Burgerparticipatie

geplaatst in: 2010 | 0

PE denkt dat in nota genoemde vormen, zoals een dorpstafel, hoorzittingen en internetpeilingen,  kunnen bijdragen aan betere burgerparticipatie.  Dit werd verwoord in de decemberraadsvergadering 2009, door raadslid Rene Arts.

Wij denken dat de gemeenteraad en College hier hun voordeel mee kunnen doen. Wij zien deze nota als iets van de Raad en van het College. De Raad kan genoemde instrumenten ook inzetten, maar bv ook aanwezig zijn bij de jaarlijkse wijkbijeenkomsten.
Daarnaast kunnen we goedwerkend vormen, zoals de beeldvormende vergaderingen met diverse organisaties, gewoon blijven bestaan.
De benadering van burgers met verschilende methoden zien wij als positief. Ook de toezegging van de wethouder dat er gerichte pogingen gedaan worden om specifieke groepen, zoals instellingsbewoners te betrekken, zien wij als positief. Hierbij willen wij wijzen op de daar al aanwezige medezeggenschaporganen.

Wij gaan er van uit dan het niet budgetair neutraal gaat lukken, maar dat zal blijken uit de evaluatie over een half jaar. Als het goed blijkt te werken mag het iets kosten.

De basis van burgerparticipatie zit in hoe je als burger en gemeentebestuur met elkaar omgaat. Goed communiceren en goede omgangsvormen. De burger moet serieus genomen worden, brieven moeten op tijd beantwoord worden, mensen moeten niet te laat betrekken worden bij planvorming. Hier is het in het verleden nog wel eens mis gegaan.
Dit alles moet ook op basis van deze nieuwe nota gewoon goed gaan lopen. Anders is ook deze nieuwe vorm burgerparticipatie tot mislukken gedoemd.

De nationale ombudsman heeft 10 spelregels geformuleerd voor burgeparticipatie in gemeenten.  Deze regels kunnen wij ter harte nemen. Op de website van de ombudsman zijn ze te vinden.

De wijkplatforms
Over het wel of niet laten voortbestaan van de wijkplatforms hebben wij ins onze fractie lang gediscusieerd, maar uiteindenlijk kunnen we ook op dit punt met het College meegaan. Met name de legitimatie is hierbij een zwaar punt. Als je als burger in het wijkplatform gaat zitten is jouw mening ineens de mening van de hele wijk. Bij Speuld en Horst is dat door de structuur met leden anders, maar die blijven ook bestaan. (Verder hebben de wpf aangegeven geen rol vanuit de WMO te willen spelen en dat weegt voor ons zeker mee).
Natuurlijk hebben de leden van de wpf’s  ook nuttige adviezen gegeven  en dat verdient onze waardering. Wij hopen, maar dat zal lastig worden, dat zij dat ook willen blijven doen tot invoering van de nieuwe spelregels voor participatie.

Nog wat suggesties van onze kant.
Het is belangrijk dat burgers zich verantwoordelijk voelen voor hun woonomgeving. Wij denken zelf dat een wijkbudget hiertoe kan bijdragen. Op wijkbijeenkomsten, maar bv ook via internet, zou je mensen kunnen vragen en laten kiezen wat ze willen.
In het algemeen pleiten wij voor meer gebruik van internet. Een idee is om mensen, eventueel per wijk, om een mail adres te vragen, zodat je ook bepaalde groepen gericht kunt aanspreken.

Verder vragen wij bij de op te stellen nota over communicatie te kijken naaar de nu voor ons liggende  nota, om voor een goed samenhangend communcicatiebeleid te zorgen.

Ook vragen wij de wethouder, en dat is voor ons essentieel, om  criteria voor de keuze van participatiemethoden. Die moeten nl toetsbaar. Dit sluit aan bij een advies van de WMO raad.

Wij zien uit naar de volgende nota over de wijkaanpak en gaan er van uit dat die in nauw overleg met oa buurtbrug, hopelijk de wijkplatforms en de wijkagenten tot stand komt.