Procedure besluitvorming bedrijventerrein “Horst” onzorgvuldig

geplaatst in: 1998 | 0

Progressief Ermelo vindt de procedure van de besluitvorming rond het eventuele regionale bedrijventerrein bij Horst niet zorgvuldig. Daarom heeft PE een open brief gestuurd aan de leden van Provinciale Staten. Hierin wordt gevraagd om de besluitvorming van GS kritisch te benaderen. De tekst van de brief: “Naar onze informatie is uw college van GS voornemens om op 15 december tot besluitvorming over te gaan inzake de aanwijzing van een regionaal bedrijventerrein bij Harderwijk/Ermelo. Wij zijn hier zeer bezorgd over.

Vanuit verschillende kant wordt er druk uitgeoefend procedures in gang te zetten die de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein bij Horst, gemeente Ermelo, mogelijk moet maken. Daarbij is door GS de mogelijkheid van een ‘grenscorrectie’ -indien Ermelo niet mee wenst te werken aan de komst van een regionaal bedrijventerrein- al genoemd. In het door u vastgestelde streekplan wordt uitgegaan van een behoefte op de Noord-west Veluwe van 37 hectare. Dit is inmiddels grotendeels beschikbaar of komt binnen het streekplan termijn beschikbaar. Voor extra ruimte wordt in het streekplan indicatief een locatie ten noord-oosten van Harderwijk genoemd. In opdracht van de provincie is de gemeente Ermelo, in samenwerking met Harderwijk en provincie, bezig een nadere locatiestudie te verrichten. Het is de bedoeling dat dit onderzoek (door het bureau BRO) begin december beschikbaar komt. Op maandag 7 december zult u daarover geinformeerd worden. Naar onze mening zou er sprake zijn van onzorgvuldigheid om nu al tot besluitvorming in GS over te gaan indien het rapport BRO nog niet eens gereed is c.q. slechts zeer kort beschikbaar is. Er is ook geen dringende behoefte om nu al tot besluitvorming over te gaan. Zoals gezegd, de benodigde hectares voor de komende jaren zijn reeds beschikbaar. Naar ons gevoel dreigt besluitvorming nu, over dit onderwerp, te weinig op basis van argumenten plaats te vinden en zonder een zorgvuldige afweging van de verschillende belangen. Dat er op een zeker moment ook naar de behoefte na 2015 gekeken zal moeten worden is ons duidelijk. Progressief Ermelo is hier dan ook van harte toe bereid. Wij hechten er echter wel sterk aan dat dit op de meest zorgvuldige wijze geschiedt. Dit omdat het hier besluiten betreft die tot verstrekkende consequenties zullen leiden. Immers het nu aanwijzing van ‘Horst’ of welke andere locatie dan ook, maakt iedere andere mogelijke ontwikkeling in de toekomst onmogelijk. Natuurontwikkeling, recreatie of woningbouw zullen op of nabij de betrokken locatie voor altijd uitgesloten zijn. Voor ons -als direct belanghebbenden- is volstrekt onduidelijk waarom GS op 15 december reeds tot besluitvorming over wensen te gaan en wat de implicaties van het voorgenomen besluit zullen zijn. Ook indien de besluitvorming van GS als een uitwerking van het streekplan opgevat moet worden, dan dient ons inziens de procedure te zijn dat Provinciale Staten hierbij betrokken wordt. Er wordt immers afgeweken van een locatie die -indicatief- in het streekplan is genoemd. Mocht GS het tot haar bevoegdheid rekenen een aanwijzing op dit punt te kunnen geven dan lijkt dit ons in tegenspraak te zijn met de aanwijzing zoals die gedaan is door de minister. De opstelling van Ermelo, om op basis van argumenten een weloverwogen besluit te nemen, rechtvaardigt niet om te dreigen met een ‘grenscorrectie’. Nog ongepaster zou het zijn in de berichten in de pers (o.a. Veluws Dagblad van 26 november 1998) juist zouden zijn dat GS inmiddels al gekozen heeft voor Horst. Het bevreemdt onze fractie dan ook in hoge mate dat Provinciale Staten in de hele discussie, over zo’n belangrijk onderwerp, op geen enkel moment betrokken wordt. Op deze wijze is er voor gemeente, politiek, maatschappelijke groeperingen en direct betrokkenen geen enkel platform om in openbaarheid van gedachten te wisselen over wenselijkheid en locatiekeuze van een regionaal bedrijventerrein. Wij hopen en vertrouwen dan ook dat u onze bezorgheid kunt delen en een zorgvuldige behandeling van het onderwerp zult voorstaan.”