Ja Ja sticker, schriftelijke vragen en toelichting

geplaatst in: Algemeen | 0

De fracties van Progressief Ermelo en BurgerBelangen Ermelo volgen de ontwikkelingen op het gebied van verspreiding van ongeadresseerd (reclame)drukwerk nauwlettend. Gezien de recente jurisprudentie over dit onderwerp vragen wij ook uw aandacht hiervoor.

Toelichting Verwacht wordt dat invoering van een Opt-in systeem door middel van een zogenaamde Ja Ja sticker een effectief en wenselijk middel is om de hoeveelheid papier die per post wordt verspreid te verminderen, waarmee ook de hoeveelheid papierafval afneemt.

In het huidige systeem ontvangen huishoudens ongeadresseerde post, tenzij men laat weten dit niet te willen. (Opt-out systeem met Nee Nee en Ja Nee sticker) Met invoering van een Ja Ja sticker ontvangen huishoudens geen ongeadresseerde post, tenzij men aangeeft dit wel te willen. (Opt-in systeem)

De gemeente Amsterdam heeft op 1 januari 2018 een Opt-in systeem ingevoerd, met als uitgangspunt dat huis-aan-huisbladen wel worden verspreid. Plak je de Ja Ja sticker op je brievenbus, dan ontvang je daarnaast ook reclamedrukwerk. Plak je de Nee Nee sticker op je brievenbus, dan ontvang je helemaal geen ongeadresseerd drukwerk.

Tegen deze verordening is een rechtszaak gevoerd door belangenorganisaties vanuit retailers, reclamedrukkers en de papierindustrie. Zij zijn zowel in eerste aanleg als in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Amsterdam mag de Ja Ja sticker dus blijven voeren.

Een inmiddels aanzienlijk aantal gemeenten in Nederland is voornemens om ook de Ja Ja sticker in te voeren. Daarom is in een motie van 27 juni 2018 aan de VNG opgedragen om hiertoe landelijke richtlijnen op te stellen. Nu de rechtspraak duidelijkheid biedt, mag verwacht worden dat de VNG hiermee voortvarend te werk gaat.

Uit onderzoek door Milieu Centraal blijkt:

Huishoudens krijgen gemiddeld 30 folders per week in de brievenbus, dit is exclusief huis-aan-huisbladen.

Naar schatting ontvangt één huishouden 32 kilo reclamepapier per jaar en wordt hiervan 30% ongelezen weggegooid.

Van de huishoudens zonder sticker vindt 30% het reclamedrukwerk toch ongewenst.

Slechts 35% van de mensen die nu geen sticker hebben, zou wel een Ja Ja sticker gebruiken.

De productie en het vervoer van papieren folders belasten het milieu.

Een jaar na invoering van de Ja Ja sticker in Amsterdam is gebleken dat deze maatregel daadwerkelijk tot een afname van de hoeveelheid verspreid drukwerk leidt.

Schriftelijke vragen aan het college: 1. Voordat in Ermelo een opt-in systeem zou kunnen worden ingevoerd, is het noodzakelijk dat het milieubeleidsplan in onze gemeente een doelstelling kent die hierbij aansluit. Denk hierbij aan een doelstelling om de hoeveelheid afvalstoffen te beperken of te verminderen.

Kunt u aangeven of het huidige milieubeleidsplan hieraan voldoet?

2. De fracties van Progressief Ermelo en BurgerBelangen Ermelo zijn voorstander van invoering van een Opt-in systeem.

Kunt u aangeven of dit al een actueel onderwerp is binnen de ambtelijke organisatie?

Zo ja, wilt u dit toelichten?

En zo nee, waarom staat dit onderwerp nog niet op de agenda?

Hoogachtend en in afwachting van uw reactie, Mevrouw A.P. Veenstra – Bakker, Progressief Ermelo De heer L. van Beek, BurgerBelangen Ermelo,