100 woorden over de Kadernota

geplaatst in: Algemeen, column | 0

Door Evelien Kars – Anneke Knoppert voerde namens Progressief Ermelo het woord hierover. Haar betoog in 100 woorden vangen is onmogelijk.  Maar enkele punten benoemen kan wel, zodat u weet waar we voor staan, welke keuzes wij maken.

Progressief Ermelo staat voor kwaliteit. We zijn ons bewust van de financiële positie, in relatie tot kostendekkendheid. Maar om daar nog 2,5% bezuinigingen in bedrijfsvoering bovenop te zetten? Dat gaat te ver. Het gaat ten koste van de kwaliteit, ook voor de inwoners van Ermelo.

Aan het college is een duidelijke opdracht gegeven, diverse moties zijn unaniem ingediend dan wel aangenomen. En nu? Reces! Fijne zomer!

PS: bent u benieuwd naar het volledige betoog? Dan kunt u de uitzending terugluisteren https://ermelo.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/632613/Politieke%20Avond%2015-07-2020

Hieronder kunt u de hele tekst lezen:

Algemene Beschouwingen Kadernota 2021

De fractie van Progressief Ermelo onderkent de moeilijke financiële situatie waarin de gemeente verkeert en ook dat er voor ons allen een taak ligt om te proberen deze situatie op te lossen of in ieder geval te verbeteren. Dat wij niet de enige gemeente zijn in Nederland die in zo’n zelfde situatie verkeert biedt een schrale troost, maar is wel veelzeggend. Er wordt veel van gemeenten verwacht, meer dan mogelijk is met de daarvoor beschikbare middelen.

Wij hebben dit jaar geprobeerd met een nog opener blik naar de Kadernota te kijken dan in voorgaande jaren:

  • Zaken die echt nodig zijn, die echt uitgevoerd dienen te worden; kan dat op een andere manier gebeuren? Anders betekent immers niet automatisch minder of slechter en zal zelfs soms beter blijken te zijn.
  • Welke plannen en investeringsvoorstellen zijn al gestart? Is het nog mogelijk (en wenselijk) om ze te stoppen of uit te stellen? Staan de al gemaakte kosten in verhouding met het budgettaire voordeel dat stoppen of uitstellen met zich meebrengt?
  • Voor welke punten kan misschien toch nog een keer de spreekwoordelijke kaasschaaf uit de la gehaald worden?

Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel in Ermelo.

Zo wordt er volop gebouwd aan betaalbare woningen en komen er ook tijdelijke woningen bij. Er is nieuw beleid aangenomen waardoor wij steeds beter kunnen afdwingen wat er gebouwd moet worden voor welke groepen mensen. Op deze manier hopen wij het tekort aan woningen te verkleinen. Ook het project om bepaalde recreatieparken de gelegenheid te bieden om zich om te vormen naar woonwijkjes zal hierbij helpen.

Het enige wat nog niet zo van de grond komt is om leegstaande winkelpanden in het centrum te verbouwen tot woningen. Dat is jammer, want volgens ons liggen hier volop mogelijkheden. Wij roepen het college daarom op om hier in de nabije toekomst naar te kijken en ons te laten weten wat de mogelijkheden zijn. Wij denken dat het een win-win situatie is: meer woningen, minder leegstand en een levendiger centrum.

Aansluitend bij dit bouwen en verbouwen hoort ook het beheer en onderhoud van monumenten. Wij wachten dan ook met spanning op de notitie waarin de rollen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor subsidie uitgelegd worden zodat verder verval van monumenten voorkomen kan worden.

Wat ook absoluut beter gaat in Ermelo is de waardering voor de groene leefomgeving. Wanneer je hier wat langer woont vergeet je bijna hoe bijzonder het hier eigenlijk is: bos, heide en water allemaal op loop- of fietsafstand. De afgelopen maanden bleek maar weer eens hoe belangrijk dat is. Het vergroenen van tuinen heeft afgelopen voorjaar een sprong genomen en er is ook steeds meer animo onder buren om samen een stukje groen van de gemeente naar eigen inzichten in te richten en te onderhouden. En wat dacht u van het ontstaan van het Pretoriuspark? Goed voor de omgeving, goed voor de sociale contacten.

Op Hemelvaartsdag ben ik samen met mijn echtgenoot en een goed gevulde picknickmand op de fiets gestapt en dan merk je nog weer extra het belang van goed onderhouden fietspaden: het was er waarschijnlijk drukker dan op de snelweg! De afspraak om 18,6 kilometer recreatieve fietspaden te verbeteren in het kader van het wegenbeheerplan mag wat ons betreft dan ook morgen beginnen. Nou neem ik aan dat dit niet het geval zal zijn, maar ik hoor graag van de wethouder wanneer dan wel?!

‘Zorgen voor’ is verweven in de samenleving van Ermelo. Het ouderwetse zorgen voor je buren heeft zich de afgelopen maanden weer eens bewezen. Hoe hadden mensen anders thuis kunnen blijven om zichzelf of anderen tegen het coronavirus te beschermen? Maar ook het professionele zorgen is zoveel mogelijk doorgegaan. En voor wie het echt nodig was, was er opvang: op scholen, bij instellingen, bij dagopvang.

Wij gaan er met z’n allen van uit dat alles altijd mogelijk is, dat we overal hulp voor kunnen krijgen en dat we hier zo min mogelijk voor hoeven te betalen. Helaas staat dit onder druk en moeten we opnieuw kijken naar wat echt nodig is, hoe zaken anders geregeld zouden moeten worden, of we wellicht toch niet wat meer zelf kunnen oppakken. Doen we dat niet, dan komen we steeds meer geld tekort op het Sociaal Domein en zullen er steeds meer algemene voorzieningen geschrapt moeten worden. Iets dat wij willen voorkomen omdat wij vinden dat sport en cultuur ook een wezenlijk deel van het dagelijkse leven is. Veel mensen beleven daar hun broodnodige sociale contacten. Meedoen met een sportclub, zwemmen met je vrienden, snuffelen in de bibliotheek: ook dat is zorgen voor.

Bij de Kadernota horen ook de Notitie Sociaal Domein en de Informatiememo Heroverwegingsvoorstellen. Alle drie de stukken staan vol plannen en voorstellen en alle drie zijn ze van de hand van het college. Uiteraard zijn wij blij dat het college zoveel initiatief toont, maar moeten we daarom als raad stilletjes achter het college aanlopen of stropen wij allemaal (dus college én raad) de mouwen op en gaan we samen aan de slag?

Het college werkt al onze opdrachten uit en in november neemt de raad zijn verantwoordelijkheid bij het vaststellen van de meerjarenbegroting. Zo is hoe de rolverdeling moet zijn, en zo zullen wij het doen. De raad aan zet.

De raad geeft vanavond de richting aan voor de komende jaren met het vaststellen van de door het college opgestelde Kadernota, maar ook door het indienen van moties waarin wij zelf met voorstellen komen. Alle zes de fracties zijn op initiatief van mevrouw Spoelstra weken geleden voor het eerst bij elkaar gekomen om te kijken naar mogelijkheden om samen op te trekken. Dus niet focussen op waar wij verschillen, maar eerst kijken naar de overeenkomsten. En dan blijken dat er best wel veel te zijn. Het resultaat is een gezamenlijke motie waar ik een goed gevoel bij krijg. Vanwege de motie zelf, maar vooral door de fijne samenwerking om tot deze motie te komen. Ik wil dan ook graag mijn collega-fractievoorzitters bedanken voor hun inzet, geduld en bereidheid omsamen op te trekken.