Algemene beschouwingen – Begroting 2008-2011

geplaatst in: 2007 | 0

Bij de Programmabegroting in juni hebben we als raad de kaders, de boodschappen voor de nieuwe begroting aan het college meegegeven. Als Progressief Ermelo hebben we toen geopperd dat het college kleurenblind was. We misten het rood en groen in de begroting.

Ik wil met u even door onze, natuurlijk progressief gekleurde, bril blikken op wat er nu in de begroting wel en niet zit. Waar we positief over zijn en waar we kritisch op blijven. En tenslotte een reactie geven over het nieuwe reservepotje voor de kabinetsplannen.

Laten we beginnen met het positieve
Er ligt een voorstel voor investeren in de onderwijshuisvesting. Hopelijk, en ik roep daarvoor op, ontstaan daarbij ook initiatieven van betrokkenen voor het onwikkelen van een brede school.

De woonzorgzones. Dit betreft goede plannen, die voorzien in een duidelijke behoefte en die ook van betekenis zijn voor het voorzieningenniveau in de verschillende Ermelose wijken.

Van het Openbaar Vervoer in deze begroting werden we ook een beetje blij. We hebben vorig jaar gevraagd om een bushalte bij de kazerne. Dat werd afgewimpeld (en nu zeg ik het aardig). Maar, sinds kort staat ‘ie er wel. Reden onbekend, maar doel bereikt.

En nu wordt ook weer gekeken naar de bushalte bij het NS-station. Als dat weer zo’n goed resultaat oplevert, wordt Ermelo weer wat groener.

En wat kan er beter, waar blijven we kritisch, wat missen we?

Het is positief dat er geen tekort is en dat er geld over is. Maar wij hebben wel de vraag gesteld in onze fractie, ten koste van wat? En dat is niet alleen maar positief. We denken dan aan genomen beslissingen zoals de bezuiniging op schoolzwemmen, het niet vergoeden van ten onrechte niet uitbetaalde vergoedingen voor vervoersvoorzieningen voor gehandicapten (onze motie van juni die onvoldoende steun kreeg) en eerdere bezuinigingen op de WVG die nog nooit gecompenseerd zijn.

Voor het schoolzwemmen zullen we met een motie komen.

Maar we denken ook aan beleid dat er nog niet is. Zoals een goede visie op onze sociaal-culturele accommodaties en een evaluatie van het wijkgericht werken. Terwijl beide bijvoorbeeld wel alle samenhang hebben met ontwikkelingen in wijken zoals de woonzorgzones en de investeringen in de onderwijshuisvesting.

Bij het jeugdbeleid lijkt er beweging te komen. Centra voor jeugd en gezin, een nota jongerenparticipatie die wordt aangekondigd: we hopen van ganser harte dat dit eindelijk de aanzetten zijn naar een beter, professioneel jeugdbeleid, gericht op de hele jeugd in Ermelo.

De plannen voor de woningbouw zijn volop in beweging en ontwikkeling. We komen daar de komende tijd nog uitgebreid over te spreken. Eén opvallend detail: Het Kwalitatief Woningbouw Programma wordt niet genoemd in de van toepassing zijnde nota’s bij programma 3, Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken. We hopen dat dat geen ongunstig teken is.

We zijn het niet eens met verschuiving van taken van griffie naar FAD. We hebben de motie hierover tot behoud van de huidige formatie mede-ondertekend. De raad verdient een goede, eigen ondersteuning.

Ten slotte: Reservepotje nieuwe plannen

We kunnen ons erin vinden om een potje achter de hand te houden voor de plannen zoals het kabinet die heeft gepresenteerd. Er zitten een aantal goede, ook door ons gewenste, sociale onderwerpen in. Wel willen we benadrukken, en toegezegd hebben, dat over de definitieve besteding van dit geld door de raad wordt beslist.

En graag zien we ook halverwege het begrotingsjaar een stand van zaken, zodat we tijdig kunnen bijsturen.