari werd voor mij een unieke vergadering, hij was om 21.05 uur afgelopen! Dat is ook eigenlijk het meest belangwekkende van deze vergadering. Er stonden slechts twee bespreekstukken op de agenda: de Evaluatie wijkgericht werken en het Eindadvies RNV 3.0. voor deze onderwerpen waren vier (of drie) burgers naar de publieke tribune getogen…

Het eerste bespreekstuk bracht naar voren dat de wijkteams van alle fracties complimenten kregen voor hun werk, alle fracties betoogden ook verder ongeveer hetzelfde: (stille) armoede en eenzaamheid zijn belangrijke issues, evenals volgens PE zorgmijding. En verder moeten vooral het sociaal team en het WMO-loket beter met elkaar afstemmen zodat wordt voorkomen dat de burger onnodig zijn hulpvraag dubbel moet formuleren. Hoewel alle fracties het hierover eens waren, weerhield hen dat er niet van elkaar toch ook flink te dubbelen. De wethouder gaf aan dat hij de mening van de fracties deelde, dat hij hier al geruime tijd mee aan het werk is en dat hij na de zomer de resultaten van zijn inspanningen aan de Raad zou presenteren. Dan denk je dat iedereen tevreden is, maar dat bleek niet het geval. Een aantal fracties had in de aanloop van deze vergadering al een motie voorbereid waarin het college werd opgeroepen om met een voorstel te komen dat precies dat beoogde waar de wethouder al mee bezig was. Dat weerhield CDA, BBE, VVD en SGP er niet van de motie toch in te dienen. Alleen CU en PE vonden de motie echter overbodig en zo werd deze geheel overbodige motie aangenomen. Dus als de wethouder gevolg geeft aan deze motie moet hij met een voorstel komen voor iets dat hij al in uitvoering heeft. Ik heb een vermoeden wat hij met deze motie gaat doen… Ik vraag me trouwens ook af of fracties die pleiten voor een kleiner ambtelijk apparaat zich wel realiseren dat ook iedere overbodige motie inzet van ambtenaren vergt. Maar ja, er is gescoord (?).

En o ja, dankzij de wethouder van PE weten we nu dat de fractievoorzitter van het CDA de wijsheden van Jules Deelder kent (1) , maar die zonder bronvermelding citeert.

Over het tweede onderwerp, het Eindadvies RNV 3.0, werden veel mooie woorden gesproken. In de Commissie Bestuur en Middelen was dit onderwerp al uitgebreid behandeld. De VVD werd daar door de burgemeester fijntjes op gewezen. Alle fracties zijn het er over eens dat de RNV in zijn huidige vorm wel kan worden opgedoekt. Mooi en dan? Samenwerking zoeken met alle mogelijke partners in verschillende samenstellingen is het antwoord. Is dat de netwerk-gemeente die Ermelo, sinds de regie-gemeente heeft afgedaan, wil worden? Volgens de burgemeester is samenwerken geen noodzakelijk kwaad, maar een bittere noodzaak. Ik wil er niet op vooruit lopen, maar ik houd mijn hart vast. Misschien, als in deze visie de noodzaak bitter genoeg is, wordt het f-woord niet langer meer zorgvuldig vermeden en gaat er voor Ermelo een nieuwe, ongekende toekomst open.

(1) De omgeving van de mens is de medemens.